Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss

ezf_logo.jpg

Projektus pieņems no 7. V līdz 7. VI biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā.

Tur pat katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai. Tuvākas ziņas biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/partneriba/zba vai pa tālruņiem 26194609 — Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) administratīvā vadītāja Māra Zadiņa — un 28646518 — koordinatore Ance Remesa, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Lauku atbalsta dienesta interneta lapā www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts, attiecīgi izvēloties atbilstošo programmu un pasākumu vai Lauku attīstības programmas pasākumi 411 un 413, vai Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumi 401, un sadaļā pieteikšanās noderīga informācija ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai, kā arī iespēja projektu iesniegt kā elektronisku dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko parastu, e-pasta adrese lad@lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana» (piešķirtais publiskais finansējums ir Ls 69102,54) šādām aktivitātēm un rīcībām.

1. Aktivitāte. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.

1.1. Rīcība. Ciematu atjaunošana un attīstība, pieejamais finansējums — Ls 54918,06.

Mērķis. Uzlabot infrastruktūras kvalitāti, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.

Risinājuma iespējas.

Aktivitātē atbalsta ciematu teritorijās ierīkot vai uzlabot pašvaldības ceļu segumu, gājēju celiņus, apgaismojumu.

Vietējiem iedzīvotājiem nodrošināt kultūras, sporta un citu sabiedrisko ēku un teritoriju pieejamību un tās labiekārtot, paaugstināt pakalpojuma kvalitāti. Eksponēt tradicionālās piekrastes zvejniecības rīku mantojumu. Labiekārtot un nodrošināt pieejamību pludmalei. Labiekārtot vietējo tirgus vietu teritoriju.

Rekonstruēt un tīrīt virszemes ūdeņu atklātos novadgrāvjus, izveidot dīķus, uzlabojot dzīves kvalitāti un teritorijas sakoptību.

2. Aktivitāte. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.

2.1. Rīcība. Zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, pieejamais finansējums — Ls 7530,05.

Mērķis. Attīstīt un pilnveidot zivsaimniecības un tūrisma infrastruktūru un pakalpojumus.

Risinājuma iespējas.

Aktivitātē atbalsta labiekārtot tūristu pulcēšanās, atpūtas un nakšņošanas vietas (informācijas centri, stendi, norādes, soliņi, atkritumu savākšanas vietas, tualetes, servisa mājas, ugunskura vietas, aktīvās atpūtas laukumi, peldvietas, kempingu laukumi). Vietējo zivsaimniecību produkciju piedāvājumu risinājumi un to nodrošināšana (aukstuma iekārtas zivju uzglabāšanas nodrošināšanai, tirdzniecības stendi). Zivsaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas atbalsta pasākumi piekrastes tūristiem.

3. Aktivitāte. Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbības dažādošana.

3.1. Rīcība. Zivsaimniecības uzņēmumu darbības dažādošana, pieejamais finansējums — Ls 6654,43.

Mērķis. Zivsaimniecības uzņēmumu un zivsaimniecībā strādājošo ekonomiskās darbības stabilizācija un attīstība.

Risinājuma iespējas.

Aktivitātē atbalsta sīkā uzņēmuma izveidei, kura darbības veids nesaistās ar zivsaimniecību. Zivsaimniecības uzņēmumu darbības dažādošana, attīstot papildu darbības virzienus, kas nesaistās ar zivsaimniecību.

Māra Zadiņa,
Eiropas Zivsaimniecības fonda administratīvā vadītāja

Lejuplādēt 3. kārtas kritērijus.

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/2012.03.29.nakamo_kartu_kriteriji.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki