Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana

Atbildīgā iestāde Attīstības un plānošanas nodaļa
Apraksts Zemes ierīcības projektu izstrādā zemes vienību robežu pārkārtošanai, starpgabalu likvidēšanai un apmaiņai, zemes vienību sadalīšanai un konsolidācijai, kā arī piekļūšanas iespējas nodrošināšanai. Par atļauju sadalīt īpašumu un darba uzdevuma izsniegšanu tiek pieņemts pašvaldības lēmums. Zemes ierīcības projekta darba uzdevumu sagatavo atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta un Dundagas novada Teritorijas plānojuma prasībām.
Saņēmējs Fiziska vai juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Zemes ierīcības likums.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 «Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība».
Iesniedzamie dokumenti 1. Iesniegums (lejuplādēt veidlapu).
2. Zemes robežu plāna kopija ar ieskicēto atdalāmo platību.
3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
Saņemšanas termiņš 20 darba dienas
Pakalpojuma maksa Bez maksas
Kur pieprasīt pakalpojumu Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā
Saņemšanas veidi Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē
Vieta Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63237857, attistibas.nodala@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

sadalisana_iericibas_projekts.doc

pasvaldiba/pakalpojumi/nekustamais_ipasums/sadale_ar_projektu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki