Jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā.

Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta numurs 2011/0035/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/O91

Projekta mērķis

Nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības piedāvājumu bērniem un jauniešiem ar zemām pamatprasmēm un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri nav ieguvuši izglītību obligātā izglītības vecumā.

Mērķa grupa

Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši sociālās atstumtības riska grupās, to skaitā bērni un jaunieši, kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērni un jaunieši no nabadzīgām ģimenēm, bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem.

Izmaksas

Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 111 120, ietverot ESF finansējumu 100% apjomā.

Īstenotājs

Projekta īstenotājs ir Mazirbes speciālā internātpamatskola.

Partneri

Projektā iesaistītie sadarbības partneri ir Dundagas vidusskola, Kolkas pamatskola, Talsu pamatskola, Dundagas novada pašvaldība un biedrība «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».

Laiks

Projekta īstenošanas ilgums un laiks ir 24 mēneši — no 2012. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim.

Aktivitātes

Projekta galvenās aktivitātes ir sociālo prasmju veidošanas, saskarsmes prasmju attīstības un inovatīvu pasākumu izveidošana un darbība, nepieciešamā pedagoģiskā personāla un atbalsta personāla nodrošināšana, skolotāja palīga amata ieviešana, nepieciešamo papildu apmācību nodrošināšana mācību priekšmetos un pagarinātājās dienas grupās, izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušana izglītības sistēmā, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana, atbalsta pasākumu nodrošināšana jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm un projekta vadība.

Dinārs Neifelds

projekti/jauniesu_socialas_atstumtibas_riska_grupu_integracija_izglitiba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki