1

(12 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Alfai un Irinai !
Foruma noteikumu pildīšana par atbildes došanu jautātājam no atbildīgo amatpersonu puses vēl nav iegājusies. Pagaidām tā tas, acīmredzot, arī paliks. Tā vietā es piedāvāju citu atbildi. Tā ir šāda:
16 No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem?
17 Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus.
18 Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus.
19 Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī.
20 Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt.
Papildus visiem svētdienas uzdevums smile : atrast kur šādi vārdi ir rakstīti ! sad

2

(18 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Vai konkurenti antireklāmu izplatīšanu, citu velētaju apvienību informatīvo materiālu noplēšanu  ieskaita priekšvēlēsanu izdevumos? Pēc likuma šādi izdevumi tiek ieskaitīti. Jāieskaita arī dažādas dāvanas. Piemeram, šprotu kārbu dāvinājumi.
Kopējais izdevumu limits Dundagas novada vēlētāju apvienībām ir 709 Ls katrai . Par to ir jāiesniedz deklarācija. Veiksmi
darbā!
Zināšanai:

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums

27.pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas un tās izdevumu uzskaite

(6) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai nesaistītā persona ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem, kurā norāda katra pasākuma datumu, vietu un izdevumu apmēru vai izmaksātā pabalsta un dāvinājuma (ziedojuma) apmēru, datumu un saņēmēju.

Ir noticis atkritumu apsaimniekošanas iepirkums un liekas, ka varētu mierīgi uzelpot, bet izradās, ka problēmas tikai sākas.Ieskatam, kā dažādos dokumentos atšķiras lietas, kam būtu jasakrīt.

                     Maršruti.
Specifikācijā -Maršruta lapas jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju
Piedāvājumā-Lapas ir izstrādātas, nepieciešamības gadījumā var tikt koriģētas.
                      Maršruta plāns: Kolka- otrdienas (30 klienti), Mazirbe- 1. un 3. piektdiena (15 klienti)
Līgumā-         Maršruta lapas jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā jākoriģē

Dundagas saistošie not.-

Maršruta lapas jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā jākoriģē
Ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, paredzot līguma noteikumos atkritumu izvešanu visa gada garumā, atzīmējot to atkritumu izvešanas grafikā,bet ne retāk kā trīs
mēnešus gadā, paredzot atkritumu izvešanu vismaz reizi mēnesī
Faktiski-         Par pamattarifu izvešana tikai 1x mēnesī

                     Tvertnes.
Specifikācijā-Tvertņu tilpums- atbilstoši radīto atkritumu daudzumam ar izvēles iespēju
Piedāvājumā-Ir 140, 240, 1100L
Līgumā         -Tvertņu tilpums- atbilstoši radīto atkritumu daudzumam ar izvēles iespēju
Dundagas saistošie not.
                     -Tvertņu tilpums- atbilstoši radīto atkritumu daudzumam ar izvēles iespēju
Faktiski-         Ir tikai tvertnes 240L

                    Maisi.
Specifikācijā-Maisi- ne mazāki par 60L
Piedāvājumā-Ir maisi 60L
Līgumā-         Maisi- ne mazāki par 60L
Dundagas saistošie not.-
                      Vismaz 1 maiss mēnesī uz 1 cilvēku. Maiss- ne mazāks par 60L(Liekas, ka šeit mēs paši esam pārspīlējuši)
Faktiski-         Ir tikai maisi 100L

                   Tarifi.
Piedāvājumā-Tarifs: 3,91 Ls/m3, kas ietver visas izmaksas
Līgumā-         Par izmaiņām tarifos ir jāinformē likumos noteiktā kārtībā.
Faktiski-        Maisi- 10.00 Ls/m3. Izvešana ar „papildpakalpojumiem” 9,58 Ls/m3

Novada vadītaji uzskata, ka problēmu tikpat, kā nav. Kā uz notikumiem reaģē Tukumā var ielūkoties šeit:http://www.tukums.lv/tukuma-video/video-arhvs

4

(4 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Skaidrības labad diskusijas dalībniekam JanisM un portāla lasītājiem pilns priekšsēdētāja vietnieka vēstules teksts domes priekšsēdētājai. Domāju, ka tad labāk varēs saprast arī sēdē notiekošo, jo TV sižetā jau visu nevar parādīt.
     Pirms vēstules tapšanas bija vairākkārtējas sarunas ar L.Pavlovsku ar lūgumiem sakārtot amata savienošanu vai atstāt Mākslas un Mūzikas skolas direktores amatu. Diemžēl bez rezultāta. Tad sekoja mana (A.Zumberga) oficiāla vēstule 5.aprīlī. Dīvaini, ka domes priekšsēdētāja nerāda no KNAB saņemto vēstuli. Bet priekšsēdētāja vietnieka vēstule, lūk, šeit:
.
        Dundagas novada domes priekšsēdētājai
                        Lindai Pavlovskai.
                       

    Par neatļautas amatu savienošanas novēršanu.

    Šā gada 31. janvārī Jūs tikāt ievēlēta par Dundagas novada domes priekšsēdētāju, kas ir valsts amatpersonas amats. Vienlaicīgi Jūs jau pildījāt citu valsts amatpersonas amatu – pašvaldības iestādes Dundagas Mākslas un Mūzikas skolas direktores amatu. Jums ir saistošas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības par amatu savienošanu.
6.pants. Vispārējie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi
(2) Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ....ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, ...
Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
    Jūsu ievēlēšana domes priekšsēdētājas amatā notika ārkārtas domes sēdē aizklātā balsošanā, piedaloties diviem amata pretendentiem. Šajā sakarā iepriekš minētā , likumā noteiktā amatu savienošanas kritēriju izvērtēšana nebija iespējama un nenotika. Bez tam Jūs  lūgumu, amatus savienot, nebijāt izteikusi un deputāti balsojot par Jūsu ievēlēšanu domes priekšsēdētājas amatā to nevarēja vērtēt arī katrs individuāli. Domes sēdes protokols liecina, ka izvērtēšana nav notikusi.
    Ja Jūs vēlējāties ieņemt abus minētos amatus, Jums likuma noteiktā kārtībā septiņu dienu laikā bija jālūdz domei atļauja, kas nav noticis un līdz ar to dome likuma noteiktā viena mēneša laikā (līdz 1.martam) nav lēmusi par amatu savienošanas iespējamību.
    Tādejādi Jūs nonācāt situācijā, ka amatu savienošana nav atļauta, jeb ir aizliegta. Atbilstoši likuma prasībām, Jums nākošā viena mēneša laikā t.i. līdz 1.aprīlim bija jāatstāj viens no savienotiem amatiem. Jūs šādu lūgumu domei neesat izteikusi ne mutiski, ne rakstiski un līdz ar to dome šai sakarā nav pieņēmusi nekādu lēmumu un tādēļ Jūs atrodaties neatļautas amatu savienošanas statusā, kas ir administratīvs pārkāpums. Lūdzu veikt nekavējošas darbības šādas situācijas novēršanai.

    Domes priekšsēdētāja vietnieks                A.Zumbergs.
    05.04.2013.

5

(18 atbildes, kas atrodās Vēlēšanas)

Interesants atklājums!
Vēlētāju apvienibas "Strādāsim kopā" priekšvēlēšanu programma par vismaz 90% sakrīt ar partijas "Vienotība" Talsu novada nodaļas programmu. Šķiet, ka tas varētu likties vismaz dīvaini. Un vai forumā nebija minēts, ka programmu gatavo Gunārs Laicāns?

Ansis jautāja:

    “Saistībā ar jautājumu par godīgu politiku, gribētos zināt, kā  un pēc kādiem principiem tika vērtēti atbalstāmie projekti? “
    Tiešām, Ansi, finanšu komiteja izskatīja piecus pašvaldības iestāžu sagatavotus projektu pieteikumus Eiropas Lauku un Zivsaimniecības attīstības fondu izsludinātajiem konkursiem par finanšu atbalsta saņemšanas iespējām:
-Dundagas pils informatīvo norāžu, stenda uzstādīšana un mājas lapas izveide-2950,00
-Dundagas kultūras pils amatiermākslas kolektīvu radošās darbības atbalsts     -9827,00
-Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde                                               -6655,07
-Galda spēļu, inventāra un aprīkojuma iegāde iedzīvotāju brīvā laika organizēšanai-1861,94
-Ielu apgaismojuma rekonstrukcija „Valkmaļi” – „Līči” Kolkā                                 -33047,09
Katrs domes iesniegts projekts Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā tiek atkal izvērtēts un tad LAD atbalstīts tas pirms darbu uzsākšanas saņem 20% avansu. Pēc tam pašvaldība to realizē par saviem budžeta līdzekļiem. Pēc projekta realizācijas pašvaldība saņem pārējo naudu. Pavisam 90% apjomā. 10% no projekta summas un PVN maksā pašvaldība.
Mana izvēle par atbalstu vai noraidīšanu vienmēr ir bijusi atkarīga no tā, cik nozīmīgu labumu  šie Eiropas un pašvaldības ieguldījumi  IKDIENĀ dod novada iedzīvotājiem. Domāju, ka šoreiz visi klātesošie deputāti vērtēja līdzīgi.
     Vērtēt mūsu lēmuma lietderību aicinu arī foruma dalībniekus.  Par atbalstu biedrībām ir atsevišķs un garāks stāsts, tādēļ to citreiz.

7

(4 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Regīna rakstīja:
    “Esmu par to,ka deputāts nevar būt pašvaldības darbinieks,jo ne reti lēmumos savu viedokli un deķīti vilks uz savu pusi.”

    Pilnībā pievienojos Regīnas viedoklim un domāju, ka tā ir atsevišķa tēma, ko arī atveru.
Dundagas novada domē praktiski puse deputātu ir arī pašvaldības darbinieki. Pie tam mums ir tik unikāls gadījums, ka pat domes priekšsēdētāja ir  pašvaldības darbinieks–iestādes vadītāja. Tiesa, šajā gadījumā tas notiek neievērojot likumu. Manuprāt viņa jau atrodas administratīvā kodeksa pārkāpējas statusā kopš 01.04.2013.. Sk. APK
166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana
Par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā -
uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.
(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

Nenorādot ne uz vienu konkrēti, varu pēc saviem novērojumiem teikt, ka nereti daudzo deputātu-pašvaldības darbinieku skaits traucē lēmumu pieņemšanas kvalitātei. Rodas papildus iemesli iekšējām intrigām un citas likstas.
Kādu laiku ar šo interešu konfliktu problēmu valstī nodarbojas KNAB. Pagājušajā gadā tapa biroja vēstule Saeimai ar sekojošiem problēmjautājumiem: (Izraksts no vēstules).

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS
Brīvības iela 104 k.2., Rīga, LV-1001, tālrunis: 67356161, 67356140, fakss: 67331150, reģ.Nr.90001427791

05.04.2012 Nr.__________________
Uz 20.03.2012 Nr. 9/6–2–n/79–11/12
Latvijas Republikas Saeimas
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
Korupcijas novēršanas apakškomisijas
priekšsēdētājam A.Loskutovam

A. Apstākļos, kad pašvaldības domes deputāti ar domes lēmumu tiek iecelti par pašvaldības iestāžu vai kapitālsabiedrību vadītājiem vai arī tādi ir jau no ievēlēšanas deputāta amatā brīža, veidojas situācija, kad viņi hierarhiski ir padoti amatpersonai, kuru viņi paši ir iecēluši amatā (izpilddirektoram), kā arī hierarhiski tieši vai pastarpināti padoti paši sev, kā pašvaldības augstākās lēmējinstitūcijas locekļiem (deputātiem);
B. Apstākļos, kad pašvaldības deputāti ieņem amatpersonu vai darbinieku amatus pašās pašvaldībās, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās un ir padoti pašvaldības izpilddirektoram, iestāžu vai kapitālsabiedrību vadītajiem, kurus deputāti ir iecēluši amatos, deputātu darbības efektivitātes kontroles mehānismi var stipri vājināties, jo pašvaldību izpilddirektori, pašvaldības iestāžu vai kapitālsabiedrību vadītāji faktiski veic uzraudzību pār saviem darba devējiem.

    Saeima izskatīja KNAB priekšlikumus un veica grozījumus likumā, kas turpmāk ierobežo pašvaldības darbinieku iesaistīšanos domes sastāvā, tomēr tendence vervēt vadošus pašvaldības darbiniekus deputātu kandidātu sarakstos mūsu pašvaldībā joprojām ir stipri izplatīta. Un kā gan citādi, jo šķiet, ka šobrīd veselus trīs deputātu kandidātu sarakstus veido pašreizējie vai bijušie ilggadīgie pašvaldības darbinieki. Un tas atkal ir jautājums par nākamās domes deputātu darba kvalitāti.
    Protams, tādā cilvēku skaita ziņā nelielā pašvaldībā, kāds ir Dundagas novads, nav viegli atrast kādus 50 pašvaldības iestādēs nestrādājošus cilvēkus, kuri gribētu un galvenais- varētu būt par deputātiem, tomēr, akli piesaistot savām vēlētāju apvienībām deputātu kandidātus, vadoties tikai no viņu popularitātes, kas iegūta, strādājot pašvaldībā un viņu vēlēšanās „atnesto balsu” daudzuma- tā nav laba prakse. Lēmējvarai- deputātiem ir jābūt atdalītai no izpildvaras- darbiniekiem.

8

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Tiešām, vietā ir administratora norādījums par tematikas ievērošanu portālā. Tādēļ nākamais komentārs par plānošanas lietām būs attiecīgajā sadaļā. Šoreiz vēl par Regīnas aizskarto tematiku. Tas visnotļ attiecas uz domes darbu. Teikšu atklāti, es priecājos par Regīnas novērojumiem vai secinājumiem. Piemēram,šis (citēju):

.”Paldies par Jusu novertejumu,ka dome beidzot stradā.Jā,tā ir.Tikkai tas NAV jūsu nopelns ...”

Nu, protams, ka tas NAV mans nopelns. Tas ir to deputātu nopelns, kuri to haosu radīja, bet tagad ir nomierinājušies. Kad nav neviena, kas taisa haosu, tad ir miers. Kā tad, kad notiek revolūcijas. Uzrodas plintnieces, kurām sagribas pašaudīties, un ļembasts iet vaļā. Nepietiek jau, ka viņas pašas šaudās, pārējie tiek ierauti līdzi.(sk.vēsturi par Krievijas revolūciju). Kad ir pietiekami izšaudījušās, tad haoss pāriet, un atkal iestājas laiks darbam. Tā arī mūsu domē.
    Divas reizes priekšsēdētāji atcelti un trīs reizes iecelti. Absolūtais līderis visās šais darbībās mūsu domē ir jau pieminētā deputāte. Mani nopelni ir stipri pieticīgāki. Tomēr, nevaru noliegt, ka netiku iesaistīts līdzi, jo karā kā jau karā.
    Vispār interesanti, kā mana oponente ir uztvērusi domes darba organizāciju un vēlētāju apvienību lomu lēmumu pieņemšanas koordinācijā. Piebildīšu, ka viņa pati visu sasaukumu ir bijusi sociālo, izglītības un kultūras jautājumu (SIK) komitejas vadītāja. Vajadzēja taču zināt, ka praktiski visus lēmumu projektus domei sagatavo komitejās. Lai lēmumu projekti tiktu sagatavoti, komitejas priekšsēdētājam tiek dota izšķirošā balss, ja balsis dalās līdzīgi. Domes priekšsēdētāja pienākums ir iekļaut šādus jautājumus domes darba kārtībā. Tad darba kārtību ar sagatavotiem lēmumu projektiem izsūta visiem domes deputātiem. Tas notiek trīs dienas pirms domes sēdes. Darba kārtību interneta mājas lapā dara zināmu arī iedzīvotājiem. Šajā trīs dienu laikā visi politiķi saskaņo savus viedokļus. Tā to darīja arī “Novadnieki” kopā ar saviem partneriem. Ja Regīna darba aizņemtības dēļ nevarēja tikt uz kopējo tikšanos, braucu pie viņas uz Kolkas pārvaldi vai pat uz cehu. Man tā bija domu apmaiņa vai arī informācija par to, kā lēmuši pārējie.
     Regīnai parasti iebildumu nebija, kamēr viņa nebija nolēmusi pakarot. Tad bija pavisam cits scenārijs un tie parasti bija ar Kolkas pagasta dzīvi saistīti jautājumi. Ja Regīna juta, ka gatavojas pieņemt viņai nepatīkamu lēmumu, un ne ar kādiem legāliem līdzekļiem to nevarēs novērst, tad lēca kājās un asaras pa priekšu mētādama devās pa apspriežu telpu, radīdama emocionālu un psiholoģisku diskomfortu klātesošjiem. Es savā vadīšanas laikā centos nepieļaut šādas situācijas un neļāvos ietekmēties. Tādēļ, droši vien, kļuvu viņai nevēlams. G.Abaja, man šķiet, nevērsās pret šādiem deputātes izlēcieniem, bet neļāvās arī ietekmēties. Tādēļ arī Gunta ar laiku kļuva nevēlama priekšsēdētāja.
    Atbildot uz Anša izvirzīto jautājumu par sadarbības iespējām...? Vērtējiet paši. Šis ir tikai neliels mūsu darba ieskicējums. Varētu teikt vēl daudz. Bet vispār ir nepatīkami. Taču neteikt nemaz arī nevar. Regīnai būtu jāsaprot, ka šāda viņas uzvedība nevar būt publiskās varas realizācijas veids. Mēs taču šādos apstākļos pieņemam lēmumus. Un tie domāti mūsu iedzīvotājiem.

9

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Dīvaini par šādu teksta norāvumu. Priekšskatījumā viss bija, tālāk vairs nepievērsu uzmanību. Nu tātad, vīzija bija šāda:
    ” Dundagas novads - Ziemeļkurzemes „zaļais” novads, divu jūru, divu pagastu un divu kultūru tikšanās vieta.” Man rodas jautājums kādēļ mums jāattīstas gandrīz divdesmit gadi, lai sasniegtu to, kas jau mums ir vēsturiski un ģeogrāfiski.
    Vēl viens piemērs par attīstības prioritāti. Attīstības prioritāte ir galvenais un pirmkārt veicamais uzdevums, ko paredz veikt attīstības procesā. Mūsu projektā bija ierakstīts:
“Dundagas novada ilgtermiņa attīstības prioritāte ir Dundagas novada iedzīvotājs....” Kad šo brīnumu izstāstīju savam kaimiņam, viņš smējās pilnā balsī: Kā tad Jūs domājat mūs attīstīt – garumā, resnumā vai dullumā!?
    Vēl divi fragmenti bez īpaša komentāra:“ ...kā Dundagas novada teritorijas SPECIALIZĀCIJAS (mans izcēlums)  nozares atzīmējamas mežistrāde, kokapstrāde, dabas aizsardzība, piekrastes zvejniecība un tūrisms.” (tātad, laukus zem krūmiem).

“Risināt jautājumu par sabiedriskā transporta tīkla attīstību un sasaisti ar kaimiņu teritorijām pašvaldības kompetences ietvaros, kā primāru jautājumu risinot maršruta Mazirbe – Sīkrags virzienā.” (Sīkragā deklarēti 12 iedzīvotāji).
    Rezumējumā atbilde uz jautajumu ir šāda: Kvalitatīvu attīstības dokumentu izstrādāšana, pieņemšana un ievērošana ir pamats stabilai pašvaldības saimniekošanai, politiskai stabilitātei un prognozējamībai politiķu maiņas gadījumos.
     Uz šīm vēlēšanām attīstības plānu nav un politiķi var fantazēt līdz ziliem brīnumiem. Jāpanāk tikai lai vēlētājs notic. Tāda iespēja! Jāizmanto!

10

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Jautāja Ansis:
    Te vēlētos uzdot vispārīgu jautājumu diskusijai: vai godīgā politikā ir svarīgi izstrādāt plānus un tos arī korekti īstenot? Kādi ir ieguvumi vai zaudējumi šādai politikai?
   
    Atbild Aldons - Ģēnijs Varaskārais:
    Plānošana ir paņēmiens gan personīgajā dzīvē, gan publiskajā pārvaldē lai sekmīgāk sasniegtu kādu mērķi iespējami īsākā laika periodā ar iespējami mazākiem materiāliem un finanšu resursiem. Plānošanas rezultatā tiek novērsta stihiska un haotiska attīstība, ievērota indivīda un sabiedrības interešu sabalansētība. Publiskās t.sk. arī pašvaldības plānošanas dokumenti nodrošina attīstības procesu pēctecību politiskās varas nomaiņas gadījumos. Likums uzliek par pienākumu pašvaldībai izstrādāt ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa plānošanas dokumentus.
    Tikai sakritības pēc šogad ir beidzies darbības laiks gan vidēja termiņa, gan īstermiņa attīstības dokumentiem, bet ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030g. pašvaldība izstrādā pirmoreiz. Tas ir unikāls dokuments, vienīgais tāds laika posmā no 1990.g. līdz 2030.g., kad izstrādāsim atkal jaunu attīstības stratēģiju, ja dzīvē neradīsies aktuāla vajadzība to darīt agrāk.
    Pret šo darbu vajadzēja attiekties ar visu nopietnību. Diemžēl tā nenotika un es biju spiests to nosaukt par haltūru. Par izstrādes vadītāju bija domes norīkots speciālists L.Laicāns. Tiesa, viņš nav vienīgais atbildīgais. Likums par augstāko atbildīgo amatpersonu šai jomā pašvaldībā ir noteicis izpilddirektoru. Kā izrādījās, bijušais izpilddirektors par šo jomu vispār nav licies zinis. Priekšsēdētājas koalīcijas partneriem īpaša interese nebija un mums no opozīcijas bija ilgstoši jācīnās, lai pierādītu šī dokumenta projekta nederīgumu.
    Patiesības dēļ arī jāsaka, ka L.Laicāns pats šo dokumentu negatavoja. Tas bija līgumdarbs, ko izstrādāja firma “Inside”. Opozīcijai izdevās noskaidrot, ka šīs firmas specializācija ir informācijas tehnoloģijas projekti. Izdevās noskaidrot, ka mums piedāvātais dokuments ir gandrīz kopija no Kokneses novada attīstības stratēģijas ar visām, arī tur, iestrādātām mulķībām.
    Piemēram, novada vīzija 2030.g.. Vīzija ir vēlamais sasniedzamais attīstības procesa rezultāts, izvērtējot pieejamos resursus. Mums tā bija šāda:

11

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Jā aizmirsu piebilst, ka haosu parasti miera laikos rada haotiski cilvēki. Mierināsim viņus!

                                          Aldons-Varaskārais Ģēnijs

12

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Jautāja: Ansis
    Būtu arī, manuprāt, svarīgi saprast, kā partija ar absolūto vairākumu varēja zaudēt tā savu ietekmi, ka izveidojās iepriekš nepieredzēts haoss?

    Atbild: Aldons – Varaskārais Demagoģijas Ģēnijs.
    Jautājuma pirmo daļu esmu atbildējis savā iepriekšējā komentārā, tādēļ šoreiz par haosu. Nevaru piekrist, ka izveidojies iepriekš nepieredzēts haoss. Atkarībā no tā, kurš ir domes priekšsēdētājs var mainīties domes darba prioritātes, var mainīties attīstības virzieni gadījumos, kad nav izstrādātas attīstības programmas un rīcību plāni. Var būt īsāki, vai garāki problēmu risināšanas termiņi, kas, protams, var raisīt papildus neapmierinātību ar domes darbu. Taču neviens no manis minētajiem apstākļiem nerada haosu un haosa arī šobrīd domes darbā nav.
    Haoss rodas:
    ja dome, piemēram, nevar ievēlēt domes amatpersonas. Šādā gadījumā Saeima var atcelt domi;
    ja nevar pieņemt budžetu vai nevar pieņemt attīstības un plānošanas dokumentus, tad VARA ministrs var atcelt domes priekšsēdētāju, lai dome sasparotos un ievēlētu jaunu priekšsēdētāju, kurš varētu mobilizēt domi savu pienākumu pildīšanai.
    Tātad haoss rodas tad, kad netiek pieņemti lēmumi. Kad par izpildvaras sagatavotajiem un domes priekšsēdētāja uz domes sēdi virzītajiem lēmumu projektiem netiek pieņemti lēmumi. Domes lēmumi faktiski ir vienīgais domes darba produkts. Ja nav lēmumu, nav darba. Tādos gadījumos kaut kas radikāli jāmaina. Mūsu domes sasaukuma laikā deputāti izvēlējās sevi īpaši neapgrūtināt ar kādu radošāku pieeju un visas savas neprasmes, nespēju un atbildību uzkrāva tābrīža domes vadītājam. Ar to mēs unikāli neesam. Tāpat ir gājis Rojā, Talsos un citur, un tamdēļ mums pievienošana Talsiem nedraud. Kur tad pievienos Talsus? Un kam pievienos, piemēram, Jūrmalu, kur gājis vēl trakāk?
    Manā gadījumā minēšu vienu piemēru. Kārtējais 2011.gada budžets jau bija kopumā pieņemts. Bet nevarējām vienoties par Veselības centra ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu izcenojumiem. Iestājās krīze. Pagaidu izcenojums bija spēkā līdz 1. maijam. Biju plānojis sev atvaļinājumu. Tomēr nevarēju tamdēļ aiziet. Tad teicu dažiem deputātiem, ka sasaukšu ārkārtas sēdes ik pa trim stundām vienu pēc otras, kamēr lēmums beidzot tiks pieņemts. Lieki teikt, ka visiem tas patika, taču tas tomēr mobilizēja un lēmums beidzot tika pieņemts, darbs tika izdarīts.
    Stabilitātes rādītājs ir domes spēja pieņemt lēmumus, taču tas vienlaicīgi nenozīmē, ka tas ir attīstības rādītājs. Var jau grūtiem jautājumiem nemaz neķerties klāt un teikt: re, cik mēs stabili un saskaņoti dzīvojam! Bet kāds labums no tā sabiedrībai? Mans vadības laiks bija grūtu un atbildīgu lēmumu pieņemšanas laiks. Es to atceros ar padarīta darba sajūtu.
    Pagaidām viss. Par Regīnas pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem komentārs citreiz.

13

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Ansis jautāja:
    1.Vai atbildību par politisko nestabilitāti pirmkārt un galvenokārt nevajadzētu uzņemties tās partijas līderim, kura saņēma vairāk kā 50% balsu novada domē?
    2.Būtu arī, manuprāt, svarīgi saprast, kā partija ar absolūto vairākumu varēja zaudēt tā savu ietekmi, ka izveidojās iepriekš nepieredzēts haoss?
    Aldons atbild:
    Dundagas novada domē, Ansi, nav ievēlēta neviena partija vai partiju apvienība. Dundagas novada domē 2009. gada pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti deputāti no četrām vēlētāju apvienībām. Manis izveidotā un vadītā vēlētāju apvienība “Novadnieki” tiešām ieguva vairāk par pusi no deputātu vietām (septiņas no trīspadsmit).
    Deputātu izvēlē nebija īpaši kritēriji. Iekļāvu sarakstā gan tos, kuri paši pieteicās, gan manis paša aicinātus, gan talkveidā pulcinātus (Kolkā). Nevienam nebija jāraksta iesniegums vai jāmeklē galvotājs, kā tas ir partijās. Paraksts bija jāliek tikai zem priekšvēlēšanu programmas, kā to nosaka likums. Ar kādu mērķi katrs piedalījās šai pasākumā  nevaru īsti pateikt, bet vienu varu apliecināt droši. Visi apņēmās atbalstīt manu saimnieciski - politisko principu: krīzes pārvarēšana un attīstība caur taupīšanu un līdzekļu izmantošanas lietderību.
    Līdz 2010.gada beigām strādājām diezgan produktīvi, lai gan ne bez domstarpībām ar citu apvienību deputātiem. Domstarpību iemesls pamatā bija atšķirīga izpratne par attīstības prioritātēm. No 2010.gada beigām apvienības darbībā vairs nepiedalījās viena deputāte, kuras rīcību cilvēcīgi varēja saprast (apvienības deputāti neatbalstīja viņas kandidatūru kādam amatam).
     Pēc tam man neizprotama kļuva deputātu Lindas Pavlovskas un Regīnas Rūmnieces pēkšņā noskaņojuma un viedokļu maiņa. Šā iemesla dēļ domes darbs kļuva destruktīvs (vadības procesus ārdošs). Dodoties atvaļinājumā 2011.g. maijā, izteicu Lindai Pavlovskai nodomu ka vajadzētu radušos situāciju izvērtēt vēlētāju apvienības “Novadnieki” kopsapulcē un, ja mans darbs tiktu vērtēts kā neatbilstošs pašvaldības ineresēm, izteicu gatavību pats atkāpties no domes priekšsēdētāja amata. Nekas tāds nebija iespējams, jo jau nākamajā dienā pēc atgriešanās no atvaļinājuma domes kancelejā tika iesniegts deputātu pieprasījums par manu atcelšanu no domes priekšsēdētāja amata. Parakstītāju vidū abas minētās deputātes. Abas noraidīja arī cita kandidāta ievēlēšanu no apvienības “Novadnieki” un balsoja pret izvirzīto S.Šnikvaldes kandidatūru. Tas nozīmē, ka vaina nebija tikai manī. Deputātēm nepatika mūsu apvienības realizētā politika, jo netika virzīts neviens cits kandidāts no mūsu apvienības un arī turpmāk viņas mūsu darbā vairs nepiedalījās.
    Ar vienu vārdu sakot, mēs piedzīvojām nodevību. Varam, protams, pieļaut, ka abas deputātes tik dziļi kļūdījās līdzgaitnieku izvēlē, ka bija jāizšķiras par tik radikālu soli. Bet, ja tā, tad tam vajadzētu būt uz ilgu laiku. Tomēr paiet tikai nedaudz vairāk par gadu un abas nāk pie atziņas, ka dzīve nav tik interesanta, kā gribētos un noorganizē vēl vienu domes priekšsēdētāja atcelšanu. Tā paša, kuru pirms pusotra gada jūsmīgiem aplausiem pavadot, ievēlēja amatā.
    Kāda ir politika šajā gadījumā? Izrādās, ka tā ir niķu piepildīšana. Dažādi niķi mums, protams, ir katram. Cilvēku viens no galvenajiem dzīves uzdevumiem ir savu niķu ierobežošana. Te mēs esam saskārušies ar gadījumu, kad niķus realizē ar sajūsmu, ieņemot augstus amatus novada pārvaldē un tādejādi ar kaitējumu sabiedrības interesēm.
    Atbildot uz Anša uzdoto jautājumu varu teikt, ka uzņemos atbildību par vēlētāju apvienības “Novadnieki” sastāva komplektēšanu ar tik augstam amatam neatbilstošiem deputātu kandidātiem. Apsolu tādu kļūdu vairs nepieļaut. Papildus jautājumus, Ansi, lūdzu adresējiet Lindai Pavlovskai un Regīnai Rūmniecei.

14

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Vēlot diskusijas dalībniekiem un tāpat arī foruma lasītājiem priecīgus svētkus, piedāvāju visiem stiprināties ar divām atziņām.
    Pirmā ir: "nedari otram to, ko negribi, lai dara tev." Ja tā tas būs, tad nedraugi un draudi nerādīsies ik pa laikam un aiz katra stūra. Bet šī ir pasīvā forma.
    Otra ir: “visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem.” Šī ir Bībelē atrodama atziņa. Kā redzams, šeit darbībai ir aktīva forma. Tomēr arī šajā gadījumā nekas nav pilnībā garantēts, ka dabūsim to, ko gribam. Tomēr paliks gandarījums, ka izdarījām visu, ko spējām. Šajā darbības aktīvā formā darot varam arī kļūdīties. Tad savukārt lūdzam piedošanu, ja esam kādam nodarījuši pāri un piedodam vismaz tad, ja mums to lūdz. Es arī lūdzu piedošanu tiem, kuri manu vārdu dēļ ir izjutuši pāridarījumus un piedodu visiem, kuri diskusiju karstumā pateikuši man ko lieku vai pat nepatiesību.
    Aicinu pauzēt līdz svētku beigām vai apmainīties tikai ar apsveikumiem un novēlējumiem.

15

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

“Uzbrukums man un manai ģimenei” tas nudien izsklausās tik nopietni, cik nu nopietni vispār cilvēku attiecībās kaut kas var būt. Tomēr ļoti gribetos uzzināt, kā tad tas izpaužas. Vai uzbrukums būtu patiesības pateikšana Gunāram par neētisku un nekrietnu rīcību ? Vai varbūt uzbrukums ir mans kritiskais vērtējums par neapmierinošu attīstības dokumentu izstrādes vadīšanu - faktiski haltūras taisīšanu, ko pieļāvis Lauris Laicāns? Vai varbūt uzbrukums ir tas, ka man ir no Gunāra atšķirīga vīzija par “vecās slimnīcas” ēkas Jaundundagā turpmāku izmantošanu pašvaldības vajadzībām.
Es domāju, ka šī ēka jāpārbūvē, pielāgojot to par dzīvojamo māju, bet Gunārs vēlas paplašināt veco ļaužu pansiju un vākt tos no visas Latvijas. Kur uzbrukums? Vai tādēļ, ka tur strādā kāds no Gunāra ģimenes locekļiem? Saki, Gunār,vai tādēļ? Šie visi ir publiski jautājumi. Te nav nekā personiska. Personiski jautājumi arī pastāv. Tu, Gunār, tos zini. Bet es Tev pat ne reizi tos pieminējis neesmu.

16

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Interesēm piemīt savtīgums. Gan personīgajām, gan kolektīvajām. Politiķi nedrīkst pārstāvēt personīgās intereses. Tad viņi nonāk interešu konfliktā, ko likums aizliedz.Politiķi pārstāv un realizē kolektīvas, grupu vai sabiedrskās intereses. Tās (intereses) noskaidro vēlēšanu procesā politiķiem piedāvājot savas programmas un idejas. Uzvarejušās programmas pārstāvošie politiķi nokļūstot pie varas, to arī realizē. Politiķi ir kolektīvo interešu kalpi. To runā arī likums. Valsts pārvaldes iekartas likuma 10.panta ceturtā daļa :
(4) Valsts pārvaldei, atsevišķai iestādei vai amatpersonai, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, nav savu interešu.
    Pašvaldības ir valsts pārvaldes sastāvdaļa. Pašvaldības savā darbībā ievēro šo likumu.
    Formulējums “politikā nav draugu, politikā ir tikai intereses “ ir no kampējpolitiķu leksikas arsenāla un Gunārs šo, iespējams, ir apguvis būdams Saeimā. Pats viņš noteikti tāds nav, bet retoriku piesavinājis. Rakstu šo visu Ansim, kā topošam politiķim, bet redzu, ka viņš vēl vāji orientējas. Nu bet ar centību var daudz. Tikai nepārcensties! Kas par daudz, tas par skādi.

17

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Manas domas nesen piesaistīja G.Laicāna rakstītais forumā, citēju:”Iedzīvotājiem interesē politiskā stabilitāte.” Tad nu mēģināju izanalizēt mūsu politiskās (ne)stabilitātes cēloņus un iemeslus. Uzrakstīju forumam. Nācās pieminēt gan sevi, gan G.Laicānu, gan citus deputātus. Nācās pieminēt gan paša, gan Gunāra atsevišķos darbus, gan kopā darītos, gan citu darītos. Lai noskaidrotu vai neesmu kaut ko uzrakstījis nepareizi, nosūtīju Gunāram šo rakstu izlasīt,lai neprecizitāti izlabotu. Liels bija mans pārsteigums, kad saņemtajā atbildē izlasīju šādus teikumus:

Tu Aldoni esi demagoģijas ģēnijs.Katra rindiņa ir tavs izgudrojums.Man nav jātaisnojas kā skolas puikam.Es neielaidīšos šajā zemiskajā spēlē.Man pašlaik ir ļoti daudz darba pie Dundagas novada pētīšanas.Protams,zināmu laiku man aizņem gatavošanās vēlēšanās ar sarakstu "Strādāsim kopā" .Mēs nenodarbosimies ar "melnajām"kampaņām.Iesaku neapspriest manu necilo pensionāra statusu.Vai tiešām Tev nav ar ko citu nodarboties?Atceries politikā nav draugu, politikā ir tikai intereses.Nejauc savas intereses ar manām interesēm.
Ar cieņu Gunārs 
    Nu, lūk! Mēs šeit ilgāku laiku piedalāmies diskusijā par godīgu politiku. Dažādas pamācības saņēmām arī no G.Laicāna. Bet ārpus publiskās diskusijas viņš pauž savas precizētās vērtības.
    Politikā Gunāram ir tikai INTERESES. Diemžēl, tur kur ir intereses,tur godīgums bēg projām, kā no sērgas. Tā, lūk, Gunār, forums mums palīdz uzzināt patiesību par sevi. Bet patiesība ir nepieciešama, jo patiesība mūs dara brīvus. Mums tikai šī patiesība ir jāatzīst.

    P.S. Man ļoti patīk apzināties, ka es esmu nosaukts par ģēniju un izgudrotāju. Vadītāji jau reti saņem kādus pagodinājumus bet te uzreiz-ģēnijs. Tas tā patīkami silda sirdi. Bet te nu atkal pieķeru sevi pie domas: Ahā, pēc goda es esmu sailgojies! Un es atkal nokaunos. Tādi, lūk, esam.

18

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Paldies, Sabīne, par palīdzību virzībā uz mērķi! Lai gan mērķis, godīga politika, ir gandrīz nesaniedzams, piekrītu, ka panākt var daudz vairāk, ja darbā iesaistās vairāk godīgu un savā rīcībā principiālu cilvēku. Ceru, ka tāda ir arī domes priekšsēdētaja, jo kā gan citādi viņa būtu nonākusi tik augstā un atbildīga amatā. Ceru, ka misēklis ar amatu savienošanu tiks izbeigts, jo pati domes priekšsēdētāja ir lūgusi bezalgas atvaļinājumu Mākslas un Mūzikas skolas direktorei. Te nu gan atkal misēklis. Atvaļinājumu piešķīrusi domes priekšsēdētajai pakļauta amatpersona - domes izpilddirektore, kuras pienākumos ir uzraudzība pār tās pašas skolas direktores darbības tiesiskumu. Šajā brīdī izpilddirektorei bija jākonstatē, ka skolas direktore nespēj savienot savus direktores pienākumus ar domes priekšsēdētājas pienākumiem un jārosina domei skolas direktora maiņa. Bet kā to var izdarīt pret personu, kura ir pašas priekšniecība? Laikam šāda situācija ir interešu konflikta situācija. Laikam taisnība ir atkal Sabīnei, ka katras lietas izvērtēšana jāsāk no ētikas puses. Tad neiznāktu tāda situācija, ka skolas direktores vietniece tagad ilgstoši pildot gan savus, gan direktores pienākumus, saņem mazāku atlīdzību nekā saņēma skolas direktore pildot tikai savus amata pienākumus.
    Tur lēni tā, kā pulkstens sit
    Man velkas stundas sešpadsmit. (E.Veidenbaums)
    Un vēl! Atrašanās atvaļinājumā vai citādi uz laiku nepildot amata pienākumus, nebūt nenozīmē, ka neatrodas amatā. Varu dalīties ar savu pieredzi. Laikā, kad es ieņēmu domes priekšsēdētāja amatu, es nedrīkstēju ieņemt nekādus amatus savos privātajos uzņēmumos. To arī ievēroju. Likums nosaka, ka domes priekšsēdētājam piederošos uzņēmumos nedrīkst veikt pašvaldības iepirkumus bez konkursa. Pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītājs A.Kojro neuzmanīgi bija aizvedis sazāģēt pašvaldības baļķus. Tas viss notika bez manas gan kā īpašnieka, gan kā domes priekšsēdētāja līdzdalības. Es pat nebiju par to iepriekš informēts. Tik un tā KNAB atzina  mani par vainīgu. Domāju, ka KNAB mani nepareizi sodījis. Pārsūdzēju tiesā. Tiesu debatēs jautāju KNAB pārstāvei kāds normatīvais akts man VĒL bija jāizpilda, lai izvairītos no pārkāpuma. KNAB pārstāve sāka stāstīt par lekciju organizēšanu darbiniekiem. Uz manu apjukumu tiesnesis atbildēja viņas vietā: Tāda nav!
Es biju vainīgs neizdarot neko! Lieta tāda, ka man, kā amatpersonai, pašam bija jārada apstākļi, lai tāda situācija nerastos. Turklāt domes priekšsēdētājs vienmēr ir atbildīgs gan par savu, gan citu pašvaldības amatpersonu neatrašanos interešu konfliktā. Ar manu lietu var iepazīties šeit: http://www.knab.gov.lv/lv/prevention/of … ?id=395180

19

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Tiešām likumi ir mainīgi.Esam pieredzējuši pat diametrāli pretējas normas likumos. Mainās dzīve, mainās likumi. Piemēram, likums “Par pašvaldībām “ kopš 1994.gada ir grozīts 23 reizes. Politiķi un juristi apgalvo, ka likumi tiek uzlaboti. Bet likumos tomēr ir arī nemainīgas pamatvērtības. Uz amatpersonām attiecas Valsts pārvaldes iekārtas likums. Tajā 10. pantā ir arī tāda frāze:(11) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro arī šajā pantā neminētus tiesību principus, kuri atklāti, atvasināti un attīstīti iestāžu vai tiesu praksē, kā arī tiesību zinātnē, Citā likumā “Par interešu konflikta noveršanu valsts amatpersonu darbībā” teikts:(22.pants(2)) (2) Valsts amatpersona atsakās no tās amata pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte. Valsts iestādēs un pašvaldībās ir Ētikas kodeksi.Dundagas novada Ētikas kodeksā ir šāda norma:
5.7. nepieļaujot interešu konflikta rašanos. Darbinieks atsakās no savu pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta darbinieka darbības objektivitāte un neitralitāte, lai sabiedrībā nerastos iespaids, ka darbinieks rīkojas interešu konflikta situācijā un ka viņš pieņem lēmumus vai piedalās lēmumu pieņemšanā personisko interešu vai apsvērumu ietekmē. Ja konstatēts valsts amatpersonas interešu konflikta fakts, darbinieks nekavējoties rīkojas, lai novērstu šī konflikta rašanās cēloņus.    Kāda vaina šādiem likumiem?         Ir viena.Viņus grūti pildīt!

20

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Politika savā būtībā ir arī sacensība par tiesībām realizēt publiskajā sfērā savas idejas. Ideju realizēšanai nepieciešams kāds instruments. Un šis instruments ir vara. Kā jau katrā sacensībā, arī politikā ir savi noteikumi, kuri strikti jāievēro.Šie noteikumi ir likumos un citos normatīvajos aktos. Arī šajā sacensībā politiķi grib sasniegt labu rezultātu. Labam rezultātam ne vienmēr vajadzīga uzvara. Labs rezultāts ir vara, jo tikai vara visu dara. Tāpēc dažkārt nepietiek uzvarēt vēlēšanas, jo varu izrādās var saņemt arī citādi. Un tas notiek tad, ja nav kopīgas idejas, bet notiek vadīšanās pēc emocionāliem kritērijiem: man patīk vai man nepatīk. Jēdziens godīga vai negodīga politika varētu tikt pielietots, kad politiķi atkāpjas no savām saistībām.
    Citos gadījumos varam runāt par likumību.Vai  sēdēt uz diviem krēsliem  amatpersonai ir godīgi- nav jēgas apspriest. Katram var būt savs viedoklis, kas nebūs saistošs amatpersonai. Jēga ir apspriest, ko par to saka likums. Un likums saka, ka amatpersona var sēdēt pat uz trim krēsliem. Bet likums saka vēl kaut ko. Tas saka, ka katram nākošam amatam, ko ieņem amatpersona , ir vajadzīga savienošanas atļauja ar iepriekšējo un otrrādi.
    Atļauja savienot amatus ir jālūdz, mūsu gadījumā, domei. Domei, savukārt, jāvērtē vai, piemēram, divu pilna laika amatu vienlaicīga pildīšana ir praktiski iespējama. Vai amata pretendents spēj ilgstoši pildīt pienākumus, kuru veikšanai normāli paredzētas 16 stundas dienā? Jāvērtē vai konkrētā situācija neradīs interešu konfliktu un javērtē vai amatu savienošana neradīs ētiska rakstura problēmas.

21

(52 atbildes, kas atrodās Domes darbs)

Diez vai ir pareizi runāt par godīgu vai negodīgu politiku? hmm
Kas vienam liksies godīgi, tas otram negodīgi un otrrādi.Godīgas var būt tikai divu cilvēku savstarpējās attiecības.Jebkuros citos gadījumos darbojas rakstīti un nerakstīti likumi un tradīcijas, kuros parasti paredzēts, ka mazākums pakļaujas vairākumam, visi pakļaujas autoritātei vai vadītājam un visi pakļaujas likumam.