Domes sēdē 16.12.2009.

Parādi par bērnudārzu

Dzēsa vienas ģimenes parādu Ls 150,40 par bērnudārza apmeklēšanu. Nolēma turpmāko sociālo palīdzību sniegt tad, kad ģimene būs veikusi līdzdarbības pasākumus sava materiālā stāvokļa uzlabošanai, piemēram — uzturlīdzekļu piedziņa no bērnu tēva.

Maksas pakalpojumi Kolkas pagasta pārvaldē

Apstiprināja maksas pakalpojumu cenrādi Kolkas pagasta pārvaldes iestādēs un struktūrvienībās.

Atbrīvošana no telpu nomas maksas

Atbrīvoja pašvaldības iedzīvotāju interesēs darbojošās biedrības «Bērnu dienas centrs «Mājas»», «Zaļais novads» un «Kolkas radošā grupa» no telpu nomas maksas, kamēr ir spēkā līgumi vietējo iniciatīvas projektu īstenošanai un uzturēšanai.

Dzīvokļa pārdošana

Nolēma gatavot pārdošanai izsolē dzīvokli Nr. 4 Dundagā, Upes ielā 3.

Zemes transformācija

Atļāva īpašumā «Mazcielavas» 6,70 ha lauksaimniecībā izmantojamai zemei mainīt lietošanas veidu uz meža zemi.

Nodokļa parādi

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaites reģistrā ir vairākas mirušas personas, kam uzkrājies nekustamā īpašuma nodokļa parāds. Nolēma atkārtoti sūtīt informatīvas vēstules iespējamiem mantiniekiem par parāda dzēšanu un mantojuma pieņemšanu vai parāda piedziņas vēršanu pret nekustamo īpašumu.

Pansija Jaundundagā

Nolēma reģistrēt līdz šim Pašvaldības sadarbības apvienības «Ziemeļkurzeme» pārziņā esošo pansiju kā novada pašvaldības iestādi — pansija «Jaundundaga». Izveidoja darba grupu pansijas pārņemšanai. Apstiprināja tās nolikumu.

Grāmatas finansēšana

Nolēma 2010. gada budžetā ieplānot Ls 1500 līdzfinansējumu grāmatas «Senais lībiešu ciems Kolka» izdošanai.

Telpu nomas maksa

Apstiprināt maksas pakalpojumus Nr. 8. telpu nomai pašvaldības ēkās.

Latvenergo dāvanu kartes

Pieņēma Latvijas Pašvaldību savienības dāvinājumu (ziedojumu) — 92 elektrības norēķinu kartes par 500 kWh (kopējā summa Ls 3417,80). Uzdeva Sociālajam dienestam saņemtās kartes nodot adresātiem — garantētās minimālās iztikas pabalsta saņēmējiem un trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām.

Grupu skaits bērnudārzā

Uzdeva bērnudārza vadītājai iesniegt precīzu informāciju par bērniem, kuru vecāki vēlas saglabāt vietu pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte», ja arī bērns kādu laiku iestādi neapmeklē, kā arī noteica, ka vecākiem atkārtoti rakstiski līdz 31. XII ir jāapliecina vajadzība bērnam apmeklēt bērnudārzu. Noteica maksu Ls 0,20 dienā par vietas saglabāšanu novada bērnudārzos arī bērna prombūtnes laikā. Vietas saglabāšanas maksa neattiecas uz tiem, kas apgūst 5–6 gadīgo apmācību.

Jaunā budžeta veidošanas pamatprincipi

Noteica 2010. gada budžeta veidošanas pamatprincipus un to prioritāti. Darba algas 2010. gadā noteica pēc novada domes Darba samaksas nolikuma, lietojot algas samazinājumu par 11,11%.

Izdevumi Kaļķu bibliotēkā

Atļāva precizēt izdevumus un no neizmantotās naudas (komandējuma izdevumi, sabiedrisko attiecību, semināru rīkošana un pārējie pakalpojumi) iegādāties 2 lustras (Ls 60) grāmatu fonda telpā. Bibliotēka akreditācijā jau ir saņēmusi aizrādījumu par slikto apgaismojumu grāmatu fonda telpā, kur atrodas arī datori publiskai interneta pieejai.

PSA «Ziemeļkurzeme» nolikums

Apstiprināja pašvaldību sadarbības apvienības «Ziemeļkurzeme» nolikumu.

Novada attīstības programma

Kā prasīts likumos, nolēma uzsākt Dundagas novada attīstības programmas izstrādi. programmas izstrādes termiņš ir no 02.01.2010. līdz 01.06.2011. Izveidoja attīstības programmas vadības grupu: Gunta Abaja, Uldis Katlaps, Baiba Dūda, Valdis Rande, Ilze Šteina, Alanda Pūliņa, Guntis Kārklevalks, Guntis Kļaviņš, Elmārs Pēterhofs, Aiga Ūdre un Oskars Sproģis.

Veco saistošo noteikumu atcelšana un apstiprināšana

Atzina par spēkā neesošiem Dundagas pagasta padomes izdotos normatīvos aktus: noteikumus «Par pašvaldības zemes nomu» (28.04.2008.), Dundagas pagasta padomes prēmiju nolikumu (26.11.2007.), noteikumus «Par pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemju nomas maksu» (26.02.2007.), Dundagas pagasta padomes iekšējās kontroles nolikumu (27.02.2006.), noteikumus «Par maksas noteikšanu transporta pakalpojumiem» (25.04.2005.), saistošos noteikumus «Par sociālo rehabilitāciju» (25.03.2008.) un noteikumus «Par Vīdales skolas zāles maksu» (20.07.1999.).

Nolēma sagatavot jaunus projektus suņu un kaķu turēšanas noteikumiem; datoru, interneta un vispārējās elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtībai; mirušo personu apbedīšanas, pārapbedīšanas un ekshuminācijas kārtībai; datortehnikas un interneta lietošanas noteikumiem bibliotēkās; noteikumiem par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu maksu; cenrāžiem komercsludinājumu ievietošanai informatīvajā izdevumā «Dundadznieks», Anstrupes kapličas izmantošanai, par būvvaldes pakalpojumiem un par maksas pakalpojumiem Kubalu skolā – muzejā, informācijas sistēmas drošības noteikumiem; saistošajiem noteikumiem transportlīdzekļu novietošanai pie daudzdzīvokļu mājām, par dzīvojamo telpu izīrēšanu, par kārtību, kādā sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, par dokumentu aprites kārtību; novada domes informācijas pieejamības sarakstam; saistošajiem noteikumiem par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, par maksu sabiedriskajā tualetē.

Nosaukumu piešķiršana

No īpašuma «Mazirbes Lauri» atdalāmajiem zemes gabaliem piešķīra nosaukumus «Mazirbes Lauri 1» un «Mazirbes Lauri 2».

Referendumi

Nolēma atbalstīt likumprojektu «Vietējo pašvaldību konsultatīvo referendumu likums».

Pedagoģiski medicīniskās komisijas

Apstiprināja novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu un tās sastāvu: komisijas vadītāja Inese Ūdre, komisijas locekļi: izglītības psiholoģe Iveta Bērente, speciālās izglītības skolotājas Dzintra Rozentāle un Ilze Kriķīte, logopēdes Inese Veinberga un Skaidrīte Krastiņa.

Dzīvokļu jautājums

Piešķīra vienu dzīvokli. Noraidīja vienu lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā.

Kubalu skolas – muzeja stratēģija

Apstiprināja Kubalu skolas – muzeja vidēja termiņa darbības stratēģiju (2010–2014), muzeja tehniskā nodrošinājuma politiku, pētniecības darba politiku, krājuma darba politiku, izglītojošā darba politiku, muzeja krājuma noteikumus, muzeja krājumu komisijas nolikumu un muzeja nolikumu. Apstiprināja krājumu komisijas sastāvu.

Teritorijas plānojuma grozījumi

Apstiprināja darba uzdevumu Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas daļas grozījumu izstrādei.

Deklarētās dzīvesvietas anulēšana

Vienai personai anulēja deklarēto dzīvesvietu Kolkas pagasta «Kopmītnēs».

pasvaldiba/sedes/16.12.2009.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki