Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem

Atbildīgā iestāde Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts Bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un krīzes situācijās nonākušajiem bērniem nodrošina mājokli, aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.
Saņēmējs Dundagas novada bērni.
Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir:
- bāreņim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nevar nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
- bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņš sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību vai profesionālo izglītību);
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bērniem, kas nonākuši krīzes situācijā.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
15.11.2005. MK noteikumi Nr.857
22.12.2009. MK noteikumi Nr.1536
03.06.2003 MK noteikumi Nr.291
21.04.2008. MK noteikumi Nr.288
01.07.2003. MK noteikumi Nr.348
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa Pašvaldība pērk pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Kur pieprasīt pakalpojumu Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni.
Pakalpojuma saņemšanas veidi Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Dundagas novada Sociālais dienests vai pašvaldības bāriņtiesa.
Vieta Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis, e-pasts 63200803, 26618686, soc@dundaga.lv
Darba laiks Sociālā dienesta vadītāja Ineta Mauriņa
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00,
trešdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00
piektdienās plkst. 9.00–12.00.

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Dace Bergmane
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00,
trešdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00,
piektdienās plkst. 9.00–12.00.
pasvaldiba/pakalpojumi/socialie_pakalpojumi/ilgstosa_aprupe_berniem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki