Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Smilts un smilts–grants materiāla ieguve Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajā īpašumā «Jaunkalni» ar kadastra nr. 8850 004 0010.

Ierosinātājs: SIA «Talce», vienotais reģistrācijas nr. 40003133979.

Datums, kad sniegts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu: 2009. gada 5. marta «Atzinumu nr. 1 par SIA «Talce» smilts un smilts–grants materiāla atradnes «Jaunkalni» paplašināšanas un turpmākās ieguves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (NATURA 2000) – Slīteres nacionālo parku un dabas liegumu «Kaļķupes ieleja»».

Ierosinātāja adrese: Stendes iela 3, Talsi, LV-3201. Tālrunis: 63291311. Interneta vietne: www.talce.lv

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2013.12.11.pazinojums_par_paredzetas_darbibas_akceptesanu_smilts_un_smilts_grants_atradne_„jaunkalni_ii.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki