Domes sēdē 24.03.2010.

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

Deleģēja deputāti Tiju Liepu par novada domes pārstāvi biedrībā «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija».

Bērnudārzā

Apstiprināja /pirmsskolas/ izglītības iestādes «Kurzemīte» nolikumu. Nolēma dzēst parādu par bērnudārzu 4 ģimeņu bērniem, kuru vecāki iesaistīsies sabiedriski lietderīgajos darbos. Nolēma jūlijā slēgt bērnudārzu. Atstāja neizlemtu jautājumu par metodiķa darbavietu bērnudārzā.

SIA Kolkas ūdens

Iepazinās ar SIA «Kolkasrags» 2009. gada darbu. Apstiprināja novada pašvaldības SIA «Kolkas ūdens» 2009. gada pārskatu.

Detālplānojums

Apstiprināja īpašumu «Stacijas iela 3» un «Atvari» detālplānojumu galīgo redakciju.

Parka estrāde

Atbalstīja ieceri — pieteikumu Lauksaimniecības atbalsta dienesta konkursā ar projektu Dundagas pils parka estrādes rekonstrukcijai.

Nodokļa atlaides

Noraidīja lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli īpašumiem «Kalnpļavnieki» un «Lielgrīvani».

Apstiprināja saistošos noteikumus «Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā».

Darba samaksas nolikums

Pieņēma Darba samaksas nolikuma 4.1. punkta jaunu redakciju un noteica atlīdzību par darbu komisijās, valdēs, darba grupās tādu pašu kā deputātiem par darbu domē, bet ne vairāk kā 24 apmaksājamas stundas gadā. Samaksu nepiemēros pašvaldības darbiniekiem, kuru darbs komisijās un darba grupās ir saistīts ar tiešo darba pienākumu pildīšanu. Komisijās var strādāt arī brīvprātīgi bez darba samaksas.

Skolas jumts

No nekustamā īpašuma apsaimniekošanai paredzētajiem līdzekļiem palielināja Dundagas vidusskolas budžetu par jumta tīrīšanai izlietotajiem Ls 1412.

Adreses un nosaukumi

Mainīja Košraga īpašumam nosaukumu un adresi no «Pōrand», kas neko nenozīmē, uz «Kōrand», kas lībiski nozīmē «sēta». No Kolkas pagasta īpašuma «Nākotnes» atdalāmajam zemes gabalam piešķīra nosaukumu «Laimes».

S

ociālais dienests

Lai nodrošinātu darba pienākumu izpildi Sociālajā dienestā, no 1. IV atjaunoja trīs sociālo darbinieču samazināto darba laiku uz pilnu piecu dienu darba laiku.

Policijas nolikums

Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības policijas nolikumu.

Iepirkumu komisija

Iekļāva Iepirkumu komisijas sastāvā deputātu Ēriku Bērzkalnu.

Ernesta Dinsberga iela

Nolēma izstrādāt tehnisko projektu Ernesta Dinsberga ielas asfaltēšanai, kur pēc ūdensvada un kanalizācijas ierakšanas būtu lietderīgi brauktuves segumu atjaunot visā platumā, kā arī izbūvēt bruģētu 1,80 m platu ietvi 2 krāsās gar pienotavas pusi.

Maksa tualetē

Noraidīja priekšlikumu sabiedriskajā tualetē Talsu ielā 10A uzstādīt maksas automātu.

Bibliotēkās

Apstiprināja Kaļķu, Kolkas un Mazirbes bibliotēku nolikumus, bibliotēku lietošanas noteikumus, datoru un interneta lietošanas noteikumus.

Ētikas komisija

Apstiprināja novada pašvaldības Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas nolikumu.

Vēlēšanu komisijas nolikums

Apstiprināja novada Vēlēšanu komisijas nolikumu.

Autobusu reisu slēgšana

Piekrita a/s «Talsu autotransports» slēgt autobusu reisu maršrutā Talsi — Dundaga (atiet plkst. 04.40, pienāk plkst. 05.20) un reisu maršrutā Dundaga — Talsi (atiet plkst. 20.30, pienāk plkst. 21.10).

pasvaldiba/sedes/24.03.2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki