Domes sēdē 25.08.2010.

Izdevumi būvdarbu tāmju ekspertīzei

SIA «LBS – konsultants» un Dundagas novada dome ir noslēgusi līgumu par projekta «Kubalu skolas – muzeja saimniecības ēkas renovācija un muzeja sētas labiekārtošana» pretendenta piedāvājumu veikt būvdarbu tāmju ekspertīzi par Ls 300. Ir saņemta pretenziju vēstule par laikā nesamaksāto rēķinu un līguma saistību nepildi par Ls 24,79. Nolēma rezervēt līdzekļus rēķina apmaksai Ls 324,79 apmērā par būvdarbu tāmju ekspertīzi no Kubalu skolas – muzeja budžeta.

Atteikšanās no SIA «Arhitektu birojs «KRASTS»» izstrādātā tehniskā projekta

Pēc Dundagas novada Būvvaldes atzinuma domei par SIA «Arhitektu birojs «KRASTS» izstrādātā tehniskā projekta «Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācija un muzeja sētas labiekārtošana» neatbilstību būvniecības normatīvajiem aktiem un projekta mērķa sasniegšanai dome lēma, ka jāvienojas ar tehniskā projekta izstrādātāju par nepieciešamo izmaiņu un papildinājumu iestrādi projektā. Neskatoties uz SIA «Arhitektu birojs «KRASTS» apliecinājumu sadarboties, konkrētie Būvvaldes iesniegtie priekšlikumi projekta grozījumiem un papildinājumiem tika noraidīti.

Atbilstoši MK 2008. gada 15. septembra noteikumiem Nr.755 «Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu pasākumam «Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana attiecināmās izmaksas» » ir:

  • 18.4. ar projekta sagatavošanu un ieviešanu tieši saistītas vispārējās izmaksas, to skaitā samaksa par arhitektu, inženieru un konsultantu darbu, juridiskajiem pakalpojumiem, tehniski ekonomisko jautājumu izstrādi, patentu un licenču iegādi, ja tās nepārsniedz 8% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;
  • 20. Attiecināmie izdevumi ir tikai tām projekta pozīcijām, kuras veicina projekta mērķa sasniegšanu.

Maksājumus SIA «Arhitektu birojs «KRASTS»» var neatzīt par attiecināmām izmaksām. Deputāti izteica iebildes, ka pirms domes lēmuma pieņemšanas Būvvaldei ir jānoņem savs akcepts šim konkrētajam projektam.

Nolēma atteikties no SIA «Arhitektu birojs «KRASTS»» izstrādātā tehniskā projekta «Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācija un muzeja sētas labiekārtošana», jo ar to nav iespējams sasniegt ELFLA pasākuma «Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana» projekta «Lauku saimniecības vēsturiskās apbūves atjaunošana Kubalu skolas – muzeja sētā, lauksaimniecības un mežsaimniecības ekspozīciju izveide ar amatniecības mācību programmu iespējām» izvirzīto mērķi; Dundagas novada domes iepirkumu komisijai organizēt iepirkumu procedūru par būvprojekta izstrādi projektam «Labiekārtošanas un renovācijas darbi Kubalu skolas – muzeja sētā, atjaunojot vēsturiskos elementus»; būvprojekta izstrādāšanai vajadzīgos izdevumus segt no budžetā projektam paredzētajiem līdzekļiem.

Līguma pārtraukšana ar SIA «Smilšu pilis»

SIA «Smilšu pilis» un Dundagas novada dome ir noslēgusi līgumu par būvprojekta izstrādi «Labiekārtošanas un renovācijas darbi Kubalu skolas – muzeja sētā, atjaunojot vēsturiskos elementus» par Ls 2662. SIA «Smilšu pilis» kā izpildītājs apņēmies izstrādāt būvprojektu atbilstoši izpildītāja sagatavotam projektēšanas uzdevumam, kas ir līguma pielikumā un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

Nolēma pārtraukt domes noslēgto līgumu ar SIA «Smilšu pilis» par būvprojekta izstrādi projektam «Labiekārtošanas un renovācijas darbi Kubalu skolas – muzeja sētā, atjaunojot vēsturiskos elementus».

Līdzdalība biedrības «Mājas» projektā

Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas» Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) iesniedzis projektu, lai radītu iespēju bērniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu bez maksas attīstīt radošās spējas.

Nolēma projekta atbalsta gadījumā piešķirt dotācijas veidā 2011. gadā Ls 1450 līdzfinansējumu un līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā 2012. gadā samazināt dotāciju biedrībai Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas» par Ls 950.

Avīze «Dundadznieks»

Nolēma no 2011. gada izdot laikrakstu «Dundadznieks» divreiz mēnesī (katrs numurs 6 lappuses; jūnijā un decembrī 1 reizi mēnesī), nosakot maksu Ls 0,40 par eksemplāru, pasūtot laikrakstu «Latvijas pastā», un Ls 0,45, pērkot novada pārdošanas vietās.

Komercsludinājumu ievietošana «Dundadzniekā»

Nolēma noteikt 25% atlaidi atkārtotiem komerciāla rakstura sludinājumiem «Dundadzniekā».

Grozījumi Kubalu skolas – muzeja budžetā

Nolēma papildus precizēt budžeta izdevumu plānu.

Nolikuma «Par atlīdzību Dundagas novada pašvaldībā» apstiprināšana

Nolikums «Par atlīdzību Dundagas novada pašvaldībā» izstrādāts, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Šis nolikums un likums nosaka atlīdzības noteikšanas kārtību Dundagas novada domes, domes priekšsēdētāja vietniekiem, domes deputātiem, domes izveidoto komisiju locekļiem un sekretāriem, valdēm un darba grupām, novada pašvaldības Centrālās administrācijas darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, izņemot pedagogus.

Finanšu komitejā radās ierosinājums atteikties no algu koeficientu sistēmas darbiniekiem, bet noteikt procentu atalgojumu no maksimālā amata diapazona pēc amatu kataloga, pamatojoties uz veikto izvērtēšanu, kā arī grozīt vērtēšanas komisijas sastāvu. Sākotnēji piedāvātajā projektā ir izdarītas izmaiņas. Papildus ir ieteikts svītrot nolikumā izvērtēšanas kritērijus, jo tos noteiks atsevišķā dokumentā.

Nolēma apstiprināt nolikumu «Par atlīdzību Dundagas novada pašvaldībā» un līdz jaunas metodikas un amatalgas noteikšanas kritēriju apstiprināšanai piemērot iepriekšējos.

Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogs

Nolēma apstiprināt Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.

Kolkas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšana

Pamatojoties uz MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 «Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi» 47. punktu, nolēma izdot Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 21 «Dundagas novada Kolkas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem. Grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi».

Grozījumi vietējos pasažieru pārvadājumu maršrutos

Lai labāk aptvertu Kaļķu un Vīdales ciemu teritoriju, nolēma ieteikt Kurzemes Plānošanas reģiona administrācijai:

1) mainīt maršrutu Dundaga – Kaļķi – Akmeņdārzi – Rīgzemes – Vīdale – Dundaga (maršruta Nr. 6008) uz Dundaga – Kaļķi – Akmeņdārzi – Vīdales kapi – Cirstes – Vīdale – Dundaga;

2) mainīt maršrutu Dundaga – Seņķi – Kaļķi – Piltene – Dundaga (maršruta Nr. 6011) uz Dundaga – Seņķi – Kaļķi – Piltene (līdz Dravniekiem) – Kaļķi – Dundaga.

Projekta pieteikums ERAF projektā «Sociālekonomiski nozīmīgu objektu atjaunošana»

Nolēma:

1) iesniegt projekta «Dundagas pils kā Ziemeļkurzemes kultūras, izglītības un tūrisma centra renovācija» iesniegumu konkursā ERAF programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājumā 3.4.3. pasākuma «Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme» 3.4.3.2. aktivitātē «Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana» par kopējo summu Ls 447021,50;

2) garantēt projekta līdzfinansējumu 15% jeb Ls 67053,23 apmērā;

3) nodrošināt projekta īstenošanai un projekta izmaksu pieauguma gadījumā nepieciešamos finanšu resursus no pašvaldības budžeta līdzekļiem;

4) par projekta vadītāju noteikt pils direktori Baibu Dūdu.

Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu jūrmalas ciemos

Nolēma apstiprināt 2010. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 22 «Grozījumi Dundagas novada 2010. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 3 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novada pašvaldības teritorijā»» un saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 45. pantu nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma saņemšanai Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai.

Izglītības iestāžu tarifikācijas veidošanas, apstiprināšanas un saskaņošanas kārtība

Lai noteiktu vienotu Dundagas novada izglītības iestāžu tarifikāciju veidošanu, apstiprināšanu un saskaņošanu, nolēma Dundagas novada domei noteikt šādu kārtību:

1) izglītības iestādes vadītājs sastāda tarifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 836 2. pielikumu, norādot katra pedagoga slodzi, kā arī vakantās pedagogu darba likmes un stundu skaitu mācību priekšmetos;

2) katru gadu no 2. līdz 15. septembrim izglītības iestāde izglītības speciālistam iesniedz pedagogu tarifikāciju, pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu un mācību priekšmetu stundu plānu;

3) izglītības iestādes tarifikāciju izdrukā no VISS datu bāzes;

4) izglītības iestādes direktora tarifikāciju izdrukā uz atsevišķas veidlapas;

5) izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus saskaņo novada izglītības speciālists un apstiprina izglītības iestādes vadītājs;

6) izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas saskaņo novada izglītības speciālists un apstiprina novada domes izpilddirektors.

Dundagas vidusskolas skolotāju un darbinieku godināšana sakarā ar vidusskolas 65 gadadienu

Nolēma piešķirt:

1) atzinības rakstus skolas pensionētajiem pedagogiem Kārlim Čoderam, Edvīnam Klēveram, Ritai Klēverei, Veltai Metenai, Aijai Freibergai, Mārītei Kristapsonei, Ritai Zemtiņai un Ritai Zauerei, Marijai Mičulei — par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā Dundagas vidusskolā;

2) goda rakstus: Imantam Brusbārdim, Intai Freivertei un Mārītei Pēterhofai — par skolēnu prasmīgu sagatavošanu valsts pārbaudes darbiem, Inesei Freimutei (Namsonei) — par skolēnu aktīvu iesaistīšanu projektos un skolēnu prasmīgu sagatavošanu valsts pārbaudes darbiem, Ivetai Kundeckai — par ilggadēju svešvalodas metodiskās komisijas vadīšanu un pašaizliedzīgu ieguldījumu Dundagas vidusskolas attīstībā, Austrai Auziņai — par pašaizliedzīgu darbu un radošu ieguldījumu Dundagas vidusskolas attīstībā, Inai Petrovicai un Gintam Slavam — par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu Dundagas vidusskolā;

3) ieteikt Izglītības un zinātnes ministrijai apbalvot ar atzinības rakstiem Dundagas vidusskolas skolotājus: Sarmīti Dinsbergu, Skaidrīti Motmilleri un Valdu Paremu.

Sadarbības līgums starp Dundagas novada domi un Kolkas luterāņu draudzi

Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Kolkas evaņģēliski luterisko draudzi.

Dundagas dziesmu diena

Nolēma 2011. gada jūnijā rīkot Dundagā otro Dundagas novada Dziesmu dienu.

Dzīvokļu jautājumi

Nolēma:

1) vienu iedzīvotāju neuzņemt dzīvojamās platības piešķiršanas rindā;

2) uzdot Sociālajam dienestam atkārtoti veikt pārrunas par iespējām dzīvot pansijā «Jaundundaga»;

3) vienu iedzīvotāju uzņemt dzīvojamās platības piešķiršanas rindā;

4) uzdot Sociālajam dienestam veikt nepieciešamās darbības šī iedzīvotāja veselības stāvokļa izvērtēšanai (vai spēj patstāvīgi sevi aprūpēt).

Nolēma slēgt pašvaldības dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu ar Aināru Kostandu uz darba pienākumu veikšanas laiku Kolkas draudzē uz 3 gadiem ar tiesībām prasīt īres līguma pagarinājumu.

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Nolēma apstiprināt: zemes ierīcības projektu īpašuma «Mazauces» ar kad. nr. 8850-013-0013 sadalīšanai četrās kadastra vienībās un zemes ierīcības projektu īpašuma «Dundagas kokaudzētava» ar kad. nr. 8850-020-0448 sadalīšanai divās kadastra vienībās.

Darba grupas izveide Dundagas novada pašvaldības nolikuma pārstrādāšanai

Kopš administratīvi teritoriālās reformas ir notikušas daudzas strukturālas izmaiņas, par kurām nav izdarīti grozījumi pašvaldības nolikumā. Administratīvā uzbūve īsti neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma nosacījumiem. Prakse ir pierādījusi, ka nepieciešams konkretizēt izpilddirektora funkcijas. Lai veiktu grozījumus novada pašvaldības nolikumā, nolēma izveidot darba grupu priekšlikumu izstrādei nolikuma jaunā redakcijā: Aldons Zumbergs — domes priekšsēdētājs, Ģirts Kalnbirze — domes izpilddirektors, Guntis Pirvits — domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāts, Uldis Katlaps — deputāts, Aldis Pinkens — Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs, Guntis Kļaviņš — Attīstības nodaļas speciālists, Sandra Kokoreviča — kancelejas vadītāja.

pasvaldiba/sedes/25.08.2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki