Jauna projektu konkursu kārta

ezf_logo.jpg

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības plāna programmas 2007.–2013. gadam pasākuma «Vietējās attīstības stratēģijas» apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011. gada 27. novembra līdz 2011. gada 27. decembrim plkst. 18.00.

2. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 124 272,04.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» birojā Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana» šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātei «Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība» šādām rīcībām:

1.1. Publisko ēku un būvju atjaunošana un labiekārtošana, pieejamais finansējums Ls 53 235,41.

Mērķis: Atjaunot un labiekārtot kultūras, sporta un citas sabiedriskās iestādes, lai nodrošinātu to pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, paaugstinot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Plānotās darbības: Kultūras, sporta un citu sabiedrisko iestāžu atjaunošana un/vai labiekārtošana, nodrošinot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām to pieejamību un paaugstinot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

1.2. Pievadceļu, gājēju celiņu, apgaismojuma ierīkošana un labiekārtošana, pieejamais finansējums Ls 39 926,56.

Mērķis: Ierīkot vai uzlabot ceļu segumu un apgaismojumu ciematu teritorijās, nodrošinot labvēlīgus dzīves un darba apstākļus iedzīvotājiem.

Plānotās darbības: Ceļu segumu un/vai apgaismojuma ierīkošana vai uzlabošana ciematu teritorijās, lai nodrošinātu labvēlīgus dzīves un darba apstākļus iedzīvotājiem.

1.3. Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmu izveide un to darbības uzlabošana, pieejamais finansējums Ls 26 617,71.

Mērķis: Izveidot, rekonstruēt un iztīrīt dīķus ciematu teritorijās, nodrošinot kvalitatīvu virszemes ūdeņu novadīšanu un vides aizsardzību.

Plānotās darbības: Dīķu izveidošana/rekonstruēšana/tīrīšana ciematu teritorijās un kvalitatīvu virszemes ūdeņu novadīšanas un vides aizsardzības nodrošināšana.

Aktivitātes «Ar zivjsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība» rīcībai:

2.1. Tūrisma infrastruktūras izveide un pakalpojumu attīstība, pieejamais finansējums Ls 4 492,36.

Mērķis: Labiekārtot tūristu pulcēšanās, atpūtas un nakšņošanas vietas, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu.

Plānotās darbības: Tūristu pulcēšanās, atpūtas un nakšņošanas vietu labiekārtošana, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu.


Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu no 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba, vai zvanīt 63237857, mob. tel. 29172814 valdes priekšsēdētāja Gunta Abaja vai mob. tel. 29413253 koordinatore Ilona Znots-Znotiņa, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Informatīvs seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem notiks biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, 25. novembrī plkst. 10.00 un Puzes Mūžizglītības centrā Puzē, Ventspils novadā, 2. decembrī plkst. 10.00.

Lejuplādēt projekta atbilstības kritērijus

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/2011.10.25.jauna_projketu_konkursu_karta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki