Cilvēkiem!

Pilnas ziņas skatiet Centrālās vēlēšanu komisijas lapā

Nr Vārds, uzvārds Dzimis Darba vieta un amats Izglītība Dzīvesvieta
1 Uldis Katlaps 1975 Dundagas vidusskola, direktors augstākāTalsu novads
2 Benita Ose 1956 Kolkas pagasta padome, priekšsēdētāja augstākāDundagas novads
3 Aldis Felts 1959 a/s Latvijas Valsts Meži Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, izpilddirektors augstākāDundagas novads
4 Norika Rēriha 1980 Dundagas vidusskola, direktora vietniece augstākāTalsu novads
5 Asja Felta 1957 SIA AFP, ģimenes ārste augstākāDundagas novads
6 Andris Kojro 1963 Dundagas pagasta padome, izpilddirektors augstākāDundagas novads
7 Liene Ūdriņa 1953 Mazirbes speciālā
internātpamatskola, direktore
augstākāDundagas novads
8 Imants Zingniks 1950 SIA «Jaunemari», valdes priekšsēdētājs vidējāTalsu novads
9 Ģirts Jānbergs 1986 SIA «Delfa DG», šoferis vidējāDundagas novads
10 Inese Ūdre 1952 Kolkas pamatskola, direktora vietniece augstākāDundagas novads
11 Valerijs Vasiļjevs 1963 Slīteres Nacionālā parka administrācija, valsts vides inspektors augstākāDundagas novads
12 Māris Kriķītis 1945 z/s «Brauskas», īpašnieks vidējāDundagas novads
13 Beneventa Ružāne 1928 Kolkas pagasta pensionāru apvienība «Sarma», kultorgs augstākāDundagas novads
14 Anita Nazarova 1949 AAS «Balta», apdrošināšanas konsultante vidējāDundagas novads

Priekšvēlēšanu programma

Mērķis – pārticis, apmierināts un atsaucīgs novadnieks.

Mūsu prioritātes:
 1. Konkurētspējīga uzņēmējdarbība un nodarbinātība.
 2. Iedzīvotāju sociālā un personiskā drošība.
 3. Mērķtiecīga izglītība, kultūra un sports.
 4. Iedzīvotājiem draudzīga infrastruktūra un vide.
1. Konkurētspējīga uzņēmējdarbība un nodarbinātība.

Mērķis: labi apmaksāts un pieejams darbs.

Mūsu rīcība :

 • sekmēsim novadam tradicionālo nozaru: lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un tūrisms attīstību,
 • nodrošināsim konsultācijas un pieredzes apmaiņu par mārketingu, kooperāciju, daudzveidīgu uzņēmējdarbību un produkcijas pārstrādi,
 • veiksim vietējo resursu: zemes, mežu, ūdeņu, dabas un kultūrvēsturisko vērtību analīzi, izvērtēsim to iespējas, sekmēsim to pieejamību vietējiem uzņēmējiem,
 • motivēsim esošos un topošos uzņēmējus radīt jaunas un daudzveidīgas darba vietas,
 • iesaistīsimies novadā izvietoto valsts iestāžu, uzņēmumu un ieinteresēto uzņēmēju sadarbības veidošanā,
 • radīsim atvieglotu iespēju novada lielākajos centros pašmāju ražotājiem realizēt savu produkciju.
2. Iedzīvotāju sociālā un personiskā drošība

Mērķis: droša un komfortabla sadzīve.

Mūsu rīcība :

 • motivēsim darba devējus korektai nodokļu nomaksai,
 • atbalstīsim veselīgu dzīves veidu un pieejamu primāro veselības aprūpi,
 • sniegsim sociālo atbalstu grūtībās nonākušajiem novada iedzīvotājiem,
 • panāksim drošības pasākumu plāna un policijas patrulēšanas grafika apstiprināšanu valsts un pašvaldības policijā,
 • rosināsim zemessargu kā policistu palīgu apstiprināšanu patrulēšanas nodrošināšanai,
 • uzstādīsim video novērošanu aktuālajās sabiedriskajās vietās,
 • nodrošināsim ar informāciju par novada aktualitātēm, saistošajiem normatīviem, pieejamajām iespējām.
3. Mērķtiecīga izglītība, kultūra un sports.

Mērķis: gudrs, stiprs un pozitīvs novadnieks

Mūsu rīcība :

 • sekmēsim novadam raksturīgu profesionālo orientāciju mācību iestādēs,
 • pilnveidosim vispārējās izglītības programmas, īpašu vērību pievēršot skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem skolēniem,
 • nodrošināsim līdzsvarotu atbalstu visām izglītības iestādēm un bibliotēkām,
 • nodrošināsim transportu skolnieku nokļūšanai skolā un mājup no tās,
 • veicināsim iedzīvotāju mūžizglītības iespējas, radot iespēju iesaistoties dažādos projektos un tālākizglītības kursos,
 • veidosim jaunsargu kustību, iesaistot novada pašvaldības izglītības iestādes un Aizsardzības ministrijas Jaunsargu nodaļu,
 • nodrošināsim daudzveidīgas, pieejamas sporta un kultūras aktivitātes dažāda vecuma iedzīvotājiem,
 • atbalstīsim pašdarbības kolektīvu un konkurētspējīgu sportistu darbību,
 • sekmēsim kultūras un vēstures mantojuma materiālu aktualizēšanu un saglabāšanu .
4. Iedzīvotājiem draudzīga infrastruktūra un vide

Mērķis: iedzīvotāju un viesu interesēm atbilstošas ērtības.

Mūsu rīcība :

 • izstrādāsim ceļu uzturēšanas kvalitātes un ekspluatācijas normatīvus,
 • sakārtosim ceļu uzskaiti, piederību un atbildību atbilstoši īpašumu struktūrai un izmantošanas mērķiem,
 • rosināsim novada maģistrālo valsts autoceļu uzlabošanu,
 • racionāli izmantosim pieejamos resursus un sekmēsim sadarbību ceļu apsaimniekošanā,
 • nodrošināsim kvalitatīvus un pieejamus komunālos pakalpojumus,
 • veiksim visas nepieciešamās aktivitātes Eiropas fondu naudu apgūšanai un piesaistei ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai, iedzīvotāju nodrošināšanā ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni,
 • veidosim harmonisku, pievilcīgu, sakārtotu ainavu un vidi visā novada teritorijā.

Mēs ticam Tev, novadniek! Uzticies arī Mums!

Komentāri

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

I have a dream1) — nav darbavietu, nav skolas, nav iedzīvotāju! Visi ir Īrijā… Ar ko, lai tos cilvēkus notur… Noziedzība, mazgadīgie huligāni, pazūd zaptes burkas no pagrabiem…

1) angliski: «Man ir sapnis» — Red.
, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Ja pareizi saprotu, tad ar vārdu - Dundaga, šobrīd ir domāts Dundagas novads?

Lai varētu kaut ko piedāvāt ir jābūt arī pieprasījumam. Ar to domāju - jābūt divām dialoga pusēm. Protams, ka šobrīd iespējamais piedāvājums no novada pārvaldes puses varētu būt zeme, uz kuras pavērtos iespēja investoram ieguldīt savas investīcijas, tās ir likumdošanā paredzētās nodokļu atlaides.

Ar ko varētu konkurēt? Ar savu vēl aizvien neskarto vidi, arī mazapdzīvotību un tūrisma jeb atpūtas iespējām. Tāpat, domāju, ar pietiekami labo izglītības sistēmu - tajā ietverot gan pirmsskolas izglītības iestādes topošā novada lielākajos centros (Dundaga, Kolka), gan pamatskolas iespējām un vidējās izglītības konkurētspējīgo piedāvājumu. Un vispārizglītojošajai izglītībai papildus- interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējām (abos centros mūzikas un mākslas novirzieni, Dundagā- volejbola grupas sporta skolai). Domāju, ka Dundaga var būt konkurētspējīga. Ja domājam par konkurētspēju uzņēmējdarbības vidē, tad šeit ir iespējas kopīgi ar uzņēmējiem attīstīties.

Kādu redzam Dundagas novadu pēc 10 gadiem? Pietiekami stabilu blakus lielajiem Talsu un Ventspils novadiem, kas pats spēj pietiekami labi pastāvēt. Domāju, ka tad varētu būt pabeigta vismaz viena no sporta hallēm (kaut ceru, ka abas). Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji domāju būs pievienojušies kopīgajai centrālajai apkurei. Un protams, vizuāli sakārtotu un patīkamu.

Sapnis par Dundagu? Dundaga kā stipra pašvaldība, kas nav zaudējusi savu neskartību un brīvību, bet spēj būt pašpietiekama (man iepatikās šis termins, kas varētu nozīmēt - pati spēj par sevi parūpēties un izdzīvot)!

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Ko Dundaga var piedāvāt investoriem? Ar ko Dundaga var konkurēt? Kādu Jūs redzat Dundagu pēc 10 gadiem? Jums ir sapnis par Dundagu?

arhivs/velesanas/4s.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki