Novadnieki

Pilnas ziņas skatiet Centrālās vēlēšanu komisijas lapā

Nr Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta un amats Izglītība Dzīvesvieta
1 Aldons Zumbergs 1950 Dundagas pagasta padome
priekšsēdētājs
augstākāDundagas novads
2 Inora Sproģe 1966 Kolkas mūzikas skola
direktore
augstākāDundagas novads
3 Gunta Gintere 1942 DZIKS «Dzirnavu nams 72»
valdes priekšsēdētāja
vidējāRīga
4 Ēriks Bērzkalns 1966 Valsts mežu dienests,
Dundagas mežniecība, mežzinis
augstākāDundagas novads
5 Elmārs Pēterhofs 1958 SIA «REMM» valdes loceklis augstākāDundagas novads
6 Smaida Šnikvalde 1957 Dundagas pagasta padome,
kultūras centra vadītāja
vidējāDundagas novads
7 Linda Vīksna 1968 Dundagas Mākslas un mūzikas
skola, direktore
augstākāDundagas novads
8 Regīna Rūmniece 1952 SIA «Līcis-93»
zivju apstrādes nozares vadītāja
vidējāDundagas novads
9 Edgars Kārklevalks 1961 z/s «Pūpoli» īpašnieks vidējāDundagas novads
10 Aldis Kreicers 1962 SIA «ALGUS group» valdes loceklis augstākāDundagas novads
11 Irina Jānberga 1963 PII «Kurzemīte» audzinātāja augstākāDundagas novads
12 Tija Liepa 1962 a/s «Banga - Seafood Factory»
zivju apstrādes ceha vadītāja
augstākāDundagas novads
13 Baiba Laudāne 1980 SIA «Dundaga» grāmatvede augstākāDundagas novads
14 Baiba Šuvcāne 1947 pensionāre augstākāDundagas novads

Priekšvēlēšanu programma

Vēlētāju apvienība «Novadnieki» izveidota laikā, kad valstī noslēdzas administratīvi teritoriālā reforma un pirmo reizi notiek Dundagas novada domes vēlēšanas.

Valsts ekonomiskā lejupslīde un finanšu krīze radījusi gan novada iedzīvotāju ienākumu, gan pašvaldības budžeta samazināšanos. Vēlētāju apvienības «Novadnieki» mērķis – balstoties uz iedzīvotāju dzīves un darba pieredzi - veicināt novada attīstību.

Izglītībā apņemamies:

Dundagas vidusskolā, kā Ziemeļkurzemes reģiona vadošajā vispārējā vidējā mācību iestādē:

  1. Modernizēt dabaszinātņu kabinetus;
  2. Atjaunot sporta zāles;
  3. Atjaunot datortehniku;

Nodrošināt tālākizglītību un interešu izglītību.
Nodrošināt bērnudārzu darbību, saglabājot arī atbilstošu bērnu sagatavošanu skolai.
Saglabāt Kolkas pamatskolu, papildinot tās funkcijas ar bērnudārza grupu un bērnu sociālās rehabilitācijas grupu.
Pārņemt Mazirbes speciālo skolu un nodrošināt tās darbību.
Saglabāt skolēnu pārvadāšanu un jauniešu mītnes pieejamību.

Veselības aprūpē un sociālajā palīdzībā:

Nodrošināt ģimenes ārstu prakses vietas Kolkā un Dundagā.
Nodrošināt ārstnieciskus pakalpojumus Dundagas Veselības un sociālās palīdzības centrā ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Nodrošināt ilgstošās sociālās un medicīniskās aprūpes piedāvājumu.
Izveidot patstāvīgu Sociālo dienestu, gādāt par maznodrošinātiem, atbalstīt ģimenes ar bērniem.
Finansiāli atbalstīt sociālās aprūpes namu „Stacija“, pansiju „Ziemeļkurzeme“ un biedrību „Mājas“.
Sadarbībā ar SAC „Dundaga“ atjaunot bijušo Dundagas slimnīcas ēku, izveidot tur klientu vietas, radīt jaunas darbavietas.

Kultūras un tradīciju kopšanā:

Nodrošināt esošo bibliotēku darbību un interneta publisko pieejamību.
Iekārtot lasītavu Mazirbes bibliotēkā.
Izveidot sadarbību ar „Līvu savienību“.
Veicināt pašdarbības kolektīvu darbību, iekļaujot tos biedrībās un nodibinājumos ar iespēju piesaistīt finansējumu.
Nodrošināt Kolkas Tautas nama darbību, iekļaujot to Kolkas Mūzikas skolas struktūrā.
Veikt Kolkas un Dundagas Tautas namu rekonstrukciju.

Uzņēmējdarbības sekmēšana:

Izveidot jaunu būvvaldi ar pieņemšanas laikiem Kolkā un Dundagā. Sniegt informāciju un konsultācijas, iesaistot Attīstības nodaļu un citus speciālistus.
Turpināt Tūrisma un informācijas centra sadarbību ar uzņēmējiem.
Sekmēt tirgus darbību, organizēt lauksaimnieku ražojumu piedāvājumu tūristiem vasarās piekrastes ciemos. Veicināt tradicionālo amatniecību.
Nepieciešamības gadījumā sniegt uzņēmējiem politisku un organizatorisku atbalstu.

Vides un teritorijas attīstība:

Pilnveidot un integrēt Dundagas un Kolkas pagastu teritoriālos plānojumus.
Sadarboties ar Slīteres nacionālā parka administrāciju teritorijas pārvaldē, dabas aizsardzības plāna realizācijā.

Infrastruktūras attīstība:

Veikt ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Dundagā un rekonstrukcijas plāna izstrādi Kolkā. Tam piesaistīt ES Kohēzijas fonda līdzekļus.
Nodrošināt pašvaldības ceļu uzturēšanu un attīstību, tam izmantojot Autoceļu fonda, struktūrfonda līdzekļus, izmantot privātās un publiskās partnerības principu ieviešanu.
Piedāvāt centrālās siltumapgādes variantus iedzīvotājiem.

Darbs ar jaunatni un sports:

Izveidot institūciju jauniešu interešu apmierināšanai un iesaistīšanai sabiedriskajos procesos.
Veicināt sporta klubu veidošanu.

Turpināt darbu pie sporta bāžu attīstības:

  1. Īstermiņā – Dundagas vidusskolas sporta zāļu rekonstrukcija un sporta halles tehniskā projekta pabeigšana;
  2. Vidējā termiņā – Kolkas sporta halles celtniecības turpināšana un pabeigšana;
  3. Perspektīvā – sporta halles celtniecība Dundagā.

Novada pārvaldes pilnveidošana:

Veidot apvienošanās projektam atbilstošu pārvaldes struktūru.
Pārvaldē ieviest vienotu lietvedības un uzskaites sistēmu.
Atsevišķu funkciju nodrošināšanai veikt izbraukumus uz pakalpojuma punktu Kolkā.
Sadarboties ar esošajām ciemu valdēm, veidot ciemu valdes Kolkā un Mazirbē.

Ārpusnovada sadarbība:

Veidot pastāvīgu sadarbību ar jaunizveidoto pašvaldību – Rojas, Talsu un Ventspils novadu domēm.
Turpināt sadarbību ar Dānijas Kēges komūnu un Zviedrijas Lekebergas komūnu.

Sabiedriskā kārtība:

Nodrošināt pašvaldības policijas darbību Kolkā.
Izstrādāt vienotus novada sabiedriskās kārtības saistošos noteikumus.

Sabiedriskās attiecības:

Veicināt un atbalstīt nevalstisko organizāciju iesaistīšanos pašvaldības funkciju veikšanā.
Turpināt vēlētāju apvienības «Novadnieki»publisko darbību.
Par savu darbību informēt sabiedrību, organizējot tikšanās ar iedzīvotājiem, kā arī izdevumā «Dundadznieks».

Komentāri

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Neredzējāt intervijā ko Godmanis saka par tūrismu un neskarto dabu? Var noskatīties www.db.lv

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Ko Dundaga var piedāvāt investoriem? Ar ko Dundaga var konkurēt? Kādu Jūs redzat Dundagu pēc 10 gadiem? Jums ir sapnis par Dundagu?

, d.m.Y H:i

Investoru Dundaga var interesēt ar kokapstrādi, šķeldas ražošanu un cita veda biznesu, kas saistīts ar meža izejmateriāla tuvumu, daudzumu un atbilstošu tradicionālu nodarbošanos, kā arī piemērotu darbaspēku.

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Investoram ir iespējas centralizētas siltumapgādes piedāvāšanā. Šī iespēja ir interesanta Dundagas centra daudzdzīvokļu māju kompaktās apbūves dēļ, kā arī šeit rodamā kurināmā šķeldas faktiski neierobežotu resursu dēļ. 8-) Viss Dundagas novads ir vēl neapjausts tūrisma reģions piekrastes un dabas neskartības dēļ. Investīcijas tūrisma apkalpošanā nākotnē iegūs arvien lielāku nozīmi un atdevi.

arhivs/velesanas/2s.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki