Sociālā rehabilitācija

Atbildīgā iestāde Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, lai persona atgūtu sociālo statusu un iekļautos sabiedrībā. Tas ietver pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Tās mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē. Sociālais dienests informē iedzīvotājus par esošajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, t.sk., par tehniskajiem palīglīdzekļiem, ko finansē no valsts budžeta, to saņemšanas kārtību, piedāvāto tehnisko palīglīdzekļu klāstu un nodrošina iespēju saņemt valsts finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās.
Saņēmējs Dundagas novada iedzīvotāji.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc individuālā rehabilitācijas plāna ir tiesības saņemt personām, kuru iekļaušanās sabiedrībā ir apgrūtināta:
1) personām ar atkarības problēmām - sociālā darba speciālists konsultē un organizē vizīti pie narkologa, konsultēšanos ambulatorās nodaļās, ārstēšanos stacionāros un motivācijas kursu nodaļās;
2) personām bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas Nakts patversmē un palīdz attīstīt spēju risināt savas problēmas;
3) invalīdiem ar kustību traucējumiem, mazkustīgām personām, veciem cilvēkiem saskaņā ar ārsta atzinumu nodrošina aprūpi mājās vai pansionātā;
4) bērniem un pieaugušajiem, kas cietuši no vardarbības nodrošina psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā;
5) personām pēc brīvības atņemšanas nodrošina sociālo darbu un palīdz attīstīt dzīves prasmes;
6) ar bērniem, kas ilgstoši atradušies ārpusģimenes aprūpē, veic sociālo darbu, un attīsta sociālās prasmes;
7) cilvēku tirdzniecības upuriem sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no valsts budžeta līdzekļiem var saņemt:
1) personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā;
2) politiski represētās personas;
3) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezultātā cietušās personas;
4) bērni un pieaugušās personas, kas atkarīgi no psihoaktīvām vielām;
5) bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
15.11.2005. MK noteikumi Nr.857
22.12.2009. MK noteikumi Nr.1536
03.06.2003 MK noteikumi Nr.291
21.04.2008. MK noteikumi Nr.288
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums.
2. Ārsta atzinums par veselības stāvokli un aprūpes vai rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību.
3. Dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulāto un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja pakalpojumu sedz no pašvaldības budžeta.
4. Pilnvarotai personai — pilnvaras kopija
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu pieņemt 10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa Pašvaldība pērk pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Kur pieprasīt pakalpojumu Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni par nepieciešamību pēc sociālā darba pakalpojuma
Pakalpojuma saņemšanas veidi Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Dundagas novada Sociālais dienests.
Vieta Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis, e-pasts 63200803, 26618686, soc@dundaga.lv
Darba laiks Sociālā dienesta vadītāja Ineta Mauriņa
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00,
trešdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00
piektdienās plkst. 9.00–12.00.

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Dace Bergmane
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00,
trešdienās plkst. 9.00- 12.00 un 13.00 – 16.00,
piektdienās plkst. 9.00-12.00.

Sociālā darbiniece Lilita Laicāne
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās plkst 13.00–16.00.
trešdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00
piektdienās plkst. 9.00–12.00.
pasvaldiba/pakalpojumi/socialie_pakalpojumi/sociala_rehabilitacija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki