Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Dundagas pagasta padome
Finansējuma saņēmējs SIA «Ziemeļkurzeme»
Reģistrācijas Nr. LV 40003382317
Juridiskā adrese Pils iela 5-3, Dundaga, Talsu rajons, LV 3270
Kontaktinformācija Tālr. 63242430, 29419195
Projekta nosaukums Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā
Projekta numurs Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
Iepirkuma procedūras nosaukums Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā
Identifikācijas numurs ZIEM-2009/2
Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums SIA «WATER SER»
Reģistrācijas numurs40003552846
Piedāvātā līgumcena Ls 277 020,39 bez PVN
Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums2009.gada 29.aprīlī
You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/udensprojekts/lemums_4.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki