Kultūras pieminekļu aizsargjoslas

Karte Aicinām sniegt ierosinājums kultūras pieminekļu aizsargjoslām Dundagā

2013. gada sākumā no visiem 3548 Dundagas pagasta iedzīvotājiem Dundagā dzīvo 1675 jeb gandrīz puse. Ciemā atrodas 8 arhitektūras un arheoloģijas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kuriem ir noteikta 500 m liela aizsargjosla. Ne visas no šīm teritorijām ir funkcionāli saistāmas ar pašiem pieminekļiem, piemēram, ir apbūvētas vai atrodas pārāk tālu, bet tik un tā tajās ir spēkā dažādi aprobežojumi.

Lai samazinātu aizsargjoslu lielumu un apgrūtinājumus, ir uzsākta aizsargjoslu projekta izstrāde šādiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Dundagā: Parks (aizsardzības Nr. 6740); Dundagas pils (aizsardzības Nr. 6739); Dundagas luterāņu baznīca (aizsardzības Nr. 6738); Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks (aizsardzības Nr. 6737); Kalna dārzs – pilskalns (aizsardzības Nr. 2200); Dundagas viduslaiku pils (aizsardzības Nr. 2199); Dundagas pilskalns (aizsardzības Nr. 2198) un Dundagas baznīcas senkapi (aizsardzības Nr. 8730).

Projekta izstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumiem Nr. 392 «Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika» un tajā noteiks mazākas aizsargjoslas kultūras pieminekļiem, kā arī izstrādās uzturēšanas režīma noteikumus. Nosakot aizsargjoslu lielumu, vērā ņems gan kultūras pieminekļa statusu, gan ainaviskās vērtības un teritorijas attīstības prioritātes.

Ja Jums ir rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi par šo kultūras pieminekļu aizsargjoslām, aicinām līdz 11.02.2013. iesniegt Dundagas novada domē (Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270) rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus kultūras pieminekļu aizsargjoslu projektam.

Ja vēlaties savam priekšlikumam saņemt rakstisku atbildi, lūdzam fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgās dzīvesvietas adresi, savukārt juridiskām personām — nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Lauri Laicānu pa tālruņiem 63237857 vai 28693477 vai e-pastu: lauris.laicans@dundaga.lv.

Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2013.01.14.kulturas_piemineklu_aizsargjoslas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki