2013. gada 28. martā

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska izsludina domes sēdi Nr. 6 2013. gada 28. martā plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Novada domes izpilddirektores un priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu.
 3. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu apstiprināšanu.
 4. Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
 5. Par cirsmu izsoli nekustamajā īpašumā «Ošlejas».
 6. Par plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s «Latvijas Valsts meži» biroja ēkas projektēšanai.
 7. Par nekustamā īpašuma «Vīles» sadalīšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma «Dižpumpuri» sadalīšanu un apvienošanu.
 9. Par nekustamā īpašuma «Grāvmeži» sadalīšanu un apvienošanu.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Mazpreči».
 11. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 30.03.2011. lēmumā Nr. 66.
 12. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 27.09.2012. lēmumā Nr. 248.
 13. Par saistošajiem noteikumiem «Par koku ciršanu ārpus meža».
 14. Par V.A. iesnieguma izskatīšanu.
 15. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
 16. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisijas nolikumu.
 17. Par novada vēlēšanu komisiju.
 18. Par domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām.
 • Dažādi jautājumi.

Lejuplādēt sēdes protokolu

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.03.25.2013._gada_28._marta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki