Domes sēdē 26.05.2010.

Novada ģerbonis

Piešķīra Ls 900 novada ģerboņa izstrādei un nolēma slēgt līgumu ar mākslinieci Ilzi Lībieti.

Kapu nomas maksa

Noteica vienreizēju Ls 12,10 (t.sk. PVN 21%) nomas maksu jaunizveidotām kapa vietām novada kapos.

Gadatirgus rīkošana

Atļāva 12. VI Šlīteres ceļotāju dienā Kolkas pagasta «Ūšos» no plkst. 10.00 līdz 18.00 rīkot gadatirgu un atbrīvot no pašvaldības noteiktās maksas dalībniekus, kas saņēmuši rīkotāju atļauju.

Nosaukuma piešķiršana

No īpašuma «Jaunklāvi» atdalāmam meža zemes gabalam piešķīra nosaukumu «Lūši».

Pirmpirkuma tiesības

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem «Kaimiņi» (5,7 ha), «Stigas» (9,9 ha) un «Kroņkalni» (6,9 ha).

Parka estrāde

Nolēma rīkot Dundagas parka estrādes metu konkursu un apstiprināja tā vērtēšanas komisiju.

Zemes ierīcības projekts

Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam «Mazauces».

Adrešu maiņa

Adrešu reģistrs norāda, ka 55 Dundagas pagasta nekustamo īpašumu adreses neatbilst jaunajiem «Adresācijas sistēmas noteikumiem» un pašvaldībai jānomaina mājvārdi ar numuriem tajās ciemu daļās, kur ir ielas. Nolēma piešķirt numurus 54 Dundagas ēkām, kurām ir mājvārdi ar ielu nosaukumiem. Mainīja adresi «Sporta iela «Dižozoli»» uz «Dižozoli» bez ielas nosaukuma, jo plānotais Sporta ielas pagarinājums vēl nav izbūvēts.

Skolēnu sveikšana

Nolēma izteikt pateicību novada skolu audzēkņiem par sasniegumiem olimpiādēs, sportā, valsts un starptautiskajos konkursos (par iegūto 1–3. vietu), piešķirot Ls 300 ekskursijas braucienam. Visiem aizvadītajā mācību gadā panākumus guvušajiem skolēniem nolēma pasniegt domes atzinības rakstus.

Uzņemšana un izslēgšana no vidusskolas

Apstiprināja noteikumus par skolēnu uzņemšanu un izslēgšanu no Dundagas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmām.

Tūrisma informācijas centra nolikums

Apstiprināja Dundagas novada Tūrisma informācijas centra nolikumu.

Kolkas «Pastnieki»

Atbalstīja domu Kolkas «Pastniekus» izmantot par Lībiešu saieta namu un sagatavot priekšlikumus iespējamiem ēkas izmantošanas un apsaimniekošanas veidiem.

Dzīvokļu lietas

Piešķīra dzīvokļus Brīvības ielā «Aizvējos» un Puķu ielā 4. Nolēma anulēt īres līgumu dzīvoklim Sabdagu «Jauntūļos». Uzņēma vienu lūdzēju dzīvokļu rindā.

Dīdžeju festivāls

Atļāva pēc saskaņošanas ar apkārtējo zemju un māju īpašniekiem 30. un 31. VI Dundagā rīkot starptautisku dīdžeju festivālu «Winds Factory». Uzdeva ievērojot visas prasības (sabiedriskā kārtība, ugunsdrošība, medicīniskā palīdzība, sanitāri higiēniskās normas u.c.) publisko pasākumu rīkošanai.

Publiskā apspriešana

No 31. V līdz 28. VI izsludināja publisko apspriešanu viensētas plānojumam Kolkas pagasta «Ottos». Būvniecības ieceri prezentēs 14. VI Dundagas pilī, Pils ielā 14, Attīstības nodaļā.

Būvniecības ieceres meta materiālu izstāde, apmeklētāju pieņemšana un rakstisko priekšlikumu iesniegšana Attīstības nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30; tālrunis 63237857.

Adreses piešķiršana

Piešķīra Kolkas Kristus dzimšanas pareizticīgo baznīcai adresi: «Kolkas pareizticīgo baznīca», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads.

pasvaldiba/sedes/26.05.2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki