2012. gada 10. maijā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 6 2012. gada 10. maijā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību.

 1. Par ievietošanas kārtību ārpusģimenes aprūpes iestādēs.
 2. Par skolu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem.
 3. Jauniešu mītnes izmantošanas kārtība nākamajā mācību gadā.
 4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 5. Par dzīvokļu jautājumiem.
 6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par pabalstu piešķiršanas kārtību.
 7. Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 5 2012. gada 10. maijā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību.

 1. Par nekustamā īpašuma «Birzītes» sadalīšanu.
 2. Par īpašuma «Ragmeži» piebraucamo ceļu.
 3. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Jantas».
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Juzupi».
 5. Par zemes nomu.
 6. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.05.08.2012._gada_10._maija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki