Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē

Atbildīgā iestāde Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»
Kolkas pamatskola
Pakalpojuma apraksts PII «Kurzemīte» uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma. Pakalpojuma saņemšanai var pieteikties vecāki, kam ir bērni līdz 7 gadu vecumam. Komplektējot grupas, tiek ievērots bērnu skaits atbilstoši vecumiem. Vecāku pienākums ir līdz 20. augustam interesēties par vietu piešķiršanu. Grupas komplektē no 1. jūnija līdz 15. augustam. Vispirms tiek uzņemti bērni obligātajā izglītības vecumā — no 5 gadu vecuma.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Izglītības likums
Vispārējās izglītības likums
[[http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096|Bērnu tiesību aizsardzības likums]]
Likums «Par pašvaldībām»
PII Kurzemīte nolikums
Dundagas novada pašvaldības domes 24.08.2011. noteikumi Nr.15 «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas».
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (lejuplādēt).
2. Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
3. Bērna medicīniskā karte 026/u.
4. Izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes par izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām.
5. Ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli.
6. Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja bērnu piesaka speciālās pirmsskolas izglītības programmā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 25 darbadienas
Maksājumi Bez maksas
Kā pieprasīt pakalpojumu klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā
Pakalpojuma saņemšanas veids klātienē PII «Kurzemīte»
klātienē Kolkas pamatskolā.
Vieta PII «Kurzemīte», Talsu 7, Dundaga, Dundagas novads, LV-2107

Kolkas pamatskola, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV- 3275
Tālrunis, epasts PII «Kurzemīte», 63232265, 29245414, bernudarzs@dundaga.lv

Kolkas pamatskola PII «Rūķītis», 63220579, 26316324, kolkapsk@dundaga.lv
Darba laiks darbadienās no plkst. 7.30 līdz 18.00
pasvaldiba/pakalpojumi/izglitiba/uznemsana_bernudarza.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki