Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām

Atbildīgā iestāde Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts Pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Saņēmējs Dundagas novada iedzīvotāji.
Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti (izņemot 18 gadu vecumu sasniegušas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai īslaicīgai aprūpei institūcijā noteikto apjomu, kā arī gadījumos, kad šis sociālais pakalpojums labāk atbilst personas vajadzībām konkrētajā situācijā.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
03.06.2003 MK noteikumi Nr.291
21.04.2008. MK noteikumi Nr.288
27.05.2003. MK noteikumiem Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu pieņemt 10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa Pašvaldība pērk pakalpojumu no pakalpojumu sniedzēja atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Kur pieprasīt pakalpojumu Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni
Pakalpojuma saņemšanas veidi Lēmumu, atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņemam personīgi Sociālajā dienestā
Vieta Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis, e-pasts 63200803, 26618686, soc@dundaga.lv
Darba laiks Atbilstoši klientu vajadzībām, pamatojoties uz noslēgtās vienošanās nosacījumiem un aprūpes līmeņiem
pasvaldiba/pakalpojumi/socialie_pakalpojumi/ilgstosa_aprupe_pieaugusajiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki