Apspriešanas

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Smilts un smilts–grants materiāla ieguve Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajā īpašumā «Jaunkalni» ar kadastra nr. 8850 004 0010.

Ierosinātājs: SIA «Talce», vienotais reģistrācijas nr. 40003133979.

Datums, kad sniegts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu: 2009. gada 5. marta «Atzinumu nr. 1 par SIA «Talce» smilts un smilts–grants materiāla atradnes «Jaunkalni» paplašināšanas un turpmākās ieguves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (NATURA 2000) – Slīteres nacionālo parku un dabas liegumu «Kaļķupes ieleja»».

Ierosinātāja adrese: Stendes iela 3, Talsi, LV-3201. Tālrunis: 63291311. Interneta vietne: www.talce.lv

d.m.Y H:i · 0 Comments

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”

Ar Dundagas novada Domes 24.10.2013. sēdes lēmumu Nr.244 „Par detālplānojuma „Steķi” apstiprināšanu” Dundagas novada Kolkas pagasta nekustamā īpašuma „Steķi” ar kadastra Nr. 8862 002 0250 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 ir apstiprināts detālplānojums.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un pašvaldības interneta vietnē http://www.dundaga.lv/dokumenti/detalplanojumi.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Plānošanas darbnīcu rezultāti

24. un 25. IX notika pirmās plānošanas darbnīcas. Liels paldies visiem tiem vairāk nekā 60 cilvēkiem, kas piedalījās plānošanas darbnīcu pirmajā kārtā, daloties ar savu radošo enerģiju un strādājot pie novada vīzijas, novada galveno jomu izvērtējuma un problēmu analīzes.

Piedāvājam apkopojumu par darbnīcās paveikto.
Inventarizācija
Vīzija
Problēmu analīze

Lauris Laicāns

d.m.Y H:i · 0 Comments

Novada plānošanas dokumenta izstrāde

Pašvaldība turpina aizsākto Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas plānošanas procesu.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumentu izstrādā no 24.07.2013. līdz 30.04.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. Plānojamais ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokuments paredzēts laikam no 2014. līdz 2030. gadam.

Attīstības programmas dokumentu izstrādā no 2.08.2013. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundagas novada attīstības programmu, ietverot pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu, nosakot vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcības virzienus, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību. Plānojamais attīstības programmas dokuments paredzēts laikam no 2014. līdz 2020. gadam.

Izstrādājot Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu aicinām sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties organizētajās plānošanas darbnīcās, izteikt savu viedokli publiskās apspriešanas laikā, piedalīties organizētajās sabiedriskajās apspriedēs un izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus iedzīvotāju aptaujā.

Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās Dundagā, Dundagas pilī:

VĪZIJA – SVID – PROBLĒMU ANALĪZE

 • 24.09.2013. plkst. 14.00 - novada tēls, pārvaldība;
 • 24.09.2013. plkst. 14.00 - vide;
 • 24.09.2013. plkst. 14.00 - sociālā palīdzība, veselības aprūpe, sabiedriskā kārtība.
 • 25.09.2013. plkst. 14.00 - kultūra, izglītība, aktīvs dzīvesveids;
 • 25.09.2013. plkst. 14.00 - tautsaimniecība;
 • 25.09.2013. plkst. 14.00 - inženierapgāde, satiksme, komunālie pakalpojumi, mājoklis.

MĒRĶU ANALĪZE – RĪCĪBAS

 • 8.10.2013. plkst. 14.00 - novada tēls, pārvaldība;
 • 8.10.2013. plkst. 14.00 - vide;
 • 8.10.2013. plkst. 14.00 - sociālā palīdzība, veselības aprūpe, sabiedriskā kārtība.
 • 9.10.2013. plkst. 14.00 - kultūra, izglītība, aktīvs dzīvesveids;
 • 9.10.2013. plkst. 14.00 - tautsaimniecība;
 • 9.10.2013. plkst. 14.00 - inženierapgāde, satiksme, komunālie pakalpojumi, mājoklis.

Informācija par publiskās apspriešanas laiku un vietu, kā arī par sabiedrisko apspriežu laiku un vietu tiks sniegta Dundagas novada interneta lapā www.dundaga.lv, kā arī avīzē «Dundadznieks».

Lūdzam pieteikties līdzdalībai plānošanas darbnīcās līdz 23.09.2013., zvanot pa tālruni 28693477 vai 63237857 vai sūtot pieteikumu pa e-pastu attistibas.nodala@dundaga.lv. Piesakoties norādiet kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, var norādīt institūciju, kurā persona darbojas, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai informētu par aktualitātēm līdzdalības procesā un plānošanas gaitā.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ar Dundagas novada domes 25.04.2013. sēdes lēmumu Nr. 92 (prot. Nr. 7, 24. §) publiskajai apspriešanai ir nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma «Steķi» (kadastra Nr. 8862 002 0250) zemes vienībai ar apzīmējumu 8862 002 0105. Publiskā apspriešana notiks no 06.05.2013. līdz 27.05.2013.

Ar detālplānojuma projektu līdz 27.05.2013. var iepazīties Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 14 (pirmdienās — ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00) un pašvaldība tīmekļa vietnē www.dundaga.lv.

Publiskās apspriešanas sapulce notiks 15.05.2013. plkst. 15.00 Attīstības un plānošanas nodaļas telpās.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 27.05.2013. var iesniegt Dundagas novada pašvaldībā vai iesūtīt uz pasta adresi: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi var saņemt, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju Lauri Laicānu pa tālruni 63237857 vai Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 14 (pirmdienās — ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00).

Kultūras pieminekļu aizsargjoslas

Karte Aicinām sniegt ierosinājums kultūras pieminekļu aizsargjoslām Dundagā

2013. gada sākumā no visiem 3548 Dundagas pagasta iedzīvotājiem Dundagā dzīvo 1675 jeb gandrīz puse. Ciemā atrodas 8 arhitektūras un arheoloģijas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kuriem ir noteikta 500 m liela aizsargjosla. Ne visas no šīm teritorijām ir funkcionāli saistāmas ar pašiem pieminekļiem, piemēram, ir apbūvētas vai atrodas pārāk tālu, bet tik un tā tajās ir spēkā dažādi aprobežojumi.

Lai samazinātu aizsargjoslu lielumu un apgrūtinājumus, ir uzsākta aizsargjoslu projekta izstrāde šādiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Dundagā: Parks (aizsardzības Nr. 6740); Dundagas pils (aizsardzības Nr. 6739); Dundagas luterāņu baznīca (aizsardzības Nr. 6738); Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks (aizsardzības Nr. 6737); Kalna dārzs – pilskalns (aizsardzības Nr. 2200); Dundagas viduslaiku pils (aizsardzības Nr. 2199); Dundagas pilskalns (aizsardzības Nr. 2198) un Dundagas baznīcas senkapi (aizsardzības Nr. 8730).

Projekta izstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumiem Nr. 392 «Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika» un tajā noteiks mazākas aizsargjoslas kultūras pieminekļiem, kā arī izstrādās uzturēšanas režīma noteikumus. Nosakot aizsargjoslu lielumu, vērā ņems gan kultūras pieminekļa statusu, gan ainaviskās vērtības un teritorijas attīstības prioritātes.

Ja Jums ir rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi par šo kultūras pieminekļu aizsargjoslām, aicinām līdz 11.02.2013. iesniegt Dundagas novada domē (Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270) rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus kultūras pieminekļu aizsargjoslu projektam.

Ja vēlaties savam priekšlikumam saņemt rakstisku atbildi, lūdzam fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgās dzīvesvietas adresi, savukārt juridiskām personām — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Lauri Laicānu pa tālruņiem 63237857 vai 28693477 vai e-pastu: lauris.laicans@dundaga.lv.

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns

d.m.Y H:i · 0 Comments

Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu

Dundagas novada pašvaldība rīko publisko apspriešanu par «Zēņu dīķa» Kolkas pagastā iznomāšanu biedrībai, ar mērķi sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai, nodrošinot nekustamā īpašuma brīvu pieejamību un izmantošanu visiem sabiedrības locekļiem.

Publiskā apspriešana notiks no 10.01.2013. līdz 31.01.2013. Šai laikā lūdzam atbildēt uz jautājumu:

Vai jūs atbalstāt ieceri nodot ilgtermiņa nomā Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašumā «Zēņu dīķis» daļu biedrībai vai nodibinājumam, kura darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, ja tā vērsta uz sporta atbalstīšanu?

Lūdzam ieinteresētās personas rakstiski iesniegt savu viedokli Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5-1, Dundagā vai Kolkas pagasta pārvaldē, «Brigās», Kolkā. Jautājumus par Zēņu dīķa iznomāšanas ieceri var uzdot pa telefonu 63220548 vai 29174294 Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam.

Lai izteiktu savu viedokli, lūdzu aizpildiet aptaujas anketu uz papīra vai tiešsaistē, kā arī Kolkas pagasta pārvaldē Kolkā «Brigās» vai Dundagas novada pašaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļā Dundagā, Pils ielā 5-1.

2013. gada 25. janvārī plkst 18.00 Kolkas pagasta pārvaldes ēkā «Brigās» Kolkā, lūdzam visas ieinteresētās personas uz tikšanos ar Dundagas novada pašvaldības un biedrības «Kolkas makšķernieku klubs» pārstāvjiem, kas ir ierosinājuši Zēņu dīķa iznomāšanu, lai to izmantotu makšķerēšanas sporta veicināšanai un makšķerēšanas sporta sacensību organizēšanai un citu brīvā laika pasākumu organizēšanai.

Lejuplādēt nomas līguma projektu un nekustamā īpašuma plānu.

→ Read more...

sabiedribas_lidzdaliba/apspriesanas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki