Sociālās aprūpes pakalpojums – aprūpe mājās

Atbildīgā iestāde Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts Sociālais dienests nodrošina sociālo aprūpi mājās pamatvajadzību nodrošināšanai – personisko aprūpi, ikdienas mājas darbu veikšanu dzīvesvietā personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt. Persona var saņemt aprūpi mājās vai pabalstu aprūpes nodrošināšanai mājās.
Saņēmējs Aprūpi mājās ir tiesības saņemt ikvienam Dundagas novada iedzīvotājam, kurš objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt.

1) Tiesības saņemt pastāvīgu aprūpi ir:
- personām, kas vecuma, garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un aprūpēt;

- ģimenēm, kuru aprūpē ir bērni vai pieaugušie ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kuru dēļ tie nespēj veikt ikdienas sadzīves darbus un sevi aprūpēt.

2) Tiesības saņemt pagaidu aprūpi ir:
- personām, kurām slimošanas vai atveseļošanās perioda laikā vajag palīdzību mājas ikdienas darbiem un personiskai aprūpei;
- ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē bērnu vai pieaugušo personu ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, kas slimošanas vai atveseļošanās laikā nevar veikt ikdienas sadzīves darbus un sevi aprūpēt.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
03.06.2003. MK noteikumi Nr.291
21.04.2008. MK noteikumi Nr.288
27.05.2003. MK noteikumiem Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums ar pakalpojuma vajadzības pamatojumu.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa 1. Aprūpes pakalpojumu noteiktā kārtībā finansē no klienta, viņa likumīgo apgādnieku vai sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.
2. Aprūpes pakalpojumus par pašvaldības līdzekļiem sniedz ja:
- personai nav li¬ku¬mī¬gu ap¬gād¬nie¬ku un pen¬si¬jas ap¬mērs ne¬pār¬sniedz 85% no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra;
- persona vai apgādnieki atbrīvojami no pakalpojuma samaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
- apgādnieks atrodas ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Maksa par pakalpojumu atbilst minimālās algas stundu tarifa likmei.
Kur pieprasīt pakalpojumu Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni
Pakalpojuma saņemšanas veidi Pastāvīgais aprūpes pakalpojums ir sadalīts četros līmeņos, to nosaka katrai personai individuāli, noslēdzot savstarpēju vienošanos par aprūpes nosacījumiem.

Aprūpes pakalpojumus personai sniedz ne vairāk kā piecas darba dienās nedēļā, atbilstoši noteiktajam aprūpes līmenim:
- pirmā līmeņa aprūpi nodrošina 1-2 reizes nedēļā 1-2 stundas dienā, bet ne vairāk kā 16 stundas mēnesī
- otrā līmeņa aprūpi nodrošina 2-3 reizes nedēļā 2 stundas dienā, bet ne vairāk kā 24 stundas mēnesī;
- trešā līmeņa aprūpi nodrošina 2-3 reizes nedēļā 3 stundas dienā, bet ne vairāk kā 36 stundas mēnesī; \\- ceturtā līmeņa aprūpi nodrošina 5 reizes nedēļā 3-5 stundas dienā, bet ne vairāk kā 100 stundas mēnesī.

Lēmumu, atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai pakalpojumu sniedzējam, vai saņem personīgi Sociālajā dienestā.
Vieta Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis, e-pasts 63200803, 26618686, soc@dundaga.lv
Darba laiks Atbilstoši klientu vajadzībām, pamatojoties uz noslēgtās vienošanās nosacījumiem un aprūpes līmeņiem
pasvaldiba/pakalpojumi/socialie_pakalpojumi/aprupe_majas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki