Domes sēdē 23.09.2009.

Remonts Mazirbes skolā

I/k «Sanikas» Mazirbes speciālās internātpamatskolas mācību korpusam vasarā mainījis skārda jumtu, apstrādājis jumta koka konstrukcijas ar ugunsaizsardzības līdzekli, remontējis ventilācijas skursteņu apmetumu, mainījis lietusūdens teknes. Būvvalde atradusi būtiskus būvniecības normatīvo aktu pārkāpumus: būvdarbi notikuši bez būvvaldes saskaņojuma, būvniecības process nav dokumentēts, nav kontrolēta būvdarbu izpildes kvalitāte, strādniekiem nav atbilstošas kvalifikācijas. Paveikto darbu kvalitāte nav apmierinoša, liela daļa veikto darbu jāpārstrādā. Tāmē norādītās cenas atsevišķās pozīcijās daudzkārt pārsniedz tirgus cenas, būvapjomi tāmē — jumta konstrukciju patiesos apjomus. Dome nolēma grozīt 08.09.2009. noslēgto līgumu ar i/k «Sanikas» un iekļaut tajā visas nepieciešamās likumu un pasūtītāja prasības atbilstoši patiesajiem būvapjomiem un būvniecības izmaksām.

Kolkas pagasta teritorijas plānojums

Nolēma izstrādāt Kolkas pagasta teritorijas daļas plānojuma grozījumus, ņemot vērā LR Vides ministrijas 09.07.2009. atzinumu Nr.3-07-1/4970 par Kolkas, Ušu un Vaides ciemu robežām.

Revidenti

No auditorfirmām saņemti 5 revidentu pakalpojumu piedāvājumi. Nolēma slēgt līgumu par finanšu pārbaužu veikšanu pašvaldībā un tās iestādēs ar SIA «Revidentu Serviss».

Pašvaldības nodeva

Apstiprināja 23.09.2009. saistošos noteikumus Nr. 9 «Nodeva par Dundagas novada Domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām».

Labierīcību remonti

Piešķīra Ls 3213,83 Veselības un sociālās palīdzības centra sanitārā mezgla un zem tā atrodošās virtuves ārkārtas remontam. Piešķīra Kolkas pamatskolas struktūrvienībai PII «Rūķītis» internāta daļā vajadzīgā papildu sanitārā mezgla ierīkošanai Ls 1580.

Bērnudārza žogs

Nolēma ierīkot žogu un vārtus, lai atdalītu pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» teritoriju, kurā uzturas audzēkņi, no pārējās publiski pieejamās ēkas daļas. Piešķīra tam Ls 1408.

Kolkas internāts

Apstiprināja Kolkas pamatskolas internāta budžetu no 2009. gada septembra līdz decembrim.

Ūdenssaimniecības dotēšana

Piešķīra SIA «Ziemeļkurzeme» Ls 0,06 un SIA «Kolkas ūdens» Ls 0,03 ikmēneša dotāciju par katru paceltā ūdens kubikmetru.

Ceļa izdevumi

Nolēma apmaksāt diviem skolēniem ceļu no Pitraga uz Dundagas vidusskolu. Atteica apmaksāt 2 Jaundundagas bērniem ceļu uz Kolkas pamatskolu, jo ir iespējams mācīties Dundagas vidusskolā.

Katlu māja Brīvības ielā 2

Nolēma ar Ls 400 atbalstīt katlu mājas atjaunošanu Brīvības ielā 2.

2009. gada budžeta precizēšana

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10 «Par Dundagas novada pašvaldības 2009. gada budžeta grozījumiem».

Valsts svētkus gaidot

Nolēma valsts svētkos ar prēmiju par mūža ieguldījumu apbalvot vienu cilvēku, ar pateicības rakstiem «Es savai Dundagai» un «Es savai Kolkai» pa vienam katrā pagastā, ar pateicības rakstu «Par ieguldījumu pagasta attīstībā» pa vienam katrā pagastā, ar pateicības rakstiem «Gada jaunietis Dundagā» un «Gada jaunietis Kolkā» pa vienam katrā pagastā. Dundagas pagasta padomes nolikumu par iedzīvotāju apbalvošanu piemēros arī Kolkas pagastā. Noteica, ka svētku sarīkojumu šogad gan Kolkā, gan Dundagā svinēs 18. novembrī.

Kolkas pamatskolas nolikums

Apstiprināja Kolkas pamatskolas nolikumu.

Sorosa fonda projekts

Uzdeva Kolkas pamatskolas direktorei Antrai Laukšteinei kopā ar Attīstības nodaļas vadītāju Guntu Abaju sagatavot pieteikumu «Sorosa fonda — Latvija» izsludinātajam projektu konkursam programmā «Pārmaiņu iespēja skolām».

Kolkas pagasta detālplānojums

Izdeva saistošos noteikumus Nr. 11 «Par Kolkas pagasta padomes 23.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 «Detālplānojums Nr.07/08/07 Kolkas pagasta nekustamā īpašuma «Brīzes» teritorijai, kad. Nr. 8862-007-0257».

Skolēnu ēdināšanas vidusskolā

Nolēma izsludināt konkursu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Dundagas vidusskolā.

Telpu noma

Noteica Dundagas evaņģēliski luteriskajai draudzei par pils mazās zāles un garderobes izmantošanu Alfa kursiem nomas maksu Ls 1,00 par stundu.

Avīzes cena

Atstāja nemainīgu informatīvā izdevuma «Dundadznieks» pasūtīšanas cenu Ls 0,50 mēnesī.

Pirmpirkuma tiesības

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem «Labrenči» (8,5 ha) Saules iela 7 (0,217 ha) un «Dakterlejas 5» (10,2 ha).

Detālplānojumi

Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi īpašumam Stacijas iela 3. Nodeva sabiedriskajai apspriešanai sagatavoto detālplānojuma pirmo redakciju īpašumam «Atvari».

Īpašuma nosaukums

Piešķīra no īpašuma «Dadži» atdalāmajam zemes īpašumam nosaukumu «Galaiski».

No īpašuma «Pipari» atdalāmajam zemes gabalam piešķīra nosaukumu «Jaunpipari».

No īpašuma «Dakterlejas 5» atdalāmajam zemes gabalam piešķīra nosaukumu «Daktermeži».

Ģenētiski modificētie organismi

Nolēma publicēt paziņojumu laikrakstos «Latvijas Vēstnesis» un «Dundadznieks» par nodomu noteikt ģenētiski modificēto organismu audzēšanas aizliegumu Dundagas novada teritorijā līdz 2014. gada 31. decembrim. Sabiedrības viedokļi, priekšlikumi un iebildumi iesniedzami novada domē līdz 31. XII.

Īpašuma sadale

Atļāva sadalīt zemes īpašumu «Seņķi» 3 atsevišķos īpašumos: «Seņķi» (4,3 ha), «Smilgas» (31,7 ha) un «Stigas» (9,9 ha).

Novērošanas tornis «Kapteiņos»

Piekrita fiksētas novērošanas stacijas un torņa būvniecībai Kolkas pagasta «Kapteiņos», ja tiek saņemts atbilstošs Ministru kabineta rīkojums.

Apkures uzlabošana

Nolēma pasūtīt projektus par Veselības un sociālās palīdzības centra ēkas apkures sistēmas pievienošanu bērnudārza ēkas katlu mājai un centrālās apkures ierīkošanai «Līkajā muižā» no pils katlumājas.

Interešu izglītība

Izveidoja interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju: Uldis Katlaps (vadītājs), Smaida Šnikvalde, Aiga Štrausa, Antra Laukšteine, Regīna Rūmniece un Linda Vīksna.

Dzīvokļa lūgums

Neuzņēma dzīvokļu rindā vienu lūdzēju, kas neatbilst maznodrošinātas personas statusam un par līdzšinējo dzīvesvietu īri nemaksā.

Ūdensapgāde Kolkā

Piešķīra Ls 6594 Kolkas ūdenstorņa remontam.

Protokolu pārlūkoja Aivars Miška

pasvaldiba/sedes/23.09.2009.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki