Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ar Dundagas novada domes 25.04.2013. sēdes lēmumu Nr. 92 (prot. Nr. 7, 24. §) publiskajai apspriešanai ir nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma «Steķi» (kadastra Nr. 8862 002 0250) zemes vienībai ar apzīmējumu 8862 002 0105. Publiskā apspriešana notiks no 06.05.2013. līdz 27.05.2013.

Ar detālplānojuma projektu līdz 27.05.2013. var iepazīties Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 14 (pirmdienās — ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00) un pašvaldība tīmekļa vietnē www.dundaga.lv.

Publiskās apspriešanas sapulce notiks 15.05.2013. plkst. 15.00 Attīstības un plānošanas nodaļas telpās.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 27.05.2013. var iesniegt Dundagas novada pašvaldībā vai iesūtīt uz pasta adresi: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi var saņemt, sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju Lauri Laicānu pa tālruni 63237857 vai Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 14 (pirmdienās — ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00).

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2013.05.03.detalplanojuma_publiska_apspriesana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki