Writing /home/e-smith/files/ibays/Primary/html/data/meta/arhivs/vecas_zinas/2010/2010.06.28.estrades_meti.meta failed
Unable to save metadata file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.

Estrādes metu vērtējums

Atklātam arhitektūras ideju – metu konkursam
«Vasaras estrādes būvniecība Dundagas pils parkā»
iesniegto darbu
ŽŪRIJAS VĒRTĒJUMS


Ideju-metu konkurss vasaras estrādei Dundagas pils parkā noslēdzies. Septiņi pretendenti spēja atrast laiku un idejas, lai piedāvātu savu redzējumu par tikai šķietami vienkāršu būvi nebūt ne vienkāršā kultūrvēsturiskas ainavas kontekstā.

Viens no svarīgākajiem šī konkursa uzdevumiem — analizējot novietnes, dabas apstākļu un telpisko īpatnību kontekstus, pārbaudīt un izvērtēt iespējamās alternatīvas estrādes novietojumam.

Otrs — meklēt saprātīgu balansu starp racionālām funkcionālām vajadzībām, tehniskajām un finansiālajām iespējām un izteiksmīgu estrādes kā vides objekta tēlu Dundagas pils parkā.

Neviens priekšlikums nedeva viennozīmīgu pārliecību par kādas novietnes pārākumu. Daži risinājumi deva pamatojumu pieejas nederīgumam. Arī rezultāts!

Neviens priekšlikums pārliecinoši nespēja atrisināt palīgtelpu izvietojumu pašā estrādē. Iespējams jāpārdomā programma.

Pēc apskatītajām novietnēm darbus var iedalīt trijās grupās.

Pirmās grupas darbi

(ar devīzēm 10. VASARA, NIEDRS 86)
dod risinājumus estrādes attÄ«stÄ«bai esoÅ¡ajā vietā — parka centrālajā daļā pretim pilij, izteiksmÄ«gā, piesātinātā ainavā ar pils fasādi, baznÄ«cas torni, dÄ«Ä·a Å«dens spoguli un parka kokiem.

Vieta laika gaitā pārbaudīta, un sabiedrībai pierasta. Labi zināmas gan tās priekšrocības, gan trūkumi. Pils klātbūtne šajā novietnē ir kompozicionāli monumentāla, kaut gan skaņas atstarojumi no pils fasādes rada arī akustiskās problēmas.

Atrašanās kultūrvēsturiskās ainavas (pils, dīķis un parks) kompozīcijas centrā sarežģī apjomu un piegādes ceļu izvietojumu un rada papildus kaprīzes pašas estrādes apjomam un tēlam.

Tomēr galvenais esošā risinājuma trÅ«kums ir skatÄ«tāju vietu izvietojums uz mākslÄ«ga uzbēruma ar muguru pret pili, pretēji reljefa dabÄ«gajam kritumam. Lielākā estrādes potenciālā uztveres lauka daļa — teritorija ārpus uzbēruma robežām — no aktÄ«vās izmantoÅ¡anas ir izslēgta gan vizuāli, gan arÄ« akustiski. Ir ierobežota iespēja paplaÅ¡ināt skatÄ«tāju vietas.

No tautas nama, kur, iespējams, varētu izvietot estrādei nepieciešamās palīgtelpas, šī skatuves novietne ir aptuveni tikpat tālu kā alternatīvā būvniecības vieta otrpus ceļam, tautas nama pusē. Arī piegādes ceļiem paredzams līdzīgs garums.

Abi darbi saglabā esošo garenass DDA – ZZR orientāciju, lai gan katrs — pretējā virzienā.

NIEDRS 86

Darbā saglabāts esošais būves novietojuma variants ar visiem tā trūkumiem, piemēram, skatītāju vietas ārpus uzbēruma, zemāk par estrādi. Plānotie ievērojamie zemes darbi projektējamās vietas trūkumus tikai pastiprina. Tie vēl vairāk izjauktu dabīgo reljefu, kas turklāt radīs neērtas skatītāju un klausītāju vietas. Jaunas estrādes kvalitātes netiks iegūtas, ievērojamie ieguldītie līdzekļi neattaisnosies.

Piedāvājuma galvenais uzsvars ir mobils teltsveida skatuves jumts. Tehniski īstenojams, tomēr vērtējams vairāk kā tehnoloģiska ambīcija, nevis būtisks uzlabojums pašas estrādes izmantošanai. Papildus sarežģījumus rada jumta telts materiāls, kas nav akustiski piemērots skaņas atstarošanai. Konstrukcija vēl jāpapildina ar iekārtiem ekrāniem, kas sākotnēji šķietami vienkāršo struktūru padara krietni sarežģītu un liek apšaubīt tās patieso mobilitāti.

Vērtējums: risinājums nav rekomendējams tālākai izstrādei.

10. VASARA

Estrāde ar skatītāju vietām novietota tuvu pašreizējai novietnei, piedāvājot izmantot dabīgo reljefa kritumu, skatītāju vietas pagriežot ar skatu pret pili. Ideja par caurskatāmu skatuves portālu, neaizsedzot, bet izceļot skatu uz pili kā dabīgu, monumentālu skatuves prospektu, šķiet interesanta un atbalstāma. Portāla rāmis veidots koka konstrukcijās, tādējādi tas ir gan emocionāli, gan ekonomiski pievilcīgs.

Asprātīgs piedāvājums ir iespēja monumentālā rāmja sānu kulisēs paslēpt vismaz daļu no nepieciešamajām palīgtelpām. Skatuves planšetes izlaidums cauri portālam un arjerscēnas pagarinājums virs dīķa pieļauj dažādot režiju, piemēram, uzvedumu orientāciju pret pili, dīķa iesaistīšanu darbībā.

Diemžēl piedāvājumā ir arī virkne trūkumu, ko gan tālākā darbā būtu iespējams novērst:

 • ar lielā apjomā izbÅ«vējamu horizontālu platformu nepamatoti pārtraukts dabÄ«gā reljefa kritums (tikai pasliktinot gan redzamÄ«bu, gan arÄ« dzirdamÄ«bu),
 • priekÅ¡likumā parādÄ«tais dramatiskais pils skats portāla rāmÄ« redzams tikai no laukuma vidus lÄ«nijas, no citām skatÄ«tāju vietām skats uz pili var izrādÄ«ties pārāk disharmonisks; ko tad Ä«sti skatÄ«tājs nāks baudÄ«t: ierāmētu skatu uz pili vai priekÅ¡nesumu?;
 • milzÄ«gais skatuves portāla koka rāmis var izrādÄ«ties tehniski grÅ«ti Ä«stenojams;
 • labi, ka rāmi var Ä«stenot vēlākajās bÅ«vniecÄ«bas kārtās, jo tam nav neatņemami bÅ«tiskas nozÄ«mes priekÅ¡nesumu nodroÅ¡ināšanai;
 • mēģinājums estrādes kompozÄ«ciju sasaistÄ«t ar pils un parka asējumiem ir interesants, lai arÄ« diskutējams; kompozicionāli jauks akcents — Jāņuguns novietojums laipas galā; gan vien lÄ«dz brÄ«dim, kad jāņabērni metas diet ap uguni un, lÄ«ksmi klaigājot, sakrÄ«t dÄ«Ä·Ä«.
 • jāatrod risinājumi estrādes palÄ«gtelpu izvietojumam, dÄ«Ä·mala ir ainavā ļoti centrēta vieta, uz dÄ«Ä·a fona jebkuras palÄ«gierÄ«ces, kam jāatrodas blakus estrādei, izskatÄ«sies Ä«paÅ¡i slikti;
 • jāatrisina piegādes ceļš pie skatuves cauri parka laucei;
 • jāveic vietas akustiskā izpēte, lai novērstu atbalsis no pils sienas, un jāizskata iespēja papildināt esoÅ¡os parka stādÄ«jumus, lai veidotu simetrisku estrādes lauka telpu.

Vērtējums: nepilnību dēļ darbs nevar tikt atzīts par labāko. Risinājums rekomendējams tālākai izstrādāšanai.

Otrās grupas darbi

(ar devīzēm I, IIIII un Zaļā vasara)
piedāvā estrādi izvietot jaunā vietā otrpus ceļam, tautas nama pusē. Šī vieta var būt derīga, jo:

 • dabÄ«gā reljefa kritums DDA – ZZR ir optimāls estrādes izvietojumam un pieļauj skatuves asi orientēt vēl tālāk uz ziemeļiem nekā paÅ¡reizējās novietnes pusē;
 • tautas nama tuvums var kalpot kā vieta estrādei nepiecieÅ¡amajām palÄ«gtelpām;
 • pils kompleksa tuvums nojauÅ¡ams, bet netraucē ar pompozu dominanti;
 • pieejas un piebrauktuves iespējams viegli organizēt, nebojājot parka stādÄ«jumus;
 • tiek palielināta parka teritorija, tiesa, palielinās arÄ« apkopes zona un rodas papildu izdevumi.

Paredzams, ka šīs teritorijas sagatavošana prasīs papildu izdevumus krasta nostiprināšanai un liekā mitruma novadīšanai, jo ūdens mala mēdz applūst. Vietas akustiskās īpašības vēl jāpēta. Veidojot estrādi šeit, rodas jautājums par patreizējā estrādes laukuma izmantošanu. Neviens darbs idejas un risinājumus tam nepiedāvā.

I

Darbs ar devīzi I pamatdomu balsta kompozīcijā uz brīvi izvēlētas ass, kas šķietami nebeidzamā skrējienā, kādā vietā uzmetot kūkumu, izveido skatuves portāla rāmi. Risinājums visai pašmērķīgs, jo asij nav noteikta sākuma vai beigu orientiera vai cita, vietai piesaistīta pamatojuma. Staipītā rāmja skatuves noformējums pārāk liels un samākslots, turklāt šādi pārspīlēti oriģināli risinājumi nereti mēdz ātri apnikt.

Orientācija pret sauli (RDR – AZA) skatītājiem pieņemama. Vienīgi rada apgrūtinājumu izpildītājiem.

Estrāde ar skatÄ«tāju vietām novietota paralēli dÄ«Ä·malai, perpendikulāri reljefam, pakrastes palienē, kas izjauc akustikai nepiecieÅ¡amo simetriju un arÄ« prasa liela apjoma papildus darbus reljefa veidoÅ¡anai. Piedāvājumā skatÄ«tāji izvietoti ar muguru pret kompleksa centru — parku un pili, kas pieÅ¡Ä·ir estrādei zināmas noÅ¡Ä·irtÄ«bas raksturu un varētu radÄ«t netÄ«kamu savrupinājumu.

Darbā netiek rādīti piekļuves ceļi lielā pievedtransporta nokļūšanai līdz estrādei, tie ir tikai nojaušami.

Vērtējums: risinājums nav rekomendējams tālākai izstrādāšanai.

IIIII

Piedāvāta ļoti askētiska, bet reizē kompozicionāli tÄ«ra un tāpēc izteiksmÄ«ga estrādes un skatÄ«tāju izvietojuma shēma — uz taisnos leņķos zÄ«mēta plāna paceļas kā zedeņu žogs vai žalÅ«zija veidots skatuves aizmugures taisnstÅ«ris.

Skatuves orientācija veiksmīga gan reljefa, gan debespušu ziņā, priekšlikums respektē vietas dabīgo raksturu (arī reljefu) un to izmanto. Vizuālā saistība starp pili un parku nav pārrauta. Palīgtelpas plānotas tautas namā.

Ar minimālisma paņēmieniem iezÄ«mētajai estrādes skatuvei vienmēr bÅ«s labs vizuālais fons — pietiekami neitrāls salas dārzs, kas netraucē uztvert priekÅ¡nesumu.

Arī šajā darbā ir trūkumi, kurus var novērst tālākā projekta izstrādes posmā:

 • estrāde novietota pakrastes palienē, zemes lÄ«meni nāksies pacelt;
 • nav nekādu priekÅ¡likumu par parka labiekārtojumu, ne projektējamajā laukumā, ne arÄ« paÅ¡reizējās estrādes vietā;
 • nav parādÄ«ta pieeju un piegādes organizācija (mākslinieki, lielais pievedtransports), kas Å¡ajā novietnē gan sarežģījumus nerada, tomēr risinājumi bÅ«tu jāparāda, kaut vai tāpēc, lai pārliecinātu par spēju konsekventi izturēt minimālisma stila tÄ«rÄ«bu visos plānojuma elementos;
 • nav risināts estrādes funkcionālo telpu vai tehniskā aprÄ«kojuma izvietojums; pat, ja palÄ«gtelpām izmanto tautas namu, tehniskā aprÄ«kojuma teltis vai furgoni vismaz konkurēs ar askētisko estrādes «minimumu».

Vērtējums: risinājums rekomendējams tālākai izstrādāšanai.

Zaļā vasara

Šis darbs visgodprātīgāk centies izpildīt projektēšanas uzdevuma prasības.

Tāpat kā iepriekš apskatītajā darbā, skatuves novietne veiksmīga gan reljefa, gan orientācijas ziņā, priekšlikums respektē un izmanto vietas dabīgās priekšrocības, saglabāta vizuālā saistība starp pili un parku.

Projekts piedāvā vislielāko palÄ«gtelpu apjomu — zem skatuves podestu pacēluma. Skatuve pārsegta ar plaÅ¡u, iekārtu, caurspÄ«dÄ«gu, zaļām aplikācijām rotāta materiāla nojumi.

Diemžēl lÄ«dz ar to estrādes apjoms — jumts un palÄ«gtelpu pabÅ«ve — izdevies pārlieku masÄ«vs un nomāc dabÄ«go ainavu. Estrādes risinājums visai tradicionāls, Ä«paÅ¡i necenÅ¡oties rēķināties ar ierobežotiem finansēšanas lÄ«dzekļiem.

Skatītāju vietas attiecībā pret skatuves ieloku izkārtotas pārāk plaši, liela to daļa atradīsies ārpus labas dzirdamības un redzamības zonas.

Pisinājums ir programmatiski nesabalansēts — rÅ«pÄ«gi apsvērts paÅ¡as estrādes veidojums, bet visai nemākulÄ«gi, mehāniski, neveidojot funkcionālu atbilstÄ«bu, risināti celiņi. Tomēr atzinÄ«bu pelna fakts, ka Å¡ajā darbā visdetalizētāk ir domāts par nokļūšanu pie estrādes un skatÄ«tāju vietām.

Vērtējums: darbu var rekomendēt tālākai attīstīšanai.


Abus šīs grupas atbalstītos darbus paradoksālā kārtā vieno kopējs trūkums- diametrāli pretēja attieksme pret idejas detalizāciju. Darbs IIIII piedāvā interesantu ideju ar skaidru tēlu, bet pārlieku skopā detalizācija atstāj vietu šaubām par spēju visu dizainu konsekventi atrisināt tikpat askētiskā stilistikā. Turpretim darbs Zaļā vasara «iekritis otrā grāvī» ar pārlieku detalizāciju piesaistot uzmanību detaļām, par kurām pašiem nav īstas jēgas un šajā stadijā vēl nemaz nevar tādas būt.

Trešās grupas darbi

(ar devīzēm FLOK, DPPE) piedāvā izvietojumus ap esošo estrādes laukumu, pašreizējo novietni atstājot bez izmantošanas.

FLOK

Grūti pamatojams risinājums. Iespējams, autori nav varējuši atļauties sevi apgrūtināt ar novietnes apmeklējumu. Ja tomēr ir, šķiet, šo to būtisku nav pamanījuši vai izpratuši.

 • Estrādes novietne nejauÅ¡a — «nobāzta kaktā», turklāt paredzot nozāģēt lielus krastmalas kokus.
 • Komplekss paliek izolēts, nesaistÄ«ts ar parku, ierobežota un apgrÅ«tināta pieejamÄ«ba, it Ä«paÅ¡i skatuvei. Gan skatuves, gan skatÄ«tāju telpa ierobežota. Skatuve plānota Å«denÄ«, kam trÅ«kst saprotama konceptuāla un funkcionāla pamatojuma, toties prasÄ«s neadekvātu finansiālo ieguldÄ«jumu.
 • PalÄ«gtelpu izvietojuma iespēja ir problemātiska, bet no iespējamās vietas, tautas nama, Å¡Ä« skatuves novietne visgrÅ«tāk sasniedzama. Uz dÄ«Ä·a fona slikti izskatÄ«sies jebkuras skatuves tehniskā aprÄ«kojuma palÄ«gierÄ«ces, to izvietojuma iespējas nav apskatÄ«tas.
 • SkatÄ«tāju vietas orientētas uz rietumiem — vakara saule skatÄ«tājiem un klausÄ«tājiem spÄ«dēs tieÅ¡i acÄ«s. DÄ«vainā «bura» virs skatuves diskomfortu nelikvidēs, bet lielākajā daļā skatÄ«tāju vietu tikai pastiprinās.
 • Asimetriskais novietojums ar dÄ«Ä·i un pili vienā un parka kokiem otrā pusē liek apÅ¡aubÄ«t laba skanējuma iespējas.
 • Risinājums nedod iespēju organizēt plaÅ¡us pasākumus, kā arÄ« nedod pils parkam kvalitatÄ«vu ainavisku pienesumu.

Vērtējums: risinājums nav rekomendējams tālākai izstrādei.

DPPE

Darbs pārsteidz ar citādu pieeju, oriÄ£inālu risinājumu, piedāvā vērā ņemamas idejas, un faktiski ir vienÄ«gais ar izteiktu, atmiņā paliekoÅ¡u tēlu estrādes veidolam — laiva… Å«densroze… ligzda. Skatuves platforma izvietota Å«denÄ« uz pils fasādes centrāli asētas mākslÄ«gas salas, kas ar krastu savienota pa laipu — atraktÄ«vs, loÄ£isks, iederÄ«gs un pils un parka ansamblim piedienÄ«gs papildinājums.

Skatītāju tribīnēm piedāvātas pils bijušā nocietinājuma nogāzes terases pašreiz neizmantotajā parka pusē ar skaistu skatu uz parku.

Izvēlēta optimāla estrādes orientācija (DDA – ZZR). Skatītāju un klausītāju vietas dabīgā paaugstinājumā varētu nodrošināt ļoti labu akustiku.

Ideja pelna atzinību un kombinācijā ar kādu īpaši režisētu pasākumu noteikti varētu būt unikāla Dundagas iezīme.

Tomēr jāatzīmē arī būtiski trūkumi:

 • nav ievērotas programmas prasÄ«bas — piedāvātais risinājums derÄ«gs tikai ierobežotam skatÄ«tāju skaitam un uzvedumu veidam; teraÅ¡u platÄ«ba ir ierobežota, papildvietas un paplaÅ¡inājumi nav iespējami, grÅ«ti izmantot citādi organizētiem pasākumiem;
 • sarežģīta pieejamÄ«ba: grÅ«ti nokļūt uz estrādes, ar transportu pie skatuves vispār nevar piekļūt, problemātiska ikreizēja aprÄ«kojuma uzstādÄ«Å¡ana; vienÄ«gais, centrālais uznākÅ¡anas ceļš uz skatuvi ved no pils, cauri skatÄ«tāju rindām pār tiltiņu un ļoti ierobežo pasākumu režijas formas;
 • skatuves izmēri pārlieku ierobežo izmantoÅ¡anas iespējas — katra kļūda vai pārkāpums beidzas dÄ«Ä·Ä«…

Piedāvātais risinājums atzīmējams kā laba, interesanta un attīstāma ideja, bet ne šī konkursa programmas ietvaros. Ideja var būt izmantojama kādam īpašam uzveduma veidam vai, to transformējot, iespējams apvienot ar kādu no lielās estrādes variantiem.

Vērtējums: darbs rekomendējams veicināšanas prēmijai.

Žūrija nolēma

1. Pirmo vietu nepiešķirt.

2. Piešķirt līdzvērtīgus Ls 250 apbalvojumus trim darbiem:

 • darbam ar devÄ«zi 10.VASARA — arhitekti Gunta Grikmane, Visvaldis Sarma; SIA «SARMA & NORDE Arhitekti»;
 • darbam ar devÄ«zi IIIII — arhitekti Aleksandrs Nedzveds, Visvaldis Sarma; SIA «SARMA & NORDE Arhitekti»;
 • darbam ar devÄ«zi ZAĻĀ VASARA — Lelde Ancāne — RCK ArhitektÅ«ras fakultātes absolvente, Laura Anča — RCK ArhitektÅ«ras fakultātes absolvente, Jānis Nabokins – students;

3. Ls 150 veicināšanas balvu par oriģinālu ideju un izpildījumu piešķirt darbam ar devīzi DPPE – arhitekts Mārcis Pēterhofs, SIA «REMM».

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2010/2010.06.28.estrades_meti.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki