Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes

Atbildīgā iestāde Attīstības un plānošanas nodaļa
Pakalpojuma apraksts Uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesnieguma pamata tiek izvērtēta iesniegumā norādīto koku ciršana saskaņā ar pašvaldības izdotajiem saistošiem noteikumiem un sagatavots izpilddirektora lēmums par atļauju vai noraidījumu koku ciršanai.
Saņēmējs Fiziska vai juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 «Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes»
Iesniedzamie dokumenti 1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Zemes robežu plāna kopija ar iezīmētu plānotās darbības vietu.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 20 darba dienas
Pakalpojuma maksa Bez maksas
Kur pieprasīt pakalpojumu Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā
Pakalpojuma saņemšanas veidi Atbilde tiek izsūtīta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē
Vieta Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63237857, attistibas.nodala@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Atbildīgā iestāde Attīstības un plānošanas nodaļa
Pakalpojuma apraksts Pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz iesnieguma un nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pamata tiek izvērtēta pārdodamā nekustamā īpašuma nepieciešamība pašvaldības funkciju īstenošanai.

Ja pārdodamais nekustamais īpašums pašvaldībai nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju īstenošanai, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorija izmantošanu, piecu darbadienu laikā tiek sagatavota izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Ja pārdodamais nekustamais īpašums pašvaldībai ir nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju īstenošanai, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorija izmantošanu, pašvaldība 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Saņēmējs Fiziska vai juridiska persona, kas pērk vai pārdod nekustamo īpašumu (arī nekustamā īpašuma maiņas un mantošanas gadījumā – nepilsoņiem)
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 «Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem».
Iesniedzamie dokumenti 1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 5 darba dienas
Pakalpojuma maksa Bez maksas
Kur pieprasīt pakalpojumu Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā
Pakalpojuma saņemšanas veidi Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē
Vieta Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63237857, attistibas.nodala@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/nekustamais_ipasums/koku_cirsana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki