Ezeru Spīdolas

Ar Dundagas novada domes 29.09.2010. sēdes lēmumu Nr. 385 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma «Ezeru Spīdolas» zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 002 0190. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas ražotnes.

Uzraudzība par detālplānojuma sagatavošanas procedūras izpildi uzdota plānotājam Guntim Kļaviņam. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei visas ieinteresētās personas var iesniegt Dundagas novada domes kancelejā vai iesūtīt uz pasta adresi: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 17.11.2010.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2010.10.19.ezeru_spidolas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki