Būvvalde ziņo

Novada BÅ«vvaldes darbinieki — vadÄ«tājs UÄ£is Kaugurs un bÅ«vinspektors Andris Girniuss — aicina iedzÄ«votājus, kuri ekspluatē kādu ēku, kas nav nodota ekspluatācijai, nākt uz bÅ«vvaldi ar iesniegumiem par tās legalizāciju. Viņi arÄ« brÄ«dina, ka ar 1. martu spēkā stāsies noteikumi, kuros par bÅ«ves izmantoÅ¡anu pirms tās nodoÅ¡anas ekspluatācijā uzliks naudas sodu fiziskajām personām Ls 100–2000, bet juridiskajām personām — Ls 100–10 000, t. i., divreiz vairāk nekā lÄ«dz Å¡im. Abi darbinieki kopā ar paÅ¡valdÄ«bas policistu pavasarÄ« apbraukās novada teritoriju un paÅ¡i pārliecināsies par bÅ«vniecÄ«bas noteikumu pārkāpÅ¡anu novadā.

Publicējam būvniecības noteikumu pārkāpšanas gadījumus un sagaidāmo sodu par tiem, kas izriet pēc Būvniecības likuma un Vispārīgiem būvnoteikumiem.

  • Par bÅ«ves renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai bÅ«vatļaujas (izņemot gadÄ«jumus, kas noteikti VispārÄ«gos bÅ«vnoteikumos) vai vienkārÅ¡otās renovācijas vai vienkārÅ¡otās rekonstrukcijas noteikumu pārkāpÅ¡anu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām Ls 50–500, bet juridiskajām — Ls 200–3000.
  • Par bÅ«ves patvaļīgu bÅ«vniecÄ«bu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām Ls 100-1000, bet juridiskajām — Ls 5005000.
  • Par bÅ«ves izmantoÅ¡anu pirms tās nodoÅ¡anas ekspluatācijā — uzliek naudas sodu fiziskajām personām Ls 50–1000, bet juridiskajām — Ls 50–5000 (ir spēkā lÄ«dz Å¡. g. 1. martam).
  • Par tādu bÅ«vniecÄ«bu un bÅ«ves ekspluatāciju reglamentējoÅ¡o normatÄ«vo aktu pārkāpÅ¡anu, kuru neievēroÅ¡ana var negatÄ«vi ietekmēt bÅ«ves konstrukciju nestspēju vai noturÄ«bu, ietaiÅ¡u, iekārtu un inženierkomunikāciju droÅ¡Ä«bu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām Ls 50 -1000, bet juridiskajām — Ls 50–5000.
  • Par uzbÅ«vēto konstrukciju konservācijas vai norobežoÅ¡anas neveikÅ¡anu, ja rezultātā tiek samazināta bÅ«ves konstrukciju droÅ¡Ä«ba, nestspēja vai noturÄ«ba — uzliek naudas sodu fiziskajām personām Ls 50–400, amatpersonām lÄ«dz Ls 500, bet juridiskajām — Ls 50–1000.
  • Par aktā par bÅ«ves pieņemÅ¡anu ekspluatācijā noteiktā atlikto bÅ«vdarbu izpildes termiņa neievēroÅ¡anu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām Ls 50–300, bet juridiskajām — Ls 200–1000.
  • Par bÅ«vdarbu, kuriem nepiecieÅ¡ama bÅ«vatļauja un civiltiesiskās atbildÄ«bas obligātā apdroÅ¡ināšana, veikÅ¡anu bez bÅ«vuzņēmēja vai bÅ«vētāja civultiesiskās atbildÄ«bas obligātās apdroÅ¡ināšanas pret nodarÄ«to kaitējumu trešās personas dzÄ«vÄ«bai un veselÄ«bai un zaudējumiem trešās personas mantai — uzliek naudas sodu fiziskajām personām Ls 50–400, amatpersonām — Ls 50–500, bet juridiskajām — Ls 200–2000.
  • Par atbilstÄ«bas novērtēšanai pakļauto reglamentētās sfēras bÅ«vizstrādājumu pielietoÅ¡anu bÅ«vniecÄ«bas procesā bez atbilstÄ«bas apliecinājumiem — uzliek naudas sodu fiziskajām personām Ls 50–500, bet juridiskajām — Ls 100–1000.

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.01.28.buvvalde_zino.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki