Projektu konkursi 2011

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa III kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» (piešķirtais finansējuma apmērs Ls 70 766,18) šādām rīcībām:

1. aktivitāte «Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem».

1.3. «Informācijas pieejas nodrošināšana», pieejamais finansējums – Ls 4 000,00.

Mērķis: Izveidot un/vai labiekārtot informācijas centrus, stendus, norādes, informācijas tīklus, popularizēt vietējās iniciatīvas pasākumus un sasniegumus.

Plānotās darbības: Informācijas centru izveide un labiekārtošana. Informācijas stendu un norāžu izveide. Informācijas tīklu darbības nodrošināšana (datora iegāde), mājas lapu izveide. Vietējās iniciatīvas pasākumu un sasniegumu popularizēšana.

1.6. «Veicināt tirgus pieejamību vietējo mājražotāju produkcijai», pieejamais finansējums – Ls 8 606,74.

Mērķis: Izveidot un/vai labiekārtot darbnīcas un darba telpas vietējo mājražotāju darbības nodrošināšanai, optimāli aprīkojot tās ar darbarīkiem, iekārtām un stendiem produkcijas izvietošanai.

Plānotās darbības: Darbnīcu un darba telpu izveide un labiekārtošana, vietējo amatnieku un mājražotāju darbības atbalstam. Darbarīku un iekārtu iegāde. Produkcijas reklāmas pasākumu atbalsts (stendu iegāde vai izgatavošana, ražojumu izvietošanai).


2. aktivitāte «Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem».

2.1. «Atpūtas vietu izveide un labiekārtošana, vides sakoptības nodrošināšana», pieejamais finansējums – Ls 14 000,00.

Mērķis: Izveidot un/vai labiekārtot atpūtas vietas visām mērķa grupām, optimāli nodrošināt vides sakoptību partnerības teritorijā.

Plānotās darbības: Bērnu rotaļu un spēļu laukumi, labiekārtotas pastaigu takas un veloceliņi, peldvietas, skatu torņi, brīvdabas sarīkojumu vietu izveide un labiekārtošana, parku, atpūtas vietu un daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana.

2.2. «Iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana», pieejamais finansējums – Ls 11 614,48.

Mērķis: Izveidot un/vai labiekārtot telpas atpūtai un veselības veicināšanai, optimāli nodrošināt tās ar aprīkojumu.

Plānotās darbības: Rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas, jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centri, veselības veicināšanas centri. Telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde.

2.3. «Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana», pieejamais finansējums – Ls 14 000,00.

Mērķis: Sakopt un/vai atjaunot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai pieejamās telpas/vietas. Optimāli saglabāt vietējās tradīcijas, ekspozīcijas, publiskās kolekcijas. Veicināt/nodrošināt pašdarbības kolektīvu aktivitātes.

Plānotās darbības: Vēsturisko un mākslas objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšana, atjaunošana. Novadnieku ekspozīciju izveide, publisko kolekciju eksponēšana, popularizēšana. Tradīciju mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšana un nodrošināšana.

2.4. «Mūžizglītības iespējas, interešu klubi un centri, radošās darbnīcas un studijas», pieejamais finansējums – Ls 18 544,96 Mērķis: Izveidot un/vai labiekārtot apmācību un pulcēšanās telpas/amatu darbnīcas.

Plānotās darbības: Apmācību un pulcēšanās telpu izveide, rekonstrukcija un labiekārtošana, amatu apmācības darbnīcu izveide un labiekārtošana.


Projektus pieņem no 2011. gada 26. jūnija līdz 2011. gada 26. jūlijam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu no 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā, vai zvanīt 63237857, mob. tālr. 29473177 valdes priekšsēdētāja Gunta Abaja vai mob. tālr. 29413253 koordinatore Ilona Znots-Znotiņa, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv

Sludinājums un vērtēšanas kritēriji (172 kB)

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/2011.05.11.projektu_konkurss_2011.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki