Pārtikas produktu komplekti

Ir pieņemti Ministru kabineta 14.06.2011. noteikumi Nr. 449 «Grozījums 2009. gada 8. decembra noteikumos Nr. 1415 «Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām»», kas paplašina to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt pārtikas produktu komplektu 2011. gadā.

Līdz šim pārtikas produktu komplektus atbilstoši programmai bija tiesības saņemt ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas ir atzītas par trūcīgām, uzrādot pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

No 18. VI pārtikas produktu komplektus 2011. gadā ir tiesīgas saņemt arī:

  1. ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 150 latu mēnesī, uzrādot tiesību aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu paredzēto attiecīgās pašvaldības izsniegto izziņu;
  2. ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.

Pārtikas pakas var saņemt Dundagas Sociālajā dienestā Talsu ielā 7, Dundagā: pirmdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Ineta Mauriņa, Sociālā dienesta vadītāja,
tālr. 63200803, 26618686

You could leave a comment if you were logged in.
arhivs/vecas_zinas/2011/2011.06.28.partikas_pakas.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki