Sociālais darbs

Atbildīgā iestāde Sociālais dienests
Pakalpojuma apraksts Sociālais darbs ir profesionāla, mērķtiecīga darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālā darba uzdevums ir mazināt sociālās atstumtības riska faktorus, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.
Saņēmējs Sociālā darba pakalpojumu ir tiesības saņemt ikvienam novada iedzīvotājam, kuram savu sociālo vajadzību realizēšanai vajag sociālā darbinieka palīdzību. Sociālā darba pakalpojumu nodrošina:

1) sociālā riska ģimenēm un personām no sociāli mazaizsargātām grupām;
2) ģimenēm, kuru bērni īslaicīgi ievietoti ārpusģimenes aprūpei, nodrošina nepieciešamo psihosociālo palīdzību bērna un vecāku atkalapvienošanai;
3) personām ar speciālām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļiem;
4) atkarīgām un līdzatkarīgām personām;
5) ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir ieslodzījuma vietā vai ir nosacīti notiesāts;
6) ikvienai personai un ģimenei, kas nonākusi krīzes situācijā un kurai vajag sociālā darbinieka atbalstu problēmu risināšanā.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu Likums «Par sociālo drošību»
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
03.06.2003. MK noteikumi Nr.291
21.04.2008. MK noteikumi Nr.288
Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā»
Nepieciešamie dokumenti 1. Iesniegums ar pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu.
2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Sociālajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus, kas nepieciešami sociālā gadījuma risināšanai.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu pieņemts 10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa Bez maksas
Kur pieprasīt pakalpojumu Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī informējot pa tālruni
Pakalpojuma saņemšanas veidi Lēmumu, atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi vai saņem personīgi Sociālajā dienestā
Vieta Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis, e-pasts 63200803; 26618686, soc@dundaga.lv
Darba laiks Sociālā dienesta vadītāja Ineta Mauriņa
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00,
trešdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00
piektdienās plkst. 9.00–12.00.

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Dace Bergmane
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00,
trešdienās plkst. 9.00- 12.00 un 13.00 – 16.00,
piektdienās plkst. 9.00-12.00.

Sociālā darbiniece Lilita Laicāne
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās plkst 13.00–16.00.
trešdienās plkst. 9.00–12.00 un 13.00–16.00
piektdienās plkst. 9.00–12.00.
pasvaldiba/pakalpojumi/socialie_pakalpojumi/socialais_darbs.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki