Detālplānojuma izstrāde

Saskaņā ar Dundagas novada domes 22.06.2011. sēdes lēmumu Nr.168 (prot. Nr.11, 23.§) sabiedriskajai apspriešanai nodots detālplānojums Dundagas pagasta īpašuma «Celmi». zemes vienības daļai ar kadastra Nr.8850 004 0016 8001. Sabiedriskā apspriešana notiks no 11.07.2011 līdz 5.08.2011.

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Attīstības nodaļas telpās Dundagā Pils iela 14, darbadienās no plkst. 8.30 līdz 16.30.

Tikšanās ar izstrādātāju notiks 13.07.2011. plkst. 16.00 Attīstības nodaļas telpās Dundagā Pils ielā 14.

Rakstiski priekšlikumi jāiesniedz Dundagas novada domes kancelejā vai jāiesūta uz pasta adresi: Pils iela 5 -1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 05.08.2011.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.07.07.detalplanojuma_izstrade.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki