Tavam novadam

Pilnas ziņas skatiet Centrālās vēlēšanu komisijas lapā

Nr Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta un amats Izglītība Dzīvesvieta
1 Gunta Abaja 1960 Dundagas pagasta padome,
Attīstības nodaļas vadītāja
augstākā Dundagas
novads
2 Dzintra Tauniņa 1966 Kolkas mūzikas skola, skolotāja augstākā Dundagas
novads
3 Aigars Zadiņš 1960 z/s Jaunsniķeri, īpašnieks augstākā Dundagas
novads
4 Imants Ludeviks 1953 z/s Andžaki, īpašnieks pamata Dundagas
novads
5 Baiba Dūda 1971 Dundagas pagasta padome,
Pils direktore
augstākā Dundagas
novads
6 Evita Ernštreite 1972 Kolkas mūzikas skola, skolotāja augstākā Dundagas
novads
7 Dzintars Ozols 1975 Slīteres nacionālā parka administrācija,
vides inspektors
augstākā Rojas
novads
8 Maira Remesa 1963 a/s «Latvijas valsts meži»
Ziemeļkurzemes mežsaimniecība,
meža resursu uzskaites speciāliste
augstākā Dundagas
novads
9 Vaira Kamara 1952 Dundagas vidusskola, direktora
vietniece audzināšanas darbā
augstākā Dundagas
novads
10 Aigars Kehers 1968 SIA «Kolkas ūdens», valdes loceklis vidējā Dundagas
novads
11 Oskars Sproģis 1985 Kolkas pamatskola, sporta skolotājs augstākā Dundagas
novads
12 Aiva Burnevica 1965 Talsu rajona ātrā medicīniskā
palīdzība, feldšere
vidējā Dundagas
novads
13 Rudīte Baļķīte 1968 Dundagas /pirmsskolas/ izglītības
iestāde «Kurzemīte»,
mūzikas skolotāja
augstākā Dundagas
novads
14 Guntis Kļaviņš 1957 Kolkas pagasta padome, deputāts augstākā Dundagas
novads
15 Uldis Puļķis 1970 Talsu pilsētas dome,
pilsētas būvvaldes vadītājs
augstākā Talsu
novads

Priekšvēlēšanu programma

Mēs esam par rosīgu un pievilcīgu Dundagas novadu Latvijā!

Mūsu pamatprincipi
 • Novada iedzīvotāju vienlīdzība.
 • Pievilcīga un atpazīstama kultūrvide.
 • Mērķtiecība veidojot ilgtspējīgu novadu.
 • Atklātība un atvērtība plānojot un izlietojot pašvaldības budžetu.
Mūsu ieceres

Veidosim efektīvu novada pārvaldi,

 • ieviešot labas pārvaldības principu saimnieciskajā un politiskajā vadībā;
 • paaugstinot darbinieku kvalifikāciju, uzlabojot viņu kompetenci un atsaucību;
 • pilnveidojot pašvaldības datu sistēmas un to efektīvi izmantojot.

Uzlabosim sadarbību ar iedzīvotājiem,

 • izskaidrojot domes darbību un pieņemtos lēmumus;
 • iesaistot iedzīvotājus un īpaši uzņēmējus novada attīstības jautājumu risināšanā;
 • atbalstot novada aktīvo iedzīvotāju grupu un biedrību projektu īstenošanu;
 • uzturot novada avīzes regulāru darbību un rosinot publikācijas par ciemu vēsturi Kolkas pagastā.

Uzlabosim sociālā darba kvalitāti,

 • sekmējot sabiedrisko organizāciju, valsts un pašvaldību dienestu sadarbību;
 • atbalstot esošo bērnu dienas centru un veidojot jaunus bērnu un jauniešu centrus;
 • atbalstot ilgstošās sociālās aprūpes iestādes un veco ļaužu mītnes;
 • nodrošinot higiēnas un veļas mazgāšanas pakalpojumu pieejamību trūcīgajiem iedzīvotājiem;
 • nodrošinot vientuļo pensionāru aprūpi dzīves vietā vai aprūpi novada sociālās aprūpes iestādēs;
 • uzlabojot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veicinot veciem ļaudīm draudzīgas vides izveidi, izmantojot ES Sociālā fonda atbalstu.

Atbalstīsim veselības aprūpes pieejamību,

 • nodrošinot ģimenes ārstu prakses ar labiekārtotām telpām abu pagastu centros;
 • maznodrošinātiem iedzīvotājiem kompensējot pacientu iemaksas, valsts nekompensējamo medikamentu iegādi, briļļu apmaksu, zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumus.

Atbalstīsim jauniešus un ģimenes ar bērniem,

 • veicinot sociāli izglītotas, nevardarbīgas ģimenes veidošanos;
 • rīkojot vasaras, jaunrades, izglītojošās un atpūtas nometnes;
 • labiekārtojot atpūtas vietas dabā un iekārtojot bērnu rotaļu laukumus un sporta laukumus;
 • sadarbībā ar jauniešiem veidojot sporta, izglītojošus un kultūras pasākumus;
 • pabalstot maznodrošināto ģimeņu bērnus mācību grāmatu un citu skolas piederumu iegādei.

Pilnveidosim izglītības, kultūras un sporta darbu,

 • garantējot pamatizglītības ieguvi abu pagastu centros;
 • nodrošinot ar transportu skolēnus ceļam no mājām uz pašvaldības skolām un atpakaļ;
 • modernizējot skolu materiāli tehniskās bāzes, piesaistot ES fondu un valsts investīciju līdzekļus;
 • uzturot un labiekārtojot novada kultūras iestādes — Dundagas pili, Kolkas kultūras namu, Kubalu skolu – muzeju, bibliotēkas;
 • atbalstot profesionālās izglītības mācību iestādes abu pagastu centros;
 • nodrošinot pašdarbības kolektīvu darbību abu pagastu centros;
 • sakārtojot esošās sporta zāles Dundagā un meklējot finansējumu iesāktās sporta jaunbūves pabeigšanai Kolkā;
 • atbalstot bērnu sportiskās izaugsmes iespējas un saglabājot specializēto volejbola novirzienu Dundagas vidusskolā.

Turpināsim attīstīt novada infrastruktūru,

 • nodrošinot ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni Dundagas un Jaundundagas ciemu koplietošanas tīklos;
 • sagatavojot projektu un piesaistot finansējumu, lai uzlabotu dzeramo ūdeni Kolkas ciema koplietošanas tīklā;
 • strādājot, lai visā novadā uzsāktu sadzīves atkritumu savākšanu un šķirošanu;
 • pakāpeniski sakārtojot pašvaldības ceļus un gājēju celiņus, īpašu uzmanību pievēršot piekrastes ciemu infrastruktūras plānojumam.

Pilnveidosim iedzīvotāju mājokļu kvalitāti,

 • uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības dzīvojamo fondu maznodrošināto ģimeņu atbalstam;
 • paredzot dzīvokļus novadam nepieciešamo jauno speciālistu piesaistei;
 • veicinot dzīvokļu īpašnieku sabiedrību izveidi, nodrošinot ar vajadzīgo informāciju un apmācībām;
 • atbalstot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu, piesaistot valsts un ES fondu līdzekļus.

Rūpēsimies par drošību,

 • atbalstot pašvaldības policista sadarbību ar valsts dienestiem un iedzīvotājiem;
 • ar iedzīvotāju atbalstu rīkojot regulāras sabiedriskās kārtības uzraudzības akcijas.

Veicināsim uzņēmējdarbību un nodarbinātību,

 • sniedzot pašvaldības speciālistu konsultatīvu atbalstu;
 • informējot par uzņēmējdarbībai lietojamiem pašvaldības zemes īpašumiem un telpām;
 • nodrošinot uzņēmējiem līdzvērtīgu un godīgu iespēju piedalīties pašvaldības pasūtījuma izpildē;
 • rosinot uzņēmējus paplašināt un attīstīt saimniecisko darbību uz esošās kooperācijas bāzes;
 • atbalstot un iedrošinot iedzīvotājus uzsākt privātu saimniecisko darbību.

Komentāri

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Kaitina, nu cik ilgi jūs visi visiem kaut ko varat solīt, tāpat nekas nemainīsies!

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Dundadznieki kaut ka baigi neaktīvi uz komentēšanu. Kā Jums šķiet, kurš no kandidātiem varētu būt mērs?

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Savu sapni par Dundagu nākotnē esmu ietvērusi rakstot Dundagas pagasta attīstības programmu un gatavojot teritorijas plānojumu.

Mūsu valsts sistēma ir atvēlējusi diezgan nelielas iespējas pašvaldībām, ietekmēt uzņēmējdarbību. Tomēr Dundagai ir ko piedāvāt. Vispirms tās ir teritorijas plānojumā uzņēmējdarbībai (jauktai ražošanai) paredzētās teritorijas, kuras patreiz ir maz aizņemtas. Uzņēmējdarbības teritorijas ir arī Dundagas pagasta padomes īpašumā.

Nākamais ko pašvaldība var piedāvāt ir infrastruktūras pieejamība. Tikko ir beidzies konkurss par ūdens un kanalizācijas sistēmu darbības uzlabošanu. Diemžēl valsts resoru pārziņā esošās infrastruktūras uzlabošanu ir grūti ietekmēt (valsts autoceļi, elektropieslēgumi). Arī interneta pieejamībai Dundagā liela loma bija pašvadības spējai iesaistīties valsts mēroga projektā. No tā savu labu ir guvuši arī uzņēmēji.

Nākamā joma ir darbaspēks un tā sociālā nodrošinātība. Dundagas pagasta padome, manuprāt nodrošina labu izglītības (bērnudārzs, vidusskola, mākslas un mūzikas skola), veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību, kultūras un pašdarbības aktivitātes. Pašvaldības īpašumā ir zeme, uz kuras iespējams būvēt jaunas dzīvojamās ēkas, ja tās kādam investoram būs nepieciešamas. Sāpīgs jautājums ir par darbaspēka kvalitāti, ja iespējamais investors vēlētos izveidot ražošanas uzņēmumu, kurā rada produktu ar lielāku pievienoto vērtību.

Katrā gadījumā, lai Dundaga attīstītos ir jārada jaunas darba vietas. Pašvaldība jau iepriekšējos gados centās ieinteresēt un atbalstīt amatniecības darba uzsācējus. Varbūt tad nebija īstais brīdis, bet patreizējā situācijā iespējams, ka atsaucība radīsies lielāka.

Jā man ir savs sapnis par Dundagu, bet, lai to īstenotu ir nepieciešami vēl papildus savu amatu zinoši, aktīvi un radoši speciālisti, kuri spēj savā starpā sastrādāties un uzticēties.

, d.m.Y H:i

Taisnība par to, ka klāt nenesīs! Kaut kas var mainīties tikai ieplūstot naudai! Bet kādēļ, lai tā ieplūstu??? Ar labiem cilvēku nodomiem ir par maz. Lai nauda ieplūstu vajag piedāvāt labus noteikumus! Ko Dundaga var piedāvāt investoriem??? Ar ko Dundaga var konkurēt? Kādu Jūs redzat Dundagu pēc 10 gadiem? Jums ir sapnis par Dundagu?

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Jautājums Jums Gunta, kā Jūs varēsiet apvienot darbus, ja tiksiet ievēlēta par novada priekšsēdētāju, jo pašlaik strādājat piecās darba vietās un saņemat algu 1684,08 mēnesī, manuprāt tas nav iespējams, jo cik zinu darba laiks attīstības nodaļā ir no 8 līdz 17. Kādu algu Jūs vēlēsieties ja tiksiet ievēlēta?

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Būtu jau skaisti, ja es saņemtu tādu naudu. Arī par piecām darba vietām ir stipri vien pārspīlēts. Ja esat ieskatījusies VID mājas lapā, kur ir informācija par pagājušo gadu, tad visa gada laikā iespējams, ka ir bijuši pieci darba līgumi, kuri ir saistīti ar darbu dažādos projektos, kuri nav noritējuši vienlaicīgi. Darba samaksu par veicamo darbu nosaka saskaņā ar darba samaksas nolikumu vai noteikumiem. Nevienu atalgojumu es neesmu sev pieprasījusi, bet saņēmusi normatīvos aktos noteikto atalgojumu par paveikto darbu.

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Nu ar tādu attieksmi — sēžot malā un gudri spriežot, nu noteikti, principā nekas netiks mainīts.

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Īsti nesaprotu ko var novadā izmainīt? Sarakstu piedāvājumi parāda to, ka principā nekas netiks mainīts! Un nekas jau tā īsti nekad nav mainījies! Nākotnes perspektīva ir 0. Tiešām nesaprotu kāda jēga ir rīkot vēlēšanas, ja neko nevar izmainīt? Tad jau labāk netērēt naudu…

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Vispirms ir jāmaina attieksme. Neviens mums novadā no malas neko klāt nepienesīs. Ir jāizprot patreizējais stāvoklis, kādā atrodas gan pasaules ekonomika, gan mūsu valsts un līdz ar to arī mūsu novads. Mēs varam sapņot, bet ir jāspēj arī reāli novērtēt ko paši spējam radīt un vai tā ir pirmā nepieciešamība. Patreiz abos pagastos ir tādas vērtības, kuras visiem spēkiem ir jācenšas saglabāt. Mums visiem kopā ir šīs vērtības jāsaskata, jānovērtē un jāatbalsta. Galvenā vērtība ir cilvēkos, kuri spēj un grib aktīvi darboties un uz to mudina pārējos līdzcilvēkus. Ja visi gribēs sēdēt skatītāju vietās, tad arī labu teātri mēs neieraudzīsim.

arhivs/velesanas/1s.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki