Dundagas PII «Kurzemīte»

Esiet sveicināti Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte»!

Šis mazais cilvēks
ir man uzticēts
(Ak, kāda liela dabas uzticība!)
Tik tiešām — katrs bērniņš
piedzimst svēts —
Balts zirņa zieds —
nevienas melnas strīpas.

Izglītības iestādes nosaukums Dundagas PII «Kurzemīte»
Reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā 2201901588
Reģ. nr. VID reģistrā
Adrese Dundaga
Talsu iela 7
Tālrunis 63232265 Lattelekom
E-pasts bernudarzs@dundaga.lv
Darba laiks darbadienās no 7.30 līdz 18.00
Izglītojamo skaits 2011.g. 1. IX 121
Grupu skaits 6
Skolotāju skaits 14
Apkalpojošā personāla skaits
Licencētās izglītības programmas 4101801588 Pirmsskolas izglītības programma 01011111 (uz nenoteiktu laiku)
2201901588 Pirmsskolas izglītības programma 01011111 (līdz 31.07.2018.)
Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem 01015511
Interešu izglītības programmas un pulciņi
Iestādes vadītāja Ilona Onzule
apmeklētājus pieņem:
otrdienās no 8.30 līdz 10.30
trešdienās no 14.00 līdz 16.00
vai arī jums piemērotā laikā tikšanos iepriekš saskaņojot
tālr. 29245414 LMT
Iestādes vadītāja vietnieks Vadītājas prombūtnes laikā vadītājas pienākumus veic skolotāja Rudīte Baļķīte (tālr. 26598912 LMT)
Medmāsa Santa Feldberga (tālr. 26857844LMT)
Īss apraksts PII «Kurzemīte» pedagoģiski un psiholoģiski labvēlīgā vidē piedāvā kvalitatīvu dienas bērnu aprūpi, kas atbilst bērna vajadzībai augt un attīstīties.
Iestādes darbības mērķis ir sekmēt bērnu vispusīgu attīstību un nodrošināt bērnu sagatavošanu skolai, īstenojot licencētu izglītības programmas

Iestādē strādā 14 kvalificēti pedagogi ar atbilstīgu izglītību, kas dod tiesības īstenot pirmsskolas izglītības programmas.

Muzikālo dotumu, spēju un talantu attīstību nodarbībās grupās un individuāli veicina mūzikas skolotājas Inga Apškrūma un Rudīte Baļķīte. Katru gadu bērni piedalās mazo vokālistu konkursā «Cālis», iestādes tradicionālajā talantu konkursā «Dunduriņš».

Palīdzību bērniem ar valodas traucējumiem sniedz logopēde Inese Veinberga (tālr. 26301140LMT).

Par bērnu veselību un labsajūtu rūpējas arī medīcīnas māsa, skolotāju palīgi, virtuves un saimnieciskie darbinieki.

Tradīcijas un svētki. Zinību diena, bērnu un vecāku radošo darbu izstādes, gadskārtu ieražu svētki, veselības dienas, talantu konkurss «Dunduriņš».

izglitiba/bd/ievads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki