2012. gada 24. maijā

Domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 5 2012. gada 24. maijā plkst. 13.00 un nosaka tās darba kārtību:

 1. Par izmaiņām pastāvīgo komiteju sastāvā.
 2. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un priekšsēdētājas informācija.
 3. Par Iepirkumu komisijas nolikumu.
 4. Par maksas noteikšanu suvenīru piedāvājumam Dundagas TIC.
 5. Par līdzfinansējumu projektam «Mēs un mūsu vide».
 6. Par nodokļu atbalsta pasākumu.
 7. Par atvaļinājuma pabalstiem amatpersonām (darbiniekiem) 2012. gadā.
 8. Par deputātu darba samaksu.
 9. Par cirsmas «Anši» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par budžeta grozījumiem.
 11. Par nekustamā īpašuma «Birzītes» sadalīšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma «Jūgmeki 2» sadalīšanu.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam «Jaunlīdumi».
 14. Par īpašuma «Ragmeži» piebraucamo ceļu.
 15. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Janta».
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Juzupi».
 17. Par zemes nomu.
 18. Par dalību LF un EZF projektos.
 19. Par piedalīšanos ES atbalsta Lauku attīstības programmas projektu konkursā.
 20. Par ievietošanas kārtību ārpusģimenes aprūpes iestādēs.
 21. Par skolu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem.
 22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 23. Par dzīvokļu jautājumiem.
 24. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par pabalstiem.
 25. Par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu J. B.
 26. Dažādi jautājumi

Sēdes protokols.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.05.21.2012._gada_24._maija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki