Domes sēdē 24.02.2010.

Deputātu iesniegumi

Pieņēma zināšanai un nolēma pievienot iepriekšējās sēdes protokolam deputātu Guntas Abajas, Ērika Bērzkalna un Valda Randes iesniegumus ar viņu viedokļiem par lēmumu «Par izmaiņām ELFLA pasākuma «Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana» projektā «Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācija un muzeja sētas labiekārtošana»».

Kolkas mūzikas skolā

Pilnā mērā atbrīvoja no vecāku līdzfinansējuma divu ģimeņu bērnus un nolēma palielināt Kolkas mūzikas skolas budžetu par iztrūkstošajiem Ls 90.

Pansijā «Jaundundaga»

Līdz 1. IV atbrīvoja vienu iemītnieku no maksas par uzturēšanos pansijā «Jaundundaga» un aicināja viņu iesaistīt sabiedriskajos darbos pansijā.

Apstiprināja pansijas «Jaundundaga» uzņemšanas noteikumus.

Pirmpirkuma tiesības

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem: «Ogupilis» (1,0046 ha), «Vecumi» (16,9 ha), «Viklandi» (31,6 ha), «Vecstrautmaņi» (3,3 ha) un «Kristlībi» (25,8 ha).

Nodokļu piedziņa

Nolēma bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu, piedzīt no SIA «Presta Wood» nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu (kopā Ls 950,00).

Nosaukuma piešķiršana

Piešķīra nosaukumu «Valsts mežs Dundaga» zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 006 0108.

Tualetes maksa

Noteica, ka no 1. III maksa par sabiedriskās tualetes Talsu ielā 10a pakalpojumu ir Ls 0,10 (ar PVN).

Kapličas maksa

Noteica maksu par Anstrupes kapličas pakalpojumiem (ar PVN): par nelaiķa uzglabāšanu līdz 12 stundām — Ls 3,00, līdz 24 stundām — Ls 6,00. Par kapličas izmantošanu izvadīšanas ceremonijai — Ls 25,00.

Sludinājumi «Dundadzniekā»

Apstiprināja maksu par reklāmas izcenojumiem komercsludinājumiem laikrakstā «Dundadznieks» Ls 0,50 par 1 cm2.

Maksas Kubalu skolā–muzejā

Apstiprināja Kubalu skolas – muzeja maksas pakalpojumus un piedāvāto iespieddarbu cenas. Biļete pieaugušajiem Ls 0,50, bērniem Ls 0,30. Pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem no bērnu namiem un speciālajām skolām, invalīdiem, Dundagas novada skolu skolotājiem un skolēniem, grupas vadītājam vai skolotājam, kas pavada skolēnu grupu — bez maksas.

Būvvaldes nodevas

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 5 «Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā» un uzdeva Būvvaldei sagatavot priekšlikumus par iespējamajiem Būvvaldes maksas pakalpojumiem, kurus nevar iekļaut saistošajos noteikumos.

Mērķdotācijas pedagogu algām

Apstiprināja valsts mērķdotācijas pedagogu algām sadalījumu 2009./10. mācību gada 2. semestrim.

Iepirkumu komisija

Papildināja Iepirkuma komisijas sastāvu ar Būvvaldes vadītāju Uģi Kauguru. Uzdeva komisijas dalībniekiem apgūt Publisko iepirkumu likuma prasības, apmeklējot nepieciešamos seminārus.

Policijas auto

Pašvaldības policijas automašīna ir sliktā tehniskā stāvoklī, tās remontos gada laikā ir jāiegulda vairāk nekā Ls 1000. Nolēma operatīvajā līzingā iegādāties pašvaldības policijas vajadzībām jaunu auto.

Dienesta dzīvoklis

Nolēma vidusskolas direktorei uz darba līguma laiku izīrēt dienesta dzīvokli.

Lielā talka

Nolēma piedalīties Lielajā talkā 24. IV. Par talkas koordinatoru iecēla Saimnieciskā dienesta vadītāju Andri Kojro.

Ugunsdrošība

Nolēma rīkot cenu aptauju ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Dundagas Mākslas un mūzikas skolā un cenu aptauju tehniskā projekta izstrādei ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai bērnudārza ēkā Dundagā.

Vēlēšanu iecirkņi

Nolēma slēgt vēlēšanu iecirkni Nevejas vēlēšanu iecirkni Nr. 834 Nevejas skolā un izveidot jaunu vēlēšanu iecirkni Mazirbē Mazirbes speciālajā internātpamatskolā.

Detālplānojums

Atcēla Dundagas pagasta padomes 26.03.2007. lēmumu «Par detālplānojuma izstrādi īpašumam «Veldzes»», jo pašvaldībā līdz šim nav iesniegti īpašuma detālplānojuma materiāli, kā arī ne zemes īpašnieks, nedz detālplānojuma izstrādātājs jau pusgadu nav izrādījis interesi to darīt.

Adreses maiņa

Mainīja Kolkas pagasta īpašumam «Banga Seafood» adresi uz «Piekrastnieki», jo apbūvei paredzētās zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu juridiskas personas nosaukumu.

Koku ciršana ārpus meža zemēm

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6 «Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Dundagas novadā». Atļāva cirst kokus ārpus meža zemes Šlīteres ciema «Kāpurvalkos» un «Dzintarvalkos».

Dundagas tautas nams

Nolēma lūgt draudzei «Prieka Vēsts» sagatavot priekšlikumus par ēkas nomas termiņiem, par plānotajiem ieguldījumiem, par sadarbības iecerēm ar pašvaldību, un uzdeva Kultūras sadarbības padomei sagatavot tautas nama darbības redzējumu un izmantošanas nepieciešamību.

Kolkas mūzikas skola

Apstiprināja Kolkas mūzikas skolas nolikumu.

Kolkas tautas nama nolikums

Apstiprināja Kolkas tautas nama nolikumu.

Skolēnu pārvadāšana

Apstiprināja noslēgto vienošanos Nr. 1 starp novada domi un i/k «Auto un Būve» par skolēnu pārvadāšanas līguma pagarināšanu līdz 30. VI.

Pēc direktores lūguma, lai saglabātu Dundagas vidusskolas skolēnu skaitu, nolēma apmaksāt 26 Īves pagasta skolēnu un 6 Valdgales pagasta skolēnu ceļa izdevumus uz Dundagas vidusskolu, ko Talsu novads atteicies maksāt. Transporta izdevumi mēnesī ir aptuveni Ls 500.

Pēc iesniegtajiem lūgumiem nolēma apmaksāt divu skolēnu (no Kolkas un Pitraga) ceļa izdevumus uz Dundagas vidusskolu.

Ģerboņa lietošana

Atļāva Dundagas uzņēmējam Ivaram Dambergam izmantot Dundagas pagasta ģerboņa attēlu uz viņam piederošā transporta līdzekļa.

Telpu noma «Alfa» kursam

Noteica Dundagas evaņģēliski luteriskajai draudzei par pils mazās zāles un garderobes izmantošanu nomas maksu Ls 1,00 kā par telpu nomu aktīvās atpūtas izmantošanai.

Dzīvokļu lietas

Neatļāva vienai īrniecei mainīt dzīvojamo platību. Vienu iedzīvotāju uzņēma dzīvokļu rindā.

«Atvaru» detālplānojums

Nodeva sagatavotā «Atvaru» detālplānojuma 2. redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Zemes ierīcība

Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam «Dundagas kokaudzētava» (6 ha), lai īpašnieks no tā varētu atdalīt 0,2 ha lielo meža gabalu.

pasvaldiba/sedes/24.02.2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki