Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”

Ar Dundagas novada Domes 24.10.2013. sēdes lēmumu Nr.244 „Par detālplānojuma „Steķi” apstiprināšanu” Dundagas novada Kolkas pagasta nekustamā īpašuma „Steķi” ar kadastra Nr. 8862 002 0250 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 ir apstiprināts detālplānojums.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā un pašvaldības interneta vietnē http://www.dundaga.lv/dokumenti/detalplanojumi.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2013.11.14.pazinojums_par_detalplanojuma_apstiprinasanu_nekustamajam_ipasumam_„steki.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki