Laulības reģistrācija

Atbildīgā iestādeDzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma aprakstsPersonām, kuras vēlas noslēgt laulību, jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā kopīgs noteikta parauga iesniegums. Ja laulību paredzēts noslēgt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
SaņēmējsFiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR un kurām nav Civillikuma 32., 35., 37., 38.p. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai)
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanuCivillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 Noteikumi par  civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu  
Dundagas novada Domes 28.03.2013. lēmums Nr. 52 Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
Nepieciešamie dokumentiNoteikta parauga iesniegums iesniedzams personiski Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

Personām, kas agrāk bijušas citā laulībā, ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecinošs dokuments — laulības šķiršanas apliecība, izraksts no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums par laulības šķiršanu —, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu. Jāuzrāda oriģināls.

Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (jāiesniedz oriģināls)

Ārzemniekam — attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā. Jāiesniedz oriģināls.
Saņemšanas termiņš1 mēnesis
Pakalpojuma maksaValsts nodeva par laulības reģistrāciju Ls 9,84 jeb € 14;
MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 Noteikumi par  civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu.
 
Maksa par laulības noslēgšanas svinīgu ceremoniju, ieskaitot PVN-
Ls 15 jeb € 21,34 - Dundagas novada iedzīvotājiem;
Ls 20 jeb € 28,46 - citu pašvaldību iedzīvotājiem;
Ls 70 jeb € 99,60  -  par svinīgu laulības reģistrāciju ārpus nodaļas telpām citā piemērotā vietā.
Dundagas novada Domes 28.03.2013. lēmums Nr. 52
Par Dundagas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
Administratīvais processIr
Kur pieprasīt pakalpojumuKlātiene. Personas kas vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu.
Pakalpojuma saņemšanas veidiKlātiene. Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kas stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
VietaPils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV – 3270
Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām63237855, fakss 63237851, e-pasta adrese dzimt@dundaga.lv
Darba laiksPirmdien plkst. 9.00-12.00 un 13.00–17.00
Otrdien plkst. 13.00- 17.00
Trešdien plkst. 9.00-12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdien plkst. 9.00 – 12.00
Piektdien plkst. 9.00 – 12.00
Konta numurs nodevas vai maksas pakalpojumu ieskaitīšanaiValsts nodeva un pašvaldības nodeva –
Dundagas novada pašvaldībai,
reģistrācijas nr. LV90009115209
AS SWEDBANK , bankas kods HABALV22, konts LV72HABA0551025898982

 

pasvaldiba/pakalpojumi/dzimtsaraksts/lauliba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki