Domes sēdē 27.01.2010.

2009. gada budžeta izpilde

Apstiprināja saistošos noteikumus «Par Dundagas novada pašvaldības 2009. gada budžeta izpildi».

Investīcijas a/s «Talsu slimnīca»

Nolēma 2010. gada budžetā rezervēt Ls 2268 novada iedzīvotāju saņemto pakalpojumu apmaksai Talsu slimnīcā.

Atkritumu apsaimniekošana

Nolēma no Talsu rajona pašvaldības pārņemt 32 kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» un galvojuma daļas par Ls 80198,20 par Ls 21590,20 Kohēzijas fonda projekta «Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Piejūras reģionā» īstenošanai.

Koris

Dundagas jauktā kora finansēšanai 2010. gadā biedrībai «Zaļais novads» piešķīra Ls 1900 dotāciju.

Cenrādis pansijai «Jaundundaga»

Apstiprināja pakalpojumu izcenojumus pansijā «Jaundundaga» telpu noma vienam cilvēkam Ls 3,50 diennaktī, veļas mazgāšana Ls 1,20 par reizi, mazgāšanās dušā Ls 0,80, telts vietas un tualetes izmantošana Ls 0,50 dienā. Maksā iekļauts PVN.

Ar PVN neapliekamajiem pakalpojumiem: par ilglaicīgu uzturēšanos pansijā Ls 80 mēnesī, tehnisko palīglīdzekļu noma Ls 0,50 mēnesī.

Par biedrības «Kolkas radošā grupa» projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

Paredzēja Ls 787,50 dotāciju biedrības «Kolkas radošā grupa» iesniegtajam projektam par krēslu iegādi Kolkas Tautas namam.

Pirmpirkuma tiesības

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem «Kūkiņi» (12,6 ha), «Lāse» (10,3 ha), «Viklandi» (31,6 ha), «Vāci II» (9,48 ha), «Valciņi» (4,82 ha), «Bites» (4,45 ha), «Kaimiņi» (5,7 ha), «Līvzemes» (4,7 ha) un «Nigliņi» (4,7 ha).

Datorpakalpojumi un kopēšana vidusskolā

Apstiprināja datorpakalpojumu un kopēšanas maksas skolēniem Dundagas vidusskolā.

Vecāku parādi bērnudārzam

2009. gada kopējie parādi ir Ls 255,03 par 15 bērniem.

Uzdeva Sociālajam dienestam novērtēt parādnieku materiālo stāvokli un personām, kuras atzītas par trūcīgām, sagatavot lēmuma projektu par parāda dzēšanu, bet ar maksātspējīgiem turpināt sarunas par parāda nolīdzināšanu.

Nauda izglītībai

Nolēma sadalīt valsts piešķirto finansējumu interešu izglītībai: Dundagas vidusskolai – 79 stundas jeb Ls 1199,29, Kolkas pamatskolai — 15 stundas jeb Ls 227,71.

Sadalīja 2010. gadā mācību literatūrai paredzētos valsts budžeta līdzekļus: Dundagas vidusskolai — Ls 322,12, Kolkas pamatskolai — Ls 58,88, vienam skolēnam iznāk Ls 0,6927.

Sociālie pabalsti

Nolēma atbalstīt labdarības pasākumu rīkošanu, lai savāktu ziedojumus iedzīvotāja medicīnas izmeklējumu veikšanai ārzemēs un pēc labdarības akcijas noslēgšanās nolēma piešķirt iztrūkstošo summu no pabalstiem.

Citam iedzīvotājam piešķīra vienu Ls 120 sociālo pabalstu atkarības problēmu ārstēšanai.

«Prieka Vēsts»

Pagarināja Dundagas kristiešu draudzei «Prieka Vēsts» ieguldījumu termiņu Tautas namā līdz 2010. gada 1. jūnijam.

Projektu konkurss

Nolēma piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu konkursā, lai izstrādātu tehnisko projektu Kolkas Tautas nama jumta rekonstrukcijai, apkures sistēmas labiekārtošanai un «Pastnieku» neapdzīvojamo telpu pārbūvei.

Tirgus maksa

Ar 1. II noteica Dundagas tirgū maksu par tirdzniecības vietu (ar 21% PVN)

Rūpniecības precēm, un rūpnieciski ražotām pārtikas precēm tirgus dienās — Ls 3,70, gadatirgū – Ls 6,00. Pašvaldības iedzīvotāju un uzņēmumu produkcijai (dārzeņiem, medum, stādiem, konditorejai u.tml.) attiecīgi Ls 0,90 un Ls 1,30. Citu tirgotāju produkcijai (dārzeņiem, stādiem) Ls 1,30 un Ls 1,50. Citu tirgotāju rūpnieciski ražotai konditorejai Ls 1,90 un 2,50.

Citu tirgotāju produkcija (gaļas izstrādājumiem) — Ls 3,10 un gadatirgū – Ls 4,90

Apstiprināja maksu par tirdzniecības vietu Kolkas tirgū: Pārtikas un rūpniecības precēm Ls 3 darbadienās un Ls 4 sestdienās. Medum un bišu produktiem Ls 1, autoveikalam EVA — Ls 2.

Dažādi noteikumi

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2 «Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežošanu Dundagas novadā».

Apstiprināja novada domes informācijas sistēmas drošības noteikumus un datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtību novada publiskajos interneta pieejas punktos.

Apstiprināja Dundagas novada Centrālās bibliotēkas nolikumu, bibliotēkas lietošanas noteikumus un datortehnikas un interneta lietošanas noteikumus.

Agrāku lēmumu maiņa

Iepazinusies ar pieteicējas prasību un lietas materiāliem novada dome atzina par prettiesisku un atcēla 26.02.2007. Kolkas pagasta padomes lēmumu Nr. 3 «Par Kolkas pagasta padomes lēmuma atcelšanu», kas atcēla Kolkas pagasta padomes 09.09.1998. lēmumu Nr. 119 par 200 m ceļa pārvietošanu pie «Tiļļiem» un «Vītolkalniem» Sīkragā.

Stacijas iela 3

Nodeva sagatavoto «Stacijas iela 3» detālplānojuma pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Atkritumu apsaimniekošana

Pēc Vides ministrijas priekšlikumiem laboja saistošo noteikumus Nr. 3 «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas pašvaldības teritorijā».

Ceļu uzturēšana

Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro Attīstības un plānošanas komitejas sēdē informējis, ka pašvaldības teritorijā, zemes reformas laikā iemērot īpašumus, no tiem netika izdalīti ceļi. Tāpēc atsevišķi ceļu posmi ir nonākuši īpašnieku pārziņā un uzturēšanā, ko viņi dara reti vai nedara nemaz. Pašvaldībai ir sarežģīti uzturēt savus ceļus. Bieži vien, labojot vai tīrot pašvaldības ceļu, nākas tērēt naudu arī īpašnieka ceļa daļā, bet nav nekāda veida kā ieguldīto atgūt. Pašvaldība finansējumu saņem tikai reģistrētu pašvaldības ceļu uzturēšanai.

Izveidoja darba grupu: Elmārs Pēterhofs, Andris Kojro, Ilmārs Gleglu, Ineta Mauriņa, Raitis Sirkels, Guntis Kļaviņš, Guntis Kārklevalks, kam jāsagatavo izstrādāt ceļu apsaimniekošanas noteikumu projekts un apsaimniekošanas līguma paraugs.

Pašvaldību sadarbības apvienība

Nolēma izbeigt darbību un likvidēt pašvaldību sadarbības apvienību «Ziemeļkurzeme».

Nosaukuma piešķiršana

No īpašuma Lāses atdalāmajam zemes gabalam piešķīra nosaukumu Vakarlāses.

Īres līgums

Uz 3 gadiem pagarināja dzīvojamās telpas ar īres līgumu dzīvoklim Ernesta Dinsberga ielā «Ķīkaros».

Dzīvesvietu deklarēšana

Atļāva pašvaldības dzīvoklī vienam apakšīrniekam deklarēt dzīvesvietu.

Finansējums dziesmu svētkiem

Nolēma 2010.gada budžetā iekļaut Ls 4828 Dundagas vidusskolas un Ls 2628 Kolkas pamatskolas kolektīvu sagatavošanai un dalībai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (tai skaitā pūtēju orķestra tērpiem).

Politiski represētas personas statusa piešķiršanas komisija

Izveidoja novada Politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisiju: Raitis Sirkels, Daiga Muželovska, Dace Bergmane, Dace Kurpniece un uzdeva tai izstrādāt komisijas nolikumu.

Mākslas un mūzikas skola

Apstiprināja Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumu un noteikumus par vecāku līdzfinansējumu Dundagas novada profesionālās ievirzes skolās — Dundagas Mākslas un mūzikas skolā un Kolkas mūzikas skolā.

Izglītības pārvaldes darbs

Nolēma slēgt Ls 5616 līgumu ar Talsu novada pašvaldību par Izglītības pārvaldei deleģēto funkciju veikšanu.

Adrešu piešķiršana

Piešķīra adreses un nekustamā īpašuma nosaukumus 4 transformatoru apakšstaciju ēkām.

Gatavojot 2010. gada budžetu

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4 par novada pašvaldības 2010. gada budžetu.

Piešķīra Ls 8160 dotāciju biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»», Ls 250 Dundagas pensionāru apvienības vajadzībām, Ls 150 Kolkas pensionāru pasākumu vajadzībām, Ls 500 invalīdu biedrības vajadzībām, Ls 5864 dotāciju «Dundagas aprūpes namam «Stacija»».

Atbalstīja jaunāka auto iegādi pašvaldības policijai un auto iegādi Saimnieciskajam dienestam.

Grozīja slodzes Dundagas un Kolkas bērnudārzos

Paredzēja Ls 400 mazturīgo ģimeņu bērnu ekskursijām.

Kubalu skolas – muzeja projekts

Projekts Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijai un muzeja sētas labiekārtošanai iepriekš ir skatīts komitejās.

Gan Attīstības un plānošanas komiteja 13. I, gan Sociālā, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 14. I ieteikusi domei turpināt projektu, bet pirms tā uzsākšanas veikt tehniskā projekta ekonomiskās daļas ekspertīzi. Finanšu komiteja 20. I izteica priekšlikumu sagaidīt ekspertīzes atzinumu un lēmumu pieņemt domes sēdē. SIA «LBS – Konsultants» sniegusi atzinumu, ka projektā iekļautās izmaksas atbilst 2010.gada janvāra vidējām tirgus cenām un atbilst pasūtījuma specifikai.

Par komiteju sagatavotajiem lēmumiem turpināt projektu dome nebalsoja, lai gan par to rosināja balsot arī deputāts Aigars Zadiņš.

Dome noraidīja priekšsēdētāja Aldona Zumberga iesniegto rakstisko priekšlikumu: atcelt iepirkumu, sagatavot un izsludināt jaunus iepirkumu, sadalot to divos iepirkumos.

pasvaldiba/sedes/27.01.2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki