Domes sēdē 28.04.2010.

Gada pārskati

Apstiprināja Dundagas novada domes 2009. gada pārskatu. Pieņēma zināšanai SIA «Ziemeļkurzeme» iesniegto 2009. gada pārskatu.

Ugunsdrošības signalizācija

Nolēma no nekustamā īpašuma apsaimniekošanai paredzētā budžeta piešķirt līdzekļus (līdz Ls 4000) ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.

Projekts «Jaunatne darbībā»

Piešķīra skolēnu apmaiņas programmas projektam «Jaunatne darbībā» 30% jeb Ls 600 līdzfinansējumu 15 projekta dalībnieku braucienam uz Klimontovu (Polija) 20.—27. VI, kur tiksies Latvijas, Bulgārijas un Polijas skolēni.

Datorprogrammas skolām

Nolēma slēgt līgumu ar SIA «DPA» par datorprogrammu licenču nomu uz 3 gadiem 45 licenču apmaksai Dundagas vidusskolai (Ls 272,25) un 15 licenču apmaksai Mazirbes speciālajai internātpamatskolai (Ls 90,75). Viena datora licences nomas cena ir Ls 5 gadā.

Kolkas ūdenssaimniecība

Apstiprināja SIA «Firma L4» izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu Kolkas ūdenssaimniecības rekonstrukcijai. Paredzēts izbūvēt jaunu artēzisko urbumu dzeramā ūdens ieguvei un pārbūvēt 2 un noslēgt 3 pašreizējos urbumus. Rekonstruēt un paplašināt ūdensvada tīklu, atjaunot un pārbūvēt 5 skatakas, izbūvēt attīrīšanas iekārtas un rekonstruēt kanalizācijas tīklu, izbūvēt sūkņu staciju.

Nolēma gatavot tālāk projekta finanšu dokumentus Ls 278 964 ERAF finansējuma saņemšanai un Valsts kasē ņemt projekta «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā» īstenošanai līdz Ls 118 129 aizņēmumu.

Remonts pansijā

Nolēma remontēs pansijas «Jaundundaga» divas dzīvojamās telpas (Ls 473,30).

Maksas pakalpojumi dzimtsarakstu nodaļā

No 5. V noteica maksu par Dundagas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu sniegšanu.

Par svinīgu laulību reģistrācijas ceremoniju Ls 15 Dundagas novada iedzīvotājiem un Ls 20 citu pašvaldību iedzīvotājiem. Par kāzu jubileju ceremoniju — Ls 10. Maksa samazināta par 50 % 1. un 2. grupas invalīdiem un personām, kuras atzītas par trūcīgām. Maksa ietver pievienotās vērtības nodokli.

Ētikas komisija

Apstiprināja Ētikas komisiju: Valdis Rande, Iveta Bērente, Skaidrīte Krastiņa, Sandra Kokoreviča un Aisma Brande.

Kolkas pagasta teritorijas plānojums

Nodeva sagatavoto Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no 2010. gada 5. V līdz 16. VI.

Kapsētu noteikumi

Apstiprināja «Dundagas novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumus».

Dundagas tautas nams

Nolēma izsludināt Dundagas tautas nama ēkas nodošanu ilgtermiņa nomā.

Jurists

Nolēma novada pašvaldībā izveidot jurista amata vietu un veikt atbilstošus grozījumus 2010. gada budžetā.

Nosaukuma piešķiršan

a Piešķīra no Kolkas pagasta īpašuma «Puķkalniem» atdalāmajam zemes gabalam nosaukumu «Māriņas».

Sociālā palīdzība

Atbilstoši 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» noteica papildu atvieglojumus trūcīgā statusa saņemšanai un pieņēma saistošos noteikumus Nr.15 «Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 29.06.2009. saistošajos noteikumos Nr. 4 «Par sociālo palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem»».

No 1. V piešķīra brīvpusdienas vienai Dundagas bērnudārza audzēknei.

Mācību programma

Apstiprināja Mazirbes speciālās internātpamatskolas izglītības programmu «Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem».

Avīzes nolikums

Apstiprināja Dundagas novada pašvaldības avīzes «Dundadznieks» nolikumu.

Dāvinājums

Pieņēma Latvijas Pašvaldību savienības un a/s «Latvenergo» dāvinājumu — simt 500 kWh elektrības norēķinu kartes — un uzdeva Sociālajam dienestam saņemtās 100 kartes nodot adresātiem.

Sadarbības ar Vālas pašvaldību

Nolēma atbalstīt sadarbību ar Vālas (Vál) pašvaldību Ungārijā un uzdeva domes izpilddirektoram sagatavot atbildes vēstuli par sadarbības iespējām, bet domes priekšsēdētāja vietniekam Guntim Pirvitam — izveidot 3 cilvēku delegāciju iepazīšanās braucienam.

Jaunsardze

Atbalstīja Jaunsardzes kustības atjaunošanu novadā, īstenojot vidusskolā Aizsardzības ministrijas (AM) apstiprināto «Sauszemes jaunsargu mācību paraugprogrammu»: izveidot skolā amata vietu, piešķirot tam finansējumu sešiem mēnešiem (Ls 670). Sekmīgai apmācībai AM Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departaments apņemas nodrošināt ar ikdienas apmācībai nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Maksas pakalpojumi

Sakarā ar valdības noteiktajām PVN likmes izmaiņām no 21% uz 10% ar tūrismu saistītajiem pakalpojumiem, noteica jaunas cenas atpūtnieku un tūristu uzņemšanai Dundagas pils jauniešu mītnē. Istabās ar kopējo dušu un tualeti: gultasvieta pirmajā diennaktī Ls 6,00, gultasvieta katrā nākamajā diennaktī Ls 5,00, gultasvieta organizētām nometnēm (ja izmanto 1 nedēļu) Ls 4,00, papildu gultasvieta (saliekamā gulta) Ls 4,00. Istabās ar tualeti un dušu — gultas vieta Ls 12,00.

Papildfinansējums Kolkas ūdenssaimniecībai

Piešķīra Kolkas pagasta ūdens attīrīšanas sistēmas renovācijai Ls 5301,30 no nekustamo īpašumu apsaimniekošanas budžeta.

pasvaldiba/sedes/28.04.2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki