Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija

Atbildīgā iestāde Attīstības un plānošanas nodaļa
Pakalpojuma apraksts Apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu. Telpu grupām numuru piešķir pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.
Saņēmējs Fiziska vai juridiska persona. Pakalpojumu tiesīgs pieprasīt Dundagas novada teritorijā reģistrēta nekustamā īpašuma objekta īpašnieks (visi kopīpašnieki), ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, lietotājs vai īpašnieka pilnvarota persona.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 «Adresācijas sistēmas noteikumi»
Dundagas novada domes 24.11.2011. lēmums Nr.328 «Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām»
Iesniedzamie dokumenti 1. Iesniegums. (Lejuplādēt brīva iesnieguma veidlapu.)
2. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 20 darba dienas
Pakalpojuma maksa Bez maksas
Kur pieprasīt pakalpojumu Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā
Pakalpojuma saņemšanas veidi Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē
Vieta Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63237857, attistibas.nodala@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/nekustamais_ipasums/adreses.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki