Domes sēdē 22.06.2010.

Maksas Jauniešu mītnē

Vidusskola direktores Aiga Štrausa ir aicinājusi atbrīvot Dundagas vidusskolas audzēkņus no maksas par uzturēšanos Jauniešu mītnē pilī.

Jauniešu mītnē pavisam ir 20 vietas, šogad apdzīvotas bija 10. Aizvadītajā mācību gadā viena gultas vieta izmaksājusi Ls 278, bet viens audzēknis vidēji ir samaksājis Ls 124. Neizmantotās 10 vietas mācību gada laikā pašvaldībai rada Ls 2780 zaudējumus.

Novads gādā par skolēnu pārvadāšanu 7 maršrutos 400 km garumā par Ls 167,20 dienā, samaksājot pārvadātājam gadā par 167 mācību dienām Ls 27 922,40.

Tā kā mītnes ieņēmumi nav lieli, atbrīvojums no maksas par uzturēšanos tajā atvieglotu finansiālo stāvokli vecākiem, kuru bērni ir spiesti uzturēties jauniešu mītnē.

Pēc deputātes Guntas Abajas lūguma protokolā fiksēja viņas viedokli. Viņasprāt, lēmuma pamatojumā nav norādīts tā mērķis. Ja tas ir Sociālās, izglītības un kultūras (SIK) komitejā izteiktais, ka jāpalielina skolnieku skaits Dundagas vidusskolā, tad jautājums ir skatīts ļoti šauri. Nav minēts, cik iespējamie skolēni pašreiz nav gatavi mācīties mūsu vidusskolā, jo tiem vajadzētu dzīvot jauniešu mītnē, kas ir pārāk dārga. Pēc deputātes domām, daudz aktuālāka ir pamatskolas beidzēju došanās apgūt vidusskolas programmu uz citurieni.

Jauniešu mītne nav izglītības struktūra, tā veic pašvaldības saimniecisko darbību un izdevumi par uzturēšanos jauniešu mītnē nav attaisnojami ar izglītības funkciju veikšanu.

Jebkura ekonomiskā palīdzība indivīdam vai ģimenei, ja tas nav attiecināms uz visu sabiedrību kopumā, ir sociālā palīdzība, ko pašvaldība skata uz atsevišķu iesniegumu pamata.

Komitejā minētie Ls 650, ko pašvaldība saņem par vienu skolēnu gadā, ir mērķfinansējums skolotāju atalgojumam. Ja skolotājs ir novada iedzīvotājs, tad pašvaldība budžetā saņem tikai pašvaldībai pienākošos iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu (ja skolotājam nav apgādājamo, tad tie ir apmēram Ls 70 gadā). Pēc piedāvātajiem aprēķiniem iznāk, ka novads gatavs atteikties no Ls 1240, lai varbūtēji saņemtu Ls 70.

Gunta Abaja piedāvāja uzdot vidusskolas vadībai pilnvērtīgi izvērtēt vidusskolas audzēkņu skaita palielināšanas iespējas un veicamos pasākumus un pašvaldībai izstrādāt noteikumus, kad Dundagas vidusskolas skolēni var iegūt atbrīvojuma maksu par uzturēšanos jauniešu mītnē.

Priekšsēdētājs skaidroja, ka ar šāda lēmuma atbalstīšanu rastos labvēlīgi priekšnosacījumi vidusskolēniem braucējiem vairāk iesaistīties ārpusskolas nodarbībās, kā arī ir finansiāls ieguvums no savstarpējiem norēķiniem.

Nolēma atbrīvot novada skolēnus no maksas par uzturēšanos jauniešu mītnē mācību gada laikā. Lēmumu pārskatīt katra mācību gada beigās.

Lēmums stājas spēkā ar 1. IX.

Bērnudārza vadīšana

Ar 1. VI darbu beigusi līdzšinējā bērnudārza vadītāja. Uz 1 mēnesi iecelta aizvietotāja, bet jādomā par turpmāko vadītāju vai vadīšanas formu.

Tiek aplūkoti 3 iespējamie varianti: 1) izsludināt konkursu vadītāja amatam, 2) pievienot pirmsskolas izglītības iestādi vidusskolai vai 3) vidusskolas direktoram paplašināt amata pienākumus bez iestāžu reorganizācijas.

Par labu reorganizācijai SIK komitejā minēti argumenti, ka skolā un bērnudārzā samazinās audzēkņu skaits, abas iestādes atrodas blakus, bērnudārzs sagatavo bērnus skolai.

Vēl komitejā ieteikts izveidot bērnudārzā metodiķa darba vietu.

Deputāti iebilda pret jautājuma risināšanas veidu, jo sēdē nepiedalījās vidusskolas direktore un izglītības speciālists, kurus lēmums skar, kā arī nav veikts ekonomiskais aprēķins.

Debatēs izskanēja viedokļi, ka bērnudārzs jāatstāj kā patstāvīga iestāde un jādod iespēja vadītājam strādāt, jāsaliedē tā kolektīvs. Vidusskola un bērnudārzs ir pietiekami lielas iestādes, lai darbotos atsevišķi, jaunais vadītājs ir jāmeklē no kolektīva vidus vai vadītāja amatam ir jāizsludina konkurss.

Deputāte Gunta Abaja lūdza protokolā fiksēt viņas viedokli, ka vidusskolā un bērnudārzā ir pietiekami daudz audzēkņu, lai tie pastāvētu kā neatkarīgas izglītības iestādes. Bērnudārza pievienošana skolai radītu nesamērīgi lielu slodzi vidusskolas direktorei. Vidusskolas direktore SIK komitejas sēdē apšaubīja savas iespējas uzņemties bērnudārza vadību. Komitejā skatītais 2. un 3. variants prasīs budžetā papildu līdzekļus, jo ir nepieciešama piemaksa skolas direktorei par papildu darbu un bērnudārzā jāizveido metodiķa amata vieta ar papildu pienākumiem lietvedības uzturēšanai un finanšu dokumentu sagatavošanai.

G. Abaja piedāvāja saglabāt pirmsskoals izglītības iestādi «Kurzemīte» kā pastāvīgu izglītības iestādi un bērnudārzam vadītāju izvēlēties no tā pedagoģiskiem darbiniekiem, rīkojot iekšējo balsošanu par piemērotāko amata vietas izpildītāju.

Tā kā diskusijās deputātu domas dalījās, dome nobalsoja par priekšsēdētāja ierosinājumu atdot jautājuma izskatīšanu atpakaļ SIK komitejā.

Dzeramais ūdens Kolkā

Palaižot Kolkas ūdens filtrēšanas membrānu iekārtas, atklājās tehniskas problēmas, kuru novēršanai jāuzstāda sūkņu darbības ražības regulēšanas automātika. Ir aptaujātas trīs firmas, no kurām lētākā bija SIA «Spriegums» par Ls 1936,66. Nolēma izdevumus segt no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas budžeta.

Ar 1. VIII paaugstināja centralizētās ūdens piegādes tarifu Kolkā (fiziskām personām Ls 0,25, bet juridiskajām personām Ls 0,33 par kubikmetru) un noteica jaunas ūdens patēriņa normas.

Alkohola tirdzniecība

«Alkoholisko dzērienu aprites likuma» 6. pants aizliedz alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs. Likums «Par pašvaldībām» nosaka, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem to var atļaut. Deputātu domas dalījās: tiek izteikts gan atbalsts, jo galvenais klientu loks varētu būt tūristi, gan noraidījums, jo alkohola tirdzniecības vietas novadā pietiek.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 «Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Dundagas novadā». Noteica Ls 50 nodevu par alkoholisko dzērienu atļaujas izsniegšanu mazumtirdzniecībai novietnē.

Jūras svētki Kolkā

Apstiprināja 17. VII Jūras svētku tāmi Kolkā.

Atļāva Kolkas pagasta pārvaldei svētkos Kolkas ragā organizēt ielu tirdzniecību un deleģēja pagasta pārvaldei tiesības pieņemt iesniegumus un izsniegt tirgotājiem tirdzniecības atļaujas. Atbrīvoja no pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību dalībniekus, kas tirgojas ar saviem rokdarbiem un citiem mājražojumiem, tai skaitā pārtikas precēm.

Dubļu sūknis

Sakarā ar plūdiem pavasarī Kolkā tika pasūtīts profesionālais dubļu sūknis, kuru piegādāja tikai jūnijā. Budžetā tam līdzekļi nebija paredzēti.

Izvērsās diskusija par sūkņa iegādes vajadzību, vai tas ietilpst pašvaldības funkcijās, kādēļ neviens no atbildīgajiem dienestiem to nav paredzējis budžetā, cik liels būtu noslogojums. Vai tas tiks arī iznomāts privātpersonām vai iestādēm, ja jā, tad par kādu cenu. Tiek skaidrots, ka plūdu novēršana ir pašvaldības pasākums un nav Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziņā. Viena no pašvaldības svarīgākajām funkcijām ir palīdzības sniegšana nelaimē nonākušam iedzīvotājam. Deputāti izsaka pārmetumu par budžetā neplānotu izdarīto darbu legalizēšanas veidu.

Deputāte Gunta Abaja lūdza protokolā ierakstīt viņas viedokli:

«1. Lēmuma pamatojumā ir minēta atsauce uz Dundagas novada 2010. gada budžetu. Es tajā neatrodu norādi uz finansējumu profesionālā dubļu sūkņa iegādei. Vēl jo vairāk, neredzu pamatojumu, kādiem nolūkiem Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļai tas ir nepieciešams.

2. Kolkā plūdi sākās marta beigās, tagad ir jūnija beigas. Ja bija nodoms iegādāt aprīkojumu dažādiem ārkārtas gadījumiem, tad trīs mēnešu laikā to varēja sagatavot un dot domei izvērtēšanai.

3. Ja budžetā būtu paredzēti līdzekļi ārkārtas gadījumiem, tad varētu saprast nekavējošu sūkņa iegādi avārijas situāciju novēršanai.

4. Lēmuma pamatojumā nav informācijas par to, kā iegādāto sūkni izmantos, kas to apkalpos, kam un par kādu maksu tiks sniegti pakalpojumi. Šāda sūkņa pakalpojumu nodrošināšana ir uzņēmējdarbība, kas nav saistāma ar pašvaldības pamatfunkcijām.

5. Tas,ka dubļu sūknis jau ir pasūtīts un piegādāts, manuprāt, ir vērtējams kā budžeta pārkāpums.»

Nolēma no nekustamā īpašuma budžeta par Ls 972,04 iegādāties dubļu sūkni avārijas situāciju novēršanai.

Koku ciršana ārpus meža zemes

Apstiprināja jaunus saistošos noteikumus Nr.14 «Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Dundagas novadā» un atcēla iepriekšējos 24.02.2010. noteikumus.

Ceļa apsaimniekošana

Nodeva ceļa posmu Jauči – Bebri apsaimniekošanā a/s «Latvijas valsts meži».

Zemes nomas maksa

Pēc nomnieka lūguma piešķīra 50% zemes nomas maksas atlaidi.

Īres līgumu pagarināšana

Uz 3 gadiem pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumus 2 dienesta dzīvokļiem.

Topogrāfiskās informācijas aprite

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 16 «Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā». Apstiprināt deleģējuma līgumu ar SIA «ĢeoDati», apstiprināja SIA «ĢeoDati» pakalpojumu izcenojumus.

Zemes ierīcības projekti

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma «Pūliņi» sadalīšanai trīs kadastra vienībās un projektu zemesgabalu ar kadastra Nr. 8850-025-0005, Nr. 8850-025-0017, Nr. 8850-025-0017 un Nr. 8850-025-0009 apvienošanai.

Pirmpirkuma tiesības

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem «Rāksti» (33,45 ha), «Sūdes Strautmaļi» (4,1 ha) un Pāces iela 4 (0,72 ha zemes un ēkas).

Amata vieta TIC

Lai Dundagas Tūrismas informācijas centrs (TIC) varētu pildīt savus pienākumus atbilstoši nolikumam, nolēma tajā izveidot vēl vienu sezonālu darba vietu.

Kolkas bērnudārzs

Nolēma no 1. VI līdz 28 VII slēgt Kolkas pirmsskolas izglītības iestādi «Rūķītis». No 2. līdz 20. VIII organizēt vienu apvienoto dežūrgrupu. 23. VIII atsākt darbu normālā ritmā.

Sporta diena

Nolēma 31 VII rīkot novada sporta svētkus un izveidot pasākuma organizatorisko grupu: Gundega Lapiņa, Arvis Heniņš, Oskars Sproģis, Andris Kojro un Smaida Šnikvalde.

Kolkas teritorijas plānojums

Pieņēma zināšanai apkopotos priekšlikumus ar redakcionāliem labojumiem Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas dokumentos.

Izveidoja Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumu reģistru.

Apstiprināja Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju un nolēma nosūtīt to Kurzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Kolkas pagasta ciemu robežu saskaņošanai un apstiprināšanai.

Izpilddirektora ziņojums

Izpilddirektors pastāstīja par izdarīto, notiekošajiem un vēl veicamajiem darbiem.

Vīdales skolā maina jumtu, ko pabeigs darīt jūlijā. Cenu aptaujā uzvarējis lētākais piedāvājums.

Kubalu skolai-muzejam ir izstrādāts veicamo meliorācijas darbu projekts (izmaksas Ls 300). Ir jāizstrādā tehniskais projekts saimniecības ēkas rekonstrukcijai. Šobrīd tiek precizēts darba uzdevums, pieaicinot speciālistus. Izstrādes termiņš ir jūlijs.

Secināts, ka Mazirbes skolas klašu remonta projekts ir nepilnīgs, jo tajā nav paredzēti visi veicamie darbi. Skolas jumts ir jāpārtaisa. Ir grūti sameklēt uzņēmumu, kas apņemtos to darīt. Paredzama 4–5 tūkstoši latu izmaksas.

Ir noslēdzies iepirkums gaiteņu remontam (SIA «Stats») un garderobes pārbūvei (SIA «CVS») vidusskolā. Darbu uzsāks jūlijā.

Jūlijā iecerēts ierīkot ugunsdrošības signalizāciju Mākslas un mūzikas skolas telpās pilī.

Dundagas novada robežzīmes izgatavošanas iecere atlikta līdz novada simbolikas apstiprināšanai.

Kolkas pamatskolas pirmā stāva 2 klasēs pavasara plūdos ir ieliekusies grīda. Ir jāveic izpēte.

Ir izstrādāts tehniskais projekts ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai bērnudārzā «Kurzemīte», kā arī pasūtīts tehniskais projekts veļas mazgātuves remonta darbiem.

pasvaldiba/sedes/22.06.2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki