Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana

Atbildīgā iestāde Attīstības un plānošanas nodaļa
Pakalpojuma apraksts Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes pašvaldībā tiek iesniegts iesniegums un izstrādātais zemes ierīcības projekts. Iesniegumu un zemes ierīcības projektu izskata pašvaldības speciālisti, kas sagatavo lēmuma projektu par ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma vai adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu, kuru iesniedz domei lēmuma pieņemšanai.
Saņēmējs Fiziska vai juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Zemes ierīcības likums.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 «Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība».
Iesniedzamie dokumenti 1. Iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (lejuplādēt veidlapu).
2. Izstrādātais zemes ierīcības projekts (4 eksemplāri).
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 20 darba dienas
Pakalpojuma maksa Bez maksas
Kur pieprasīt pakalpojumu Kancelejā, Attīstības un plānošanas nodaļā
Pakalpojuma saņemšanas veidi Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi novada domē
Vieta Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270
Tālrunis, epasts 63237857, attistibas.nodala@dundaga.lv
Darba laiks Darba dienās no pulksten 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00
pasvaldiba/pakalpojumi/nekustamais_ipasums/zemes_iericibas_projekts.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki