Tēma: Par noslēpumainajām strukturālajām reformām

12. decembra Finanšu komitejas sēdē tika akceptēti un virzīti uz domi apstiprināšanai novada izpildvaras strukturālo reformu pamatprincipi. Šis lēmums un domes priekšsēdētāja reizēm pretrunīgi sniegtā informācija liecina, ka paredzamajās reformās būs kārtība, kurā izpilddirektors pārvaldīs 8 iestādes (skat. Shēmu). Šim iestādēm būs struktūrvienības (vai nodaļas) un pakļautās iestādes ar un bez struktūrvienībām (iestādes – lodziņi ar nepārtrauktu līniju; struktūrvienības ar pārtrauktu līniju). Pašvaldības vadība skopi paskaidro, ka līdzšinējā struktūra ir dārga un neefektīva. Tomēr, lūdzot sniegt konkrētākus skaidrojumus par reformu un finansiālos aprēķinus, kur un kā tiks ieekonomēts, atbildes nav. Arī komitejas sēdē bija redzama nevēlēšanās skaidrot un diskutēt par to, vai šis ir labākais variants un kāpēc tieši šis. Bet tā kā ar balsu vairākumu komitejas sēdē tika nobalsots par piedāvātā varianta tālāku virzīšanu, un paredzams, ka arī domes sēdē līdzīgā veidā tiks pieņemta šāda izpildvaras struktūra tālākai apstrādei, uzskatu par savu pienākumu iedzīvotājiem skaidrot un lūgt viedokli par šādām strukturālajām reformām. Sabiedrībai ir jādod iespēja iesaistīties un izšķirties starp līdzšinējo kārtību, piedāvāto variantu, vai arī jāpieprasa citu – trešo variantu.

Pašvaldības izpilddirektors
Saimnieciskais dienests     Izglītības, kultūras, veselības un sporta dienests    Sociālais dienests    Attīstības un plānošanas dienests    Būvvalde    Bāriņtiesa    Dzimtsarakstu nodaļa    Centrālā administrācija
    Dundagas  vidusskola                         Pašvaldības policija
    Kolkas pamatskola                        Kolkas pagasta pārvalde
    Mazirbes internātpamatskola                        Grāmatvedība
    Pirmskolas izglītības iestāde

2

Re: Par noslēpumainajām strukturālajām reformām

Iespējams, ka sistēma neļauj tik garus rakstus ievietot, tāpēc pilnu tekstu lūdzu skatiet šeit: http://www.draugiem.lv/dndp/
Vai šeit: http://dundaga.blogspot.com/

3

Re: Par noslēpumainajām strukturālajām reformām

Tā kā ap šo jautājumu ir visai liela migla, gribētos dzirdēt no vadošās varas (kas gatavo šīs reformas) sīkākus komentārus, kas un kā tiks reformēts. Kaut kādai vīzijai, plānam ir jābūt pirms konkrēti ķeras klāt. Tāpat arī citi viedokļi ir svarīgi, jo šīs reformas ietekmēs visu domes darbu kopumā, tātad mūs katrus. No reformu kvalitātes ir atkarīgs tas, kāda būs dzīves kvalitāte mūsu novadā.

4

Re: Par noslēpumainajām strukturālajām reformām

Ir arī kāds labums no visas noslēpumainības - iedzīvotāji Kolkā sākuši interesēties un iesaistīties procesā. http://www.draugiem.lv/dndp/news/?p=11195099

5

Re: Par noslēpumainajām strukturālajām reformām

Varam jau dažādi spriest par to, kas un kāpēc tiek reorganizēts. Bet ir dokumentētas norādes par patiesajiem iemesliem: http://www.draugiem.lv/dndp/news/?p=11195397 un tās nav vienīgās.

6

Re: Par noslēpumainajām strukturālajām reformām

Šodien sēdē izpaudās kārtējā Kolkas diskriminācija no Dundagas "pārspēka". Tā kā bija ieradušies vairāki pārstāvji no Kolkas iedzīvotājiem, Laicāna kungs jautāja un sita dūri pie krūtīm: "Ko mēs pie šī galda esam lēmuši pret Kolku?" Pēc brītiņa "lieliskais piecinieks" nobalsoja par Ingas Ralles nelikumīgo Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata izvērtējumu. Tas parāda attieksmi pret Kolkas iestādi, kā par to domā vadošā vara. Paldies par atklātību...
Tagad Kolkas vadītājs ir novērtēts no 13. līmeņa, kurā ir citas iestādes, uz 11. līmeni, kāds ir citu struktūrvienību vadītājiem. Tik liela nekaunība pret Kolku nebija vēl redzēta.
Es nevaru vien apbrīnot cik nekautrīgi priekšsēdētājs var pūst miglu cilvēkiem acīs.
Tātad šodien bija vairāki lēmumi, kas diskriminēja Kolkas iedzīvotājus un darbiniekus:
1. Pazemoja mūsu galveno iestādi,
2. Noraidīja tur pat 30 darbinieku lūgumus algu izmaksāt janvārī,
3. pieņēma budžeta grozījumus, kuros ir iekļautas nelikumīgas maksas par Minhauzena svētkiem Dundagā, bet vasarā skopi atbalstīja Jūras svētkus,
4. Pieņēma tik nesistemātisku algu apmēru noteikšanas tabulu, kur sanāk, ka vadībai draudzīgie amati saņem augstāku novērtējumu naudā, bet nedraudzīgie zemāku. Nedraudzīgajā ailē ietilpst arī Kolkas pagasta pārvalde.
Labi, ka nepieņēma jau uzzīmēto strukturālo reformu struktūru, bet nolēma izvērtēt esošo un manīt tikai tur, kur atklātos īpaša nepieciešamība. Tad būtu vēl viena tieša Kolkas apcelšana.

7

Re: Par noslēpumainajām strukturālajām reformām

Tā vietā, lai samazinātu pārvaldes aparātu (kā tika solīts panākt ar strukturālajām reformām) 2. janvāra ārkārtas sēdē 5 pozīcijas  deputāti nobalso par jaunu amata vietu - sabiedrisko attiecību speciālists. Iemesls - vajag cīnīties pret Roderta publiskajām aktivitātēm...
Tāpēc man ir konkrēts jautājums izpildvarai: Kurš ir atbildīgs par Dundagā organizētajiem Minhauzena svētku http://www.draugiem.lv/ev/18431561/minh … vetki-2013 naudas plūsmas iekļaušanu novada kasē un līdz ar to, kurš ir atbildīgs par nodokļu maksātāju naudas http://www.draugiem.lv/dndp/news/?p=11275111 nelikumīgu izlietošanu šim pasākumam?
p.s. Cerams, ka šo jautājumu nebloķēs, jo sazinos ar izpildvaru, kā tas ir rakstīts foruma noteikumos... big_smile

8

Re: Par noslēpumainajām strukturālajām reformām

Par strukturālajām reformām Domes sēdē 19. decembrī nolēma:
Dundagas novada Dome nolemj:
1. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei līdz 2014.gada 4.februārim nodrošināt pašvaldības struktūras un funkciju izpildes analīzi pa iestādēm un struktūrvienībām;
2. Līdz 2014.gada 10.februārim sasaukt apvienoto komiteju sēdi, kurā izvērtēt iesniegto pašvaldības funkcionālās un institucionālās pārvaldes atbilstību efektīvai pārvaldībai
3. Sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajām institucionālajām izmaiņām.
Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektore I.Ralle.

Lēmums nosūtāms: Centrālajai administrācijai.
Lēmums nododams izpildei: Pašvaldības izpilddirektoram.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 8 balsīm par (G.Laicāns, G.Pirvits, A.Grīvāne, U.Sila,
L.Pavlovska, S.Šnikvalde, G.Abaja, A.Roderts), pret – nav, atturas – 1 (A.Zumbergs)
Protokolu skatīt šeit: http://www.dundaga.lv/files/2014/1/1/Du … 131219.pdf
Skatoties majaslapā izsludinātās sēdes, neredzu, ka kāds vēlētos pildīt šo lēmumu. Ja jau pat domes lēmumi nav saistoši pašiem, kas lēmuši, tad kāda ir Dundagas vadošo politiķu morāle un atbildība par savu rīcību? Nesaprotu, kāpēc vispār Laicāns sasauc domes sēdes un izsludina kaut kādu sēžu darba kārtību, tāpat jau visu dara kā pašam patīk. Protams, ka likums viņu spiež, citādi jau nevarētu būt priekšsēdētājs, bet sēžu patiesā jēga ir stipri tālu no viņa apziņas…

Re: Par noslēpumainajām strukturālajām reformām

nolsēpumi ir un būs
________________________
spēles

Rediģēts. ztkbok (30.10.2016 16:43:29)