Domes sēdē 28.10.2009.

Nauda veselības centram

Palielināja dotācijas Veselības un sociālās palīdzības centram (VSPC) papildus par Ls 6000, lai segtu zaudējumus, ko nevar iekasēt no pacientiem ilgstošajā sociālajā aprūpē. Apstiprināja ārstniecības pakalpojumu izcenojumus. Noteica, ka novada iedzīvotājiem pacienta iemaksa VSPC dienas stacionārā būs Ls 3.

Būvniecība Vīdales ielā 3

Atbalstīja īpašnieka vēlmi Vīdāles ielā 3 būvēt 3 kW vēja ģeneratoru un uzdeva Būvvaldei sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

Maksas

Noteica tarifus komunālajiem pakalpojumiem «Mazirbes skolas 2» īrniekiem. Apstiprināja šādus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pakalpojumu cenrāžus: «Par maksas pakalpojumiem Dundagas pilī», «Par maksas pakalpojumiem novada domē un Attīstības nodaļā», «Par maksas pakalpojumiem Dundagas vidusskolā». Nolēma pārstrādāt un atkārtoti izskatīt cenrāžus «Par Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumiem» un «Par tirgus nodevām».

Sporta halle

Nolēma lūgt atļauju piešķirtos valsts investīciju projekta «Dundagas pagasta sporta halles būvniecības uzsākšana» līdzekļus (Ls 12867,42) izlietot Kolkas sporta halles būvniecības kredīta dzēšanai.

Atrastās mantas izmantošana

15.–16. X vētrā jūras piekrastē starp Kolkasragu un Vaidi izskaloti vairāk nekā 100 m3 zāģbaļķu. Uzdeva izpilddirektoram kopā ar Attīstības nodaļu līdz 1. I izstrādāt pašvaldības saistošo noteikumu projektu par kāpu zonas apsaimniekošanas kārtību, paredzot tajā kokmateriālu, naftas produktu un noslīkušu dzīvnieku izskalošanas gadījumus, kompetences sadali ar atbildīgām valsts aizsardzības un vides institūcijām, kā arī citus ar kāpu zonu uzraudzību un apsaimniekošanu saistītus jautājumus. Nolēma Kolkas pagasta pārvaldes uzraudzībā esošos 47m3 no jūras izskalotos kokmateriālus 24. XI pārdot atklātā izsolē. Sākuma cena ir Ls 25 par kubikmetru.

Kolkas ūdensvads

Atļāva Kolkas pagasta pārvaldei izlietot Kolkas pagasta padomei piešķirtās valsts dotācijas infrastruktūras attīstībai (Ls 654,71) Kolkas ciema maģistrālā ūdensvada remontam.

Iepirkumu komisija

1. XI izslēdza no domes Iepirkumu komisijas Andri Girniusu.

Nomas maksa skolas virtuvē

Noteica Dundagas vidusskolas ēdināšanas bloka virtuves iekārtu un telpu nomas maksu Ls 4188,95 gadā. To veido telpu noma «Mazajā skolā» par deviņiem mēnešiem Ls 360, telpu noma «Lielajā skolā» Ls 1628,40 un iekārtu noma Ls 2200,55 (30% no gada nolietojuma normas).

Autoveikala maršruts

Apstiprināja SIA «M & M Roja» autoveikala maršrutu grafiku: pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 10.00 «Akmeņdārzi» Latevē, no 10.30 līdz 11.30 «Apsēni» Āžos, no 13.20 līdz 13.30 Ostē, no 14.00 līdz 14.20 «Valdnieki» Kārļmuižā un no 14.30 līdz 14.50 «Pipari» Kārļmuižā; ceturtdienās no plkst. 9.30 līdz 10.00 «Akmeņdārzi» Latevē, no 10.20 līdz 10.40 «Baltā skola» Mazalakstē, no 11.10 līdz 11.40 «Alkšbirzes» Kārļmuižā un no 12.00 līdz 12.20 «Pipari» Kārļmuižā.

Bērnudārzā

Atstāja negrozītu 29.07.2009. domes lēmumu, ka Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē noteiktas 10,5 pedagoģiskās slodzes. Ja ir valsts finansējums 5 un 6 gadīgo apmācībai, šo grupu pedagogiem noteikt 1 darba slodzi. Audzinātāju palīgu neatbilstošo darba samaksu skatīs, sastādot nākamā gada budžetu.

Nolēma neaprēķināt Ls 0,30 dienasnaudu bērnam, kurš apmeklē bērnudārzu nepilnu dienu. Noteica, ka audzēknim aprēķina vienotu maksu par ēdināšanu neatkarīgi no ēdienreižu skaita. Ēdināšanas maksa nav attiecināma uz bērniem, kurus atved tikai uz rīta nodarbībām un pēc tām bērnudārzu atstāj. Atbrīvot no maksājumiem par ēdināšanu var, tikai rakstiski vienojoties ar bērna vecākiem.

Saistošie noteikumi

Izdeva saistošos noteikumus Nr. 12 «Par Dundagas novada centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju». Apstiprināja saistošos noteikumus «Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu Dundagas novadā». Apstiprināja grozījumus «Dundagas novada pašvaldības nolikumā». Apstiprināja saistošos noteikumus «Par sabiedrisko kārtību Dundagas novadā».

Piedalīšanos projekta papildu kārtā

Nolēma sagatavot tāmi ģērbtuvju rekonstrukcijai «Lielās skolas» sporta zāles un tāmi Kolkas Tautas nama autonomai apkurei ar lokālu katlumāju atbalsta saņemšanai no ES finansētā pasākuma «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem».

Kultūrizglītības iestāde

Izveidoja darba grupu, lai izpētītu vienotas kultūrizglītības iestādes izveidošanas lietderību: Baiba Dūda, Jānis Dambītis, Alanda Pūliņa, Ivars Abajs un Smaida Šnikvalde.

VSPC iemītnieku maksājumi

Pēc Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība» un 07.05.2009. to grozījumiem no iemītnieku pensijas pārskaita vai ieskaita sociālās aprūpes centriem nevis 85% kā līdz šim, bet gan 100%. Domnieki atbalstīja Veselības un sociālās palīdzības centra (VSPC) priekšlikumu 10% pensijas atstāt novada iemītnieku — vientuļo pensionāru — personiskajām vajadzībām,.

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatā iecēla Aldi Pinkenu.

Kolkas valde

1. IX pēc pašu lūguma izslēdza no Kolkas valdes Aldi Pinkenu un Gati Fridrihsonu un iekļāva ciema valdē nākamos kandidātus — Veltu Šteini un Dzintru Tauniņu.

Pirmpirkuma tiesības

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 10,5 ha nekustamo īpašumu «Upeslīči».

pasvaldiba/sedes/28.10.2009.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki