2013. gada 9. maijā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 7 2013. gada 9. maijā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par deleģēšanas līgumu.
 2. Par I.D. iesniegumu — lēmuma pārsūdzēšana.
 3. Par naudas balvu piešķiršanu izglītojamiem un pedagogiem.
 4. Par stipendiju piešķiršanu izglītojamiem.
 5. Dundagas vidusskolas noteikumi par izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu vispārējās vidējās izglītības programmās.
 6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dundagas vidusskolai, lai nodrošinātu auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu 10.–12.klašu audzēkņiem.
 • Dažādi jautājumi

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 7 2013. gada 9. maijā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu.
 2. Par nekustamā īpašuma «Kūri» sadalīšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Uzpiļkalni».
 4. Par nekustamā īpašuma «Gabriēla» sadalīšanu.
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Randalist.
 6. Par dalību projektā «Development an d Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area».
 • Dažādi jautājumi
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.05.07.2013._gada_9._maija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki