Domes sēdē 28.07.2010.

Mazirbes internātskolas direktors

No 31. VII pēc pašas vēlēšanās atbrīvoja no darba Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktori Lieni Ūdriņu. Lai arī 4 deputāti iebilda pret kandidāta izvēles veidu, ar 9 balsīm «par», sākot no 1. VIII par Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktoru iecēla Dināru Neifeldu, nosakot 3 mēnešu pārbaudes laiku.

Remonts Kolkas pamatskolā

Atļāva Kolkas pagasta pārvaldei papildus paredzētajam Kolkas pamatskolas datorklases kosmētiskajam remontam (Ls 2860) no malkas iegādei paredzēto līdzekļu ietaupījuma izmantot Ls 1732 datorklases grīdas nomaiņai.

Atkritumu apsaimniekošana jūrmalā

Līdz šim sadzīves atkritumus visos jūrmalciemos, izņemot Košragu, savāca atkritumu apsaimniekotājs SIA «Kurzemes ainava», 4 vai 2 reizes mēnesī izvedot atkritumu konteinerus no ciema centra. Šāda kārtība nenodrošina ciemos kārtību un tīrību, ir grūti kontrolējama un nav ekonomiska — lielā un neprognozējamā tūristu un vasarnieku skaita dēļ.

Ieviešot jaunu atkritumu savākšanas kārtību, katru mājsaimniecību apkalpos individuāli, savācot šķirotos atkritumus un nogādājot tos uz savākšanas punktu Mazirbē, no kurienes tos tālāk nogādās poligonā SIA «Kurzemes ainava». Savākšanu, transportēšanu un uzraudzību veiks vietējais uzņēmējs ar savu transportu.

Samaksu par atkritumu savākšanu iekasēs, pārdodot iedzīvotājiem pašvaldības izgatavotus marķētus atkritumu maisus vai īpašas uzlīmes.

Apstiprināja nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas tarifu Kolkas pagasta Vaides, Saunaga, Pitraga, Košraga, Mazirbes un Sīkraga ciemā — Ls 20 par kubikmetru.

«Jūras pērles»

Pašvaldība no Aizsardzības ministrijas ir saņēmusi mutisku aicinājumu pārņemt no valsts pašvaldības īpašumā «Jūras pērles» (1,5534 ha zemes, 13 būves), kas vairs nav vajadzīgs valsts aizsardzības funkcijām.

Apskatot īpašumu dabā, secināja, ka saimniecības ēkas un kazarma ir labā tehniskā stāvoklī, bet dzīvojamajai mājai puse jumta ir avārijas stāvoklī. Visām ēkām ir jauni logi.

Pašvaldība varētu īpašumu izmantot uzņēmējdarbības veicināšanai, veselības aprūpes nodrošināšanai (neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes posteņa izvietošanai), tūrisma piedāvājuma paplašināšanai un dzīvokļiem. Lai īpašumu varētu lietot, vajadzīgs finansiāls ieguldījums. Pašvaldības budžetā brīvu līdzekļu nav. Sākotnēji vajadzētu līdzekļus apsardzei.

Dzīvojamās mājas jumta nomaiņu vajadzētu prasīt no pašreizējā īpašuma pārvaldītāja.

Pašvaldība savā pārziņā īpašumu varētu pārņemt nākamgad.

Diskusijās deputāti izteica gan pārliecību, ka pašvaldībai šis īpašums ir vajadzīgs attīstībai, jo tehniskais stāvoklis ir diezgan labs, gan tas, ka pašvaldībai nebūs iespēju īpašumu uzturēt un apsaimniekot. Ierosināja jautājumu atlikt, lai sīkāk izanalizētu, tieši kādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai īpašums būtu nepieciešams, kā arī apskatīt katras ēkas izmantošanas iespējas.

Nolēma izteikt Aizsardzības ministrijai gatavību bez atlīdzības pārņemt sociālo un citu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai valstij piederošo nekustamo īpašumu «Jūras pērles» un lūgt pašreizējo īpašnieku novērst dzīvojamās mājas jumta avārijas stāvokli.

Noraidīja deputātes Guntas Abajas iesniegto lēmuma projektu atlikt jautājuma izskatīšanu un uzdot izpilddirektoram sagatavot īpašuma «Jūras pērles» pašvaldības funkciju izmantošanas vīziju un nepieciešamo finanšu ieguldījumu aprēķinus.

Budžeta izpilde

Dundagas novada pamatbudžeta ieņēmumu plāns ir izpildījies par 59 %, bet izdevumi par 50,43 %. Speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir izpildījies par 51 %, bet izdevumi par 58 %, jo tika tērēti iepriekšējā gada līdzekļu atlikums. Par 50 % ir izpildījušies ieņēmumi no autoceļu fonda. Dabas resursu nodoklis ir ieņemts tikai 7 % apmērā no gada plāna.

Maksas pakalpojumu plāns kopumā ir izpildīts par 61%, jo atgūti līdzekļi par sporta zāļu vienkāršoto rekonstrukciju. Par atkritumu izvešanu ieņemti 35,21 % no faktiskiem izdevumiem. Būvvaldes ieņēmumu plāns izpildīts tikai par 29%. Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevām par Būvvaldes izdotajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām Dundagas novadā nav saņēmuši saskaņojumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

2010. gada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas (NĪA) budžetā kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas izdevumos tika apstiprināti Ls 13550 Dundagas vidusskolas (Ls 8000), bērnudārza «Kurzemīte» (Ls 4000) un Kolkas dzīvojamā fonda (Ls 1550) remontam. NĪA budžetā pārējiem neuzskaitītie pakalpojumiem dome ir apstiprinājusi Ls 23000 projektu izstrādei ūdenssaimniecības pakalpojumu II kārtai.

Apstiprinot 2010. gada budžetu, nolēma, ka iestāžu un struktūrvienību budžetos izdevumus pārlikt no viena izdevumu koda uz citu var tikai ar domes atļauju un tad, kad būs precizētas darbu tāmes. Dome ir lēmusi remontēt bērnudārza veļas mazgātavu un vidusskolas otrā stāva gaiteni.

Pieņēma zināšanai ziņojumu par pašvaldības budžeta izpildi 6 mēnešos un nolēma sagatavot budžeta grozījumus par līdz šim pieņemtajiem lēmumiem.

Bērnudārza veļas mazgātava

Bērnudārza 2010. gadā plānots iegādāties profesionālas veļas mazgātavas iekārtas, kuru uzstādīšanai jāatjauno ūdens apgādes, apkures, kanalizācijas un ventilācijas sistēmas, žāvētavā — elektroinstalācija, kā arī jāveic būvniecības un apdares darbi.

Tam budžetā paredzēti Ls 3800, t.sk. veļas mazgātavas rekonstrukcijai Ls 2000 un kāpņu telpas remontam un rotaļu laukumu sakārtošanai Ls 1800. Lai visu iecerēto paveiktu, papildus vajadzēs Ls 9655,72.

Lai arī 3 deputāti iebilda, ka vajadzēja veikt cenu aptauju, kas, iespējams, ļautu ietaupīt līdzekļus, dome nolēma piešķirt papildus Ls 8255 veļas mazgātavas rekonstrukcijai un Ls 1800, kas plānoti kārtējā remonta veikšanai, izlietot vienas grupiņas remontam.

Remontu iecere pilī

Nolēma piedalīties Kultūras ministrijas izsludinātajā projektu konkursā par sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanu un uzdeva pils direktorei Baibai Dūdai sagatavot projekta pieteikumu. Projekta īstenošanas laiks ir 3 gadi. Iecerēts otrā stāva gaiteņa remonts, koka apšuvuma restaurācija otrajā stāvā, pagalma bruģa un iekšpagalma fasādes labošana un citi darbi.

Remonti vidusskolā

Nolēma vidusskolas otrā stāva gaiteņa remontam piešķirt papildus Ls 3111,08, labot vidusskolas apkures un siltā ūdens sistēmu par Ls 3221,64, palielināt skolas budžeta izdevumu daļu par ienākušo Ls 2747 ES finansējumu garderobes pārbūvei.

Novada ģerboņa projekts

Atkārtoti iepazinās ar mākslinieces Ilzes Lībietes izstrādātajām novada ģerboņa skicēm. Iedzīvotāji varēja par tām balsot novada interneta vietnē. Pārliecinošs vairākums interneta balsotāju un deputāti komitejās atbalstījuši variantu «sudraba šaurševrons, augšējais lauks zils, apakšējais lauks zaļš, apakšējā laukā dziedošs zelta mednis», ko iesniedza Heraldikas komisijā. Tā ierosināja saglabāt medni kā līdz šim Dundagas pagasta ģerbonī, sarkanā laukā. Māksliniece ir sagatavojusi arī šādu ģerboņa variantu: «sudraba šaurševrons, augšējais lauks zils, apakšējais lauks sarkans, apakšējā laukā dziedošs zelta mednis».

Nolēma pašvaldības interneta vietnē ievietot abus ģerboņa projektus un uzklausīt iedzīvotāju viedokli.

Auto Saimnieciskajam dienestam

Atbalstīja apvidus tipa automašīnas ar kravas kasti iegādi Saimnieciskā dienesta vajadzībām par summu līdz Ls 18000 un veikt iepirkuma procedūru.

Pirmpirkuma tiesības

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem «Liepati» (17,9 ha), «Mazpreči» (102,8 ha), «Dzegužlejas» (6,2 ha), «Spītiņi» (14,2 ha), «Didži» (63,7 ha), «Bērzupji» (9,9 ha) un «Miķeļi» (26,0 ha).

Reklāmu izvietošana

Apstiprināja noteikumus Nr. 19 «Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā».

Zemes ierīcības projekti

Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma Pils iela 6 sadalīšanu divās kadastra vienībās. Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma «Apsītes» zemes gabala sadalīšanai divās daļās.

Sadarbība ar Sāres pašvaldību

Atklāti un vārdiski balsojot ar 13 balsīm «par» nolēma segt izdevumus no Tūrisma informācijas centra budžeta Sāres (Saare) sadraudzības pašvaldības 8 cilvēku delegācijas uzņemšanai.

Mazirbes jūrskola

Uzdeva nekustamā īpašuma «Mazirbes jūrskola» īpašniecei līdz 15. VIII nojaukt novērošanas torni vai nodrošināt pret iespēju nepiederošām personām piekļūt torņa konstrukcijām, kā arī sakārtot palīgēkas, droši noslēdzot to logu un durvju ailas.

Deklarētās dzīvesvietas anulēšana

Anulēja ziņas par 2 personu deklarēto dzīvesvietu, jo viņām tajā adresē nav tiesiska pamata dzīvot.

Ievērojami cilvēki

Dundagas vidusskolas vēstures skolotājs Imants Brusbārdis pēc novada domes lūguma ir sagatavojis savu skatījumu par jēdzienu «ievērojams cilvēks». Jautājuma izpēti rosināja saistībā ar novada kapsētu apsaimniekošanu un kapu kopšanu.

Gatavas definīcijas nav, tādēļ ir iespējama plaša interpretācija, taču kritērijiem ir jābūt. Mērķis — lai sakoptu ievērojamu cilvēku atdusas vietas novada kapos. Noteikta saraksta izveidi varētu sarežģīt subjektīvā attieksme.

Izteica priekšlikumu par mērauklu noteikt cilvēka garīgo un fizisko devumu un nodalīt šādas grupas: par garīgo un fizisko devumu cilvēkiem, pagastam un Latvijai, valsts augstākos apbalvojumus saņēmušie, par mūža ieguldījumu godinātie pagastā un novadā.

Pašlaik vairākas ievērojamu cilvēku kapa vietas netiek sakoptas, arī privātajos kapos. Ievērojama cilvēka kapa vietai ir jābūt publiski pieejamai, tādēļ vajadzētu slēgt sadarbības līgumu ar zemes vai kapu īpašnieku.

Uzdeva Kubalu skolas – muzeja vadītājam Ivaram Abajam apzināt cilvēkus, kas atbilstu minētajiem kritērijiem, aicinot iedzīvotājus sniegt vajadzīgo informāciju. Izveidoja ievērojamu novada cilvēku apzināšanas un izvērtēšanas grupu: Ruta Emerberga — novada bibliotēkas vadītāja, Ivars Abajs — Kubalu skolas – muzeja vadītājs, Imants Brusbārdis — vidusskolas. vēstures skolotājs, Alnis Auziņš — avīzes «Dundadznieks» redaktors, Vilnis Mitlers — pensionārs, Aisma Brande — Kolkas pamatskolas skolotāja.

Sabiedriskā kārtība

Pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas norādījumiem laboja kļūdas un apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 20 «Dundagas novada sabiedriskās kārtības noteikumi».

Dzīvokļu jautājumi

Nolēma izīrēt 1 dzīvokli, vienu personu uzņēma dzīvokļu rindā.

pasvaldiba/sedes/28.07.2010.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki