Par strukturālajām reformām Domes sēdē 19. decembrī nolēma:
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei līdz 2014.gada 4.februārim nodrošināt pašvaldības struktūras un funkciju izpildes analīzi pa iestādēm un struktūrvienībām;
2. Līdz 2014.gada 10.februārim sasaukt apvienoto komiteju sēdi, kurā izvērtēt iesniegto pašvaldības funkcionālās un institucionālās pārvaldes atbilstību efektīvai pārvaldībai
3. Sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajām institucionālajām izmaiņām.
Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektore I.Ralle.

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai.
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, S.Šnikvalde, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas – 1 (A.Zumbergs)
Protokolu skatīt šeit: http://www.dundaga.lv/files/2014/1/1/Du … 131219.pdf
Skatoties majaslapā izsludinātās sēdes, neredzu, ka kāds vēlētos pildīt šo lēmumu. Ja jau pat domes lēmumi nav saistoši pašiem, kas lēmuši, tad kāda ir Dundagas vadošo politiķu morāle un atbildība par savu rīcību? Nesaprotu, kāpēc vispār Laicāns sasauc domes sēdes un izsludina kaut kādu sēžu darba kārtību, tāpat jau visu dara kā pašam patīk. Protams, ka likums viņu spiež, citādi jau nevarētu būt priekšsēdētājs, bet sēžu patiesā jēga ir stipri tālu no viņa apziņas…

Tā vietā, lai samazinātu pārvaldes aparātu (kā tika solīts panākt ar strukturālajām reformām) 2. janvāra ārkārtas sēdē 5 pozīcijas  deputāti nobalso par jaunu amata vietu - sabiedrisko attiecību speciālists. Iemesls - vajag cīnīties pret Roderta publiskajām aktivitātēm...
Tāpēc man ir konkrēts jautājums izpildvarai: Kurš ir atbildīgs par Dundagā organizētajiem Minhauzena svētku http://www.draugiem.lv/ev/18431561/minh … vetki-2013 naudas plūsmas iekļaušanu novada kasē un līdz ar to, kurš ir atbildīgs par nodokļu maksātāju naudas http://www.draugiem.lv/dndp/news/?p=11275111 nelikumīgu izlietošanu šim pasākumam?
p.s. Cerams, ka šo jautājumu nebloķēs, jo sazinos ar izpildvaru, kā tas ir rakstīts foruma noteikumos... big_smile

Šodien sēdē izpaudās kārtējā Kolkas diskriminācija no Dundagas "pārspēka". Tā kā bija ieradušies vairāki pārstāvji no Kolkas iedzīvotājiem, Laicāna kungs jautāja un sita dūri pie krūtīm: "Ko mēs pie šī galda esam lēmuši pret Kolku?" Pēc brītiņa "lieliskais piecinieks" nobalsoja par Ingas Ralles nelikumīgo Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata izvērtējumu. Tas parāda attieksmi pret Kolkas iestādi, kā par to domā vadošā vara. Paldies par atklātību...
Tagad Kolkas vadītājs ir novērtēts no 13. līmeņa, kurā ir citas iestādes, uz 11. līmeni, kāds ir citu struktūrvienību vadītājiem. Tik liela nekaunība pret Kolku nebija vēl redzēta.
Es nevaru vien apbrīnot cik nekautrīgi priekšsēdētājs var pūst miglu cilvēkiem acīs.
Tātad šodien bija vairāki lēmumi, kas diskriminēja Kolkas iedzīvotājus un darbiniekus:
1. Pazemoja mūsu galveno iestādi,
2. Noraidīja tur pat 30 darbinieku lūgumus algu izmaksāt janvārī,
3. pieņēma budžeta grozījumus, kuros ir iekļautas nelikumīgas maksas par Minhauzena svētkiem Dundagā, bet vasarā skopi atbalstīja Jūras svētkus,
4. Pieņēma tik nesistemātisku algu apmēru noteikšanas tabulu, kur sanāk, ka vadībai draudzīgie amati saņem augstāku novērtējumu naudā, bet nedraudzīgie zemāku. Nedraudzīgajā ailē ietilpst arī Kolkas pagasta pārvalde.
Labi, ka nepieņēma jau uzzīmēto strukturālo reformu struktūru, bet nolēma izvērtēt esošo un manīt tikai tur, kur atklātos īpaša nepieciešamība. Tad būtu vēl viena tieša Kolkas apcelšana.

Varam jau dažādi spriest par to, kas un kāpēc tiek reorganizēts. Bet ir dokumentētas norādes par patiesajiem iemesliem: http://www.draugiem.lv/dndp/news/?p=11195397 un tās nav vienīgās.

Ir arī kāds labums no visas noslēpumainības - iedzīvotāji Kolkā sākuši interesēties un iesaistīties procesā. http://www.draugiem.lv/dndp/news/?p=11195099

Tā kā ap šo jautājumu ir visai liela migla, gribētos dzirdēt no vadošās varas (kas gatavo šīs reformas) sīkākus komentārus, kas un kā tiks reformēts. Kaut kādai vīzijai, plānam ir jābūt pirms konkrēti ķeras klāt. Tāpat arī citi viedokļi ir svarīgi, jo šīs reformas ietekmēs visu domes darbu kopumā, tātad mūs katrus. No reformu kvalitātes ir atkarīgs tas, kāda būs dzīves kvalitāte mūsu novadā.

Iespējams, ka sistēma neļauj tik garus rakstus ievietot, tāpēc pilnu tekstu lūdzu skatiet šeit: http://www.draugiem.lv/dndp/
Vai šeit: http://dundaga.blogspot.com/

12. decembra Finanšu komitejas sēdē tika akceptēti un virzīti uz domi apstiprināšanai novada izpildvaras strukturālo reformu pamatprincipi. Šis lēmums un domes priekšsēdētāja reizēm pretrunīgi sniegtā informācija liecina, ka paredzamajās reformās būs kārtība, kurā izpilddirektors pārvaldīs 8 iestādes (skat. Shēmu). Šim iestādēm būs struktūrvienības (vai nodaļas) un pakļautās iestādes ar un bez struktūrvienībām (iestādes – lodziņi ar nepārtrauktu līniju; struktūrvienības ar pārtrauktu līniju). Pašvaldības vadība skopi paskaidro, ka līdzšinējā struktūra ir dārga un neefektīva. Tomēr, lūdzot sniegt konkrētākus skaidrojumus par reformu un finansiālos aprēķinus, kur un kā tiks ieekonomēts, atbildes nav. Arī komitejas sēdē bija redzama nevēlēšanās skaidrot un diskutēt par to, vai šis ir labākais variants un kāpēc tieši šis. Bet tā kā ar balsu vairākumu komitejas sēdē tika nobalsots par piedāvātā varianta tālāku virzīšanu, un paredzams, ka arī domes sēdē līdzīgā veidā tiks pieņemta šāda izpildvaras struktūra tālākai apstrādei, uzskatu par savu pienākumu iedzīvotājiem skaidrot un lūgt viedokli par šādām strukturālajām reformām. Sabiedrībai ir jādod iespēja iesaistīties un izšķirties starp līdzšinējo kārtību, piedāvāto variantu, vai arī jāpieprasa citu – trešo variantu.

Pašvaldības izpilddirektors
Saimnieciskais dienests     Izglītības, kultūras, veselības un sporta dienests    Sociālais dienests    Attīstības un plānošanas dienests    Būvvalde    Bāriņtiesa    Dzimtsarakstu nodaļa    Centrālā administrācija
    Dundagas  vidusskola                         Pašvaldības policija
    Kolkas pamatskola                        Kolkas pagasta pārvalde
    Mazirbes internātpamatskola                        Grāmatvedība
    Pirmskolas izglītības iestāde

9

(12 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Nepiesienoties epitetiem jautājuma būtība bija tajā, ka Laicāna kungs domē ir iegājis ar pieredzējušu un spējīgu komandu. Bet, kad vienojāmies apvienība pret apvienību, ka par vietnieku ies kāds no šiem spējīgiem komandas biedriem, izrādās visi nodeva Laicānu, neatbalstot viņu viņa centienos. Acīmredzot neviens no viņiem nespēja kļūt par vietnieku.
Vēl arī jautāju, kā apvienība "Strādāsim kopā" vērtē iepriekšējo gadu domes darbu? Ne pārāk sen, šeit pat forumā Laicāna kungs minēja: "Mans secinājums,ka četru gadu garumā,regulāri mainot pašvaldības vadītājus mēs virzāmies uz Dundagas novada pievienošanu Talsu novadam." Vai tad atkal patiesība ir pavisam pretēja? Man daudz Dundagas novada "iezemieši" brīdina: "Esi uzmanīgs Ansi, ja tu dzirdi, ka saka vienu, tad zini, ka patiesība ir pavisam pretēja." Es tiešām vēroju un satraucos par turpmākiem lēmumiem - par vērtīgu darbinieku atlaišanu, par jaunu algotu amatu ieviešanu politiskajās struktūrās, un nemaz nebūtu pārlieku pārsteigts - par pievienošanos Talsu novadam. Jo šobrīd mētāšanās ar solījumiem un pēc tam pilnīgi pretējas rīcības izspēlēšana sit vēl nepieredzēti augstu vilni.

Vēl viens jautājums, vai sadaļa Domes darbs attiecas uz izpildvaru vai politiķiem?

Jautājums Ingai Rallei (cēntrālajai administrācijai).
Foruma lietošanas noteikumu 3. punkts tiešam ierobežo iedzīvotāju iespēju uzdot jautājumus politiķiem. Bet vairāk kā 90 % no sarunām ir par un ap politiķiem. Vai nu Jūs līdz šim esat nolaidīgi pildījusi savu pienākumu, vai arī tagad vienkārši ar mani izrēķināties, izmantojot savu varu?
Tā kā diskusijas parāda iedzīvotāju intereses lietojot forumu, es lūdzu pārskatīt noteikumus, ievietojot vēl vienu punktu vai papildinot trešo punktu, ka forums ir paredzēts iedzīvotāju saziņai ar politisko pārvaldi par lēmumu iemesliem un pamatotību, un atjaunot aizsākto diskusiju.

...

13

(9 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Maz jau esam palikuši. Nav obligāti jātic politiķiem, svarīgi, lai noticētu sev. Ikviens var pētīt situāciju aktīvi piedalīties procesos. Es gribētu, lai tad, kad dosimies tikties ar vēlētājiem, lai tie neticīgie strīpām nāk izrunāties. Patiesībā viņi ir tie, kas varētu panākt vislielākās izmaiņas.

14

(9 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Gribas cerēt, ka esošie deputāti mācās, ja jau vēlētāji tik aktīvi viņus atbalsta, un nevienu nevajadzētu norakstīt, bet prasīt lai turas pie dotajiem solījumiem. Jo vairāk tauta prasīs, jo lielākas pārmaiņas gaidāmas.

15

(9 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Ko rāda laiks:
No priekšvēlēšanu kampaņas biju sapratis, ka Laicāna kungs pēc vēlēšanām vispirms vēlas ar visiem iekļuvušajiem deputātiem vienoties par darāmajiem darbiem un mērķiem, lai varētu vieglāk izvēlēt cilvēku kurš spētu visus 4 gadus arī noturēties un tos piepildīt. Šobrīd man izskatās, ka galvenais ir iegūt 5 balsis savā labā un darāmo dabu apspriešana palikusi stipri novārtā. Te parādās drauds, ka vecā politika - cīņa par krēsliem ar varas maiņām, kur darāmais ir stipri iepakaļus intrigām, atgriežas uz dienaskārtības turpmākos 4 gadus. Izvirzot Laicāna kandidatūru domes priekšsēdētāja krēslam, jau automātiski  solījumi par stabilu vadību, komandas darbu, neķīvēšanos iegulstas putekļainajos priekšvēlēšanu kampaņu plauktos uz četriem gadiem, jo viņam kareivīga opozīcija nāk mantojumā.

16

(9 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Pavisam jaunu asiņu pārstāvji domē ir tikai divi. Pārējie vairāk vai mazāk jau tur ir grozījušies. Politiskais galavārds šobrīd izskatās ka piederēs Laicāna kungam - kurš arī nebija domē pēdējos četrus gadus, bet vietējā politikā ir pazīstams. Patiesībā no viņa piedāvājuma un ievirzes jau tagad pašā sākumā ir atkarīgi visi nākošie 4 gadi, kādi tie izvērtīsies. Arī jaunajiem ir liela atbildība. Uz viņiem daļa vēlētāju ir likuši likmes par pārmaiņām līdzšinējā darba stilā. Vēl manuprāt šis sasaukums iezīmējas ar lielu izteiktu personību īpatsvaru, kuriem ir gan augsti personīgie uzstādījumi, gan spēja un vēlme būt neatkarīgiem, pastāvēt par savu viedokli. Tāpēc jebkādas prognozes šobrīd var būt ļoti nedrošas. Bet, tauta, turiet acis un ausis vaļā un esiet nežēlīgi pret jebkuru novirzi, kur politiķi atkāpjas no solītā. Tieši jūsu aktivitāte ir labākas nākotnes stūrakmens.

17

(9 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Saki vien droši pati, vai esi apmierināta  smile

18

(18 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Nesatraucies Aldoni, atceries, ka ir Kāds, kurš visu smalki pieraksta un aprēķina, un būs laiks, kad piestādīs rēķinu ikvienam. Dome būs tāda, kādu tauta ir vēlējusies. Iespējams, ka ļaudīm vēl 4 gadus jāmācās saprast, kuram var uzticēties. Domes kvalitāte nav atkarīga ne no reklāmas daudzuma, ne no antireklāmas esamības vai neesamības, vai citiem faktoriem. Kvalitāte ir atkarīga tikai no tā cik, rūpīgi vēlētāji apstāsies un padomās neatkarīgi no draudzības, radniecības vai citām attiecībām par to, kas ir kas. Vēlu veiksmi!

19

(18 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Arī no savas puses vēlos pateikties tiem vēlētāju apvienību sarakstu pārstāvjiem, kuri ziedoja savu laiku un piedalījās organizētajās tikšanās reizēs. Iedzīvotāji vēlas tikties ar deputātu kandidātiem un viņiem ir daudz jautājumi, kurus tie vēlas uzdot. Tomēr manā skatījumā ir vēl kāda pozitīvāka lieta par atbildēšanu uz jautājumiem, ko nesušas sanāksmes. Tās ir veicinājušas sadarbību starp deputātu kandidātiem, palielinājušas spējas ieraudzīt pozitīvo savos konkurentos. Lai, gan ir iezīmējušās dažas uzskatu atšķirības, kā piemēram, vai domes darbā ir vajadzīga pozīcija, opozīcija jeb tam jābūt komandas darbam, vai bērnu rotaļu laukumu Dundagā vispirms jātaisa pie pils vai centrā, tomēr ir pietiekami daudz kopīga, lai ieraudzītu bāzi, uz kuras veidot saskanīgāku domes darbu pēc ievēlēšanas.
Tomēr ir kāda vārdos neizteiktā domstarpība starp sarakstiem. Tikai daļēji demonstrētā vēlme strādāt kopā - kopsolī ir atstājusi ēnu uz iedzīvotāju uzticību politiķiem. Gan šeit forumā, gan jau sen iepriekš iedzīvotāji ir pauduši vēlmi regulāri tikties ar politiķiem. Kuram tad vēl vairāk, ja ne pašiem politiķiem vajadzētu informēt nevis dezinformēt sabiedrību par saviem mērķiem un plāniem. Es tikai uzņēmos sarunāt laikus, vietu, vadītājus un reklāmu, bet kopīgām tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem vajadzētu kļūt par pašsaprotamu parādību mūsu novadā, ja vēlamies veidot saskanīgu domes darbu. Atklātība pārliecina par godīgumu un vieno sabiedrību.

20

(12 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Atklātām lietām manuprāt ir nepieciešama atklāta diskusija. Ja Oses kundze nepiekrīt kādiem apgalvojumiem no Šuvcānes teiktā, lai pauž savu skatījumu un to pamato. Lai iesaistās sabiedrība un tā laika iesaistītās personas, un pasaka vienai vai otrai pusei, kur taisnība. Bet tā slēptā aizmuguriskā rīcība nekādu uzticību neievieš.
Vērtējot pēdējā pusgada domes darbu, kad pozīcijas vietu ir ieņēmušas Linda Pavlovska un Benita Ose, kuras ir viena kandidātu saraksta pārstāves, redzu, ka notiek vaļības ar finanšu pārdali. Par dažām, manuprāt nepārdomātām, bet steidzīgi virzītām finansējamām idejām, esmu jau forumā rakstījis. Tāpēc man NAV grūti noticēt Baibas Šuvcānes teiktajam.

21

(18 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Man patika televīzijas raidījumā Guntas Abajas godīgā atzīšanās, ka būtiskākais, kas nav bijis labi viņas laikā ir diskusiju prasmes trūkums. Tas izpaudies pie attīstības plāna veidošanas un vispār pie domes darba kā tāda. Ar vien vairāk secinu, ka prasme diskutēt ir politiskās kapacitātes mēraukla. Vairāk vai mazāk visi saraksti ir solījuši diskutēt un kopīgi apspriest novadam svarīgus jautājumus. Bet reālā prasme vadīt vai piedalīties diskusijā ir tā, kas parāda vai solījumi nav tukši un vai domes darbā spēs konstruktīvi iekļauties. Jo novada situācija un attiecības ir jūtīgākas, jo vairāk ir nepieciešamas saskarsmes prasmes. Iepriekšējās priekšsēdētāju un izpilddirektoru maiņas un haotiskais domes darbs galvenokārt bija dēļ konstruktīvas diskusijas trūkuma. Manuprāt, būtu pārāk sāpīgi, ja mēs vēlreiz uzkāptu uz tā paša grābekļa. Tāpēc aicinu vēlreiz uz diskusiju visus politiskos sarakstus un iedzīvotājus izvērtēt atbildīgi.
P.s. Tikšanās laikus un vietas skatīt šeit.

Internetā lasu, ka 18. aprīļa finanšu komitejas dienas kārtībā apskatīti šādi jautājumi:

"Par naudas balvu piešķiršanu izglītojamiem un pedagogiem.
Par stipendiju piešķiršanu izglītojamiem."

Vai var kāds sniegt sīkāku informāciju, par iecerēm un to pamatojumu?

23

(4 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Pēdējā domes sēde un tur izskatītais jautājums par amatu apvienošanu ir visai mulsinošs. Skatījos sižetu un domāju, ka būtu droši vien vērtīgi arī sēdes protokolu palasīt. Bet gan jau paspēšu.
Ja pašķetinām visu no sākuma, tad pretrunas netrūkst.
1.    Guntu gāza arī tikai pusgadu pirms vēlēšanām tāpēc, ka netika galā ar izpilddirektoru – labi vai slikti? Lindu gāž mēnesi pirms vēlēšanām, tāpēc, ka nevar sakārtot savu amatu jautājumu – labi vai slikti?
2.    Linda sākumā atzina, ka nevar amatus apvienot, bet pēc pāris mēnešiem izsecināja, ka var – labi vai slikti? Daži deputāti sākumā arī domāja, ka var apvienot, bet tad saprata, ka nē – labi vai slikti?
3.    Aldonis ir sodīts KNAB par interešu konfliktu, bet ir deputāts – labi vai slikti? Linda arī ir nonākusi interešu konfliktā un ir deputāte – labi vai slikti?
4.    Lindas gāšana ir priekšvēlēšanu kampaņa – pareizi vai nepareizi? Lindas palikšana amatā arī ir priekšvēlēšanu kampaņa – pareizi vai nepareizi?
5.    Vēršanās pret Lindu mēnesi pirms vēlēšanām - un tā jau ir trešā reize, kad vēršas pret priekšsēdētāju, ir haosa radīšana – pareizi vai nepareizi? Shēmošana, lai varētu paturēt abus amatus, arī ir haoss – pareizi vai nepareizi?
6.    Deputātiem pirms vēlēšanām vajadzētu nomierināties – pareizi vai nepareizi? Lindai vajadzētu izvēlēties par labu vienam vai otram amatam – pareizi vai nepareizi?

Atbildiet un pierakstiet, kuru atbildi izvēlaties „labi” vai „slikti”,  „pareizi” vai „nepareizi” un pavērojiet, vai atbildes nav tendenciozas, kas galēji nosveras uz vienu vai otru pusi.
Gribētu, lai mēs saprastu, ka vienīgā pareizā atbilde uz visiem jautājumiem ir – radikāli jāmaina domes darba ētika un principi. Vai katrs no šī brīža deputātiem, kuri ir pieteikuši savu kandidatūru uz nākošajām vēlēšanām, ir gatavi to drosmīgi atzīt? Tāpēc, neskatoties uz to, kas šobrīd vēl joprojām notiek domē, kandidātiem vajadzētu nākt kopā un stāstīt vēlētājiem, kādu tad mēs redzam nākotnē domes darbu. Patiesībā jau pirms vēlēšanām vajadzētu vienoties par sadarbības modeļiem, principiem, lai vēlētājiem rastos kaut nedaudz priekšstata, kas vienā vai citā gadījumā varētu notikt pēc vēlēšanām.

24

(18 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Visas piecas mūsu novada vēlēšanu apvienības tiešāk vai netiešāk ir solījušas uzlabot domes darbu. Arī vēlētāji nepārprotami pauž savu attieksmi, ka līdzšinējais stils tiem nepatīk. Manuprāt vislabākais veids kā uzsākt konstruktīvu kopdarbu (jo reāli visas piecas apvienības būs pārstāvētas domē) un demonstrēt iespējamo kapacitāti konstruktivitātē, ir kopīgi iet pie vēlētājiem un skaidrot savas nākotnes ieceres. Man personīgi patīk Aldoņa iepriekšējās vēlēšanas iesāktais, ka vēlētājiem jāiet vienu reizi un tie satiekas ar visiem sarakstiem.
Vēlētos, lai iedzīvotāji un deputātu kandidāti šeit pastāstītu par labākajiem datumiem un laikiem, kad veidot tikšanās sapulces Mazirbē, Vīdālē, Kaļķos un Dundagā (Kolkā jau tiek organizēta). Kādas formas pasākumiem tiem vajadzētu būt, kas tos varētu vadīt?

Uzzināju, ka šim projektam nepieciešami aptuveni 4500 Ls. Šāda summa ir pietiekoša, lai ieliktu labu pamatu tematiskam laukumam, kurā bērni būtu priecīgi spēlēties. Bērnudārza otrā pusē ir vēl lietojamas nojumes, bet tās bērni praktiski neizmanto - izņemot vienu, kurā pusaudži spēlē florbollu. Ieliekot šādu summu pastāvošājā laukumā nozīmē tā modernizāciju atlikt vismaz par 5 un vairāk gadiem. Cienījamie Dundagas iedzīvotāji, bernu vecāki, vai jūs nevēlaties, ka bērnudārzam būtu skaists, moderns un pievilcīgs rotaļu laukums? Izsakiet savu viedokli.