Detālplānojuma grozījumi

Dundagas novada dome ar 24.08.2011. sēdes lēmumu uzsāka grozījumu izstrādi detālplānojumam Nr. 06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem «Bierandi», kadastra Nr. 8862-006-0002, «Dubultvēji», kadastra Nr. 8862-006-0030, «Mežrukši», kadastra Nr. 8862-006-001, «Spuņi», kadastra Nr. 8862-006-0031, lai izdalītu zemes vienības (parceles), kas nepieciešamas pašvaldības koplietošanas ceļu ierīkošanai.

Izstrādes vadītājs – Dairis Runcis. Plānojuma teritorijas atļautā izmantošana - mazsaimniecību un ģimenes māju teritorija un tehnisko objektu (līnijbūvju) teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus plānojuma izstrādei var iesniegt novada domes kancelejā vai sūtīt uz adresi Pils iela 5 – 1, Dundaga, LV 3270 līdz 10.10.2011.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.09.19.detalplanojuma_izstrade.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki