Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss

elfla.jpg

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa IV kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākumā «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» un 411 .pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā».

Projektus pieņems no 7. V līdz 7. VI biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā.

Tur pat katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai. Tuvākas ziņas biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/partneriba/zba vai pa tālruņiem 26194609 — Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) administratīvā vadītāja Māra Zadiņa — un 28646518 — koordinatore Ance Remesa, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv.

Kopējais piešķirtais finansējums Ls 125 745,62) paredzēts šādām rīcībām.

1. aktivitāte.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

1.1. «Pakalpojumu pieejamība un kvalitāte vietējiem iedzīvotājiem», pieejamais finansējums — Ls 38 501,73.

Mērķis. Radīt vietējiem iedzīvotājiem pieejamus jaunus pakalpojuma veidus vai uzlabot esošos.

Risinājuma iespējas. Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātē atbalsta atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu, vides sakoptības nodrošināšanu — bērnu rotaļu un spēļu laukumi, labiekārtotas pastaigu un dabas izziņas takas un veloceliņi, skatu torņi, brīvdabas sarīkojumu vietu izveide un labiekārtošana, parku, atpūtas vietu un daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana, kapsētu labiekārtošana.

Tirgus pieejamības nodrošināšana vietējo sīkražotāju produkcijai — darbnīcu un darba telpu izveide un labiekārtošana, vietējo amatnieku un sīkražotāju darbības atbalstam. Darbarīku un iekārtu iegāde. Produkcijas reklāmas pasākumu atbalsts (stendu iegāde vai izgatavošana, ražojumu izvietošanai).

Informācijas centru izveide un labiekārtošana. Informācijas stendu un norāžu izveide. Informācijas tīklu darbības nodrošināšana (datora iegāde), mājas lapu izveide, vietējās iniciatīvas pasākumu un sasniegumu popularizēšana.

2. aktivitāte.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1. «Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem», pieejamais finansējums — Ls 58 999,37.

Mērķis. Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu.

Risinājuma iespējas. Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātē atbalsta vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšanu un atjaunošanu. Novadnieku ekspozīciju izveidi, publisko kolekciju eksponēšanu, popularizēšanu.

Tradīciju mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšana un nodrošināšana. Apmācību un pulcēšanās telpu izveide, rekonstrukcija un labiekārtošana, amatu apmācības darbnīcu izveide un labiekārtošana.

Sabiedrības iniciatīvas un veselības veicināšanas centru izveide un labiekārtošana — rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas, jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centri, veselības veicināšanas centri — telpu izveide un labiekārtošana, aprīkojuma iegāde. Pamatlīdzekļu iegāde sporta un veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai.

3. aktivitāte.

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai; iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

3.1. «Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos»

3.2. Aktivitāte. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos

Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībai — Ls 28 244,52.

3.1. Aktivitāte. Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.

Mērķis. Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.

Risinājuma iespējas. Aktivitātē atbalsta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai. Tehnikas iegādei audzēšanas procesa nodrošināšanai. Saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu, novietņu un pirmapstrādes iekārtu iegādei vai izveidei.

3.2. Aktivitāte. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.

Mērķis. Veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

Risinājuma iespējas. Aktivitātē atbalsta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādi un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai. Iepirktās un saražotās produkcijas uzglabāšanas telpu, novietņu un pirmapstrādes, pārstrādes iekārtu iegāde vai izveide.

Māra Zadiņa,
Eiropas Zivsaimniecības fonda administratīvā vadītāja

*Lejuplādēt 4. kārtas kritērijus.

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/2012.03.30.4._projektu_karta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki